Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA RS: Dostupan prijedlog obrasca zahtjeva za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje legalnost objekata. Ovaj obrazac nije obavezan niti za organ niti za stranku, jer Zakonom nije propisana obavezna forma i sadržina obrasca, već je sačinjen kako bi se strankama pojednostavilo pokretanje postupka i olakšalo unošenje potrebnih podataka

23.01.2023.


S ciljem rješavanja problema bespravno izgrađenih objekata, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS ukazuje na određene činjenice u vezi sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata("Sl. glasnik RS", br. 93/2022)

Izmijenjenim članom 8. Zakona, u odnosu na ranija zakonska rješenja, proširen je krug objekata koji se po sili zakona smatraju legalnim, te su sada to svi objekti izgrađeni do kraja 1991.godine, a tu su još i individualni stambeni i individualni stambeno-poslovni objekti čija je bruto građevinska površina manja od 400 m2, osim složenih objekata, te pomoćni objekti u smislu Zakona o uređenju prostora i građenju("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015 i 3/2016 - ispr., 104/2018 - odluka US i 84/2019), a koji su izgrađeni do 31. decembra 2013. godine. Za predmetne objekte nadležni organ ne provodi postupak naknadnog izdavanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole, nego se za iste provodi procedura utvrđivanja legalnosti objekta i donosi rješenje kojim se utvrđuje legalnost, a kao dokaz u postupku da je objekat u tim gabaritima, odnosno tih dimenzija i spratnosti, izgrađen do kraja datuma presjeka koriste se dokazi navedeni u st. 1. i 2. pomenutog člana, s tim da se mogu koristiti i druga dokazna sredstva (kopija katastarskog plana, isprava organa da je taj objekat vođen u njegovim evidencijama, izjava vlasnika ili korisnika susjednih objekata i parcela, vještačenje, dokumentacija o izvođenju radova i sl). Ukoliko se raspolaže tim dokumentima procedura dokazivanja i utvrđivanja relevantnih činjenica sprovodi se u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku("Sl. glasnik RS", br. 13/2002, 87/2007 - ispr., 50/2010 i 66/2018), te organ koji vodi postupak cijeni šta se sve može uzeti kao relevantan dokaz da je objekat izgrađen do navedenih datuma presjeka.

Takođe, članom 8, stav 3, definisano je da za objekte iz stava 2. ovog člana za koji je vlasnik podnio zahtjev za donošenje rješenja o legalnosti, dokaz da se objekat nalazi na digitalnom aerofotogrametrijskom snimku pribavlja po službenoj dužnosti organ jedinice lokalne samouprave nadležan za legalizaciju objekata, a Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dužna je da na zahtjev tog organa izda uvjerenje da li se objekat nalazi na navedenom digitalnom snimku.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju se i pisanim putem obratilo Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove 10.10.2022 godine, sa zahtjevom da republički i drugi organi uprave podnosiocu zahtjeva, ili organu koji vodi postupak legalizacije, izdaju dokaze potrebne za utvrđivanje legalnosti objekata, bez naplaćivanja naknada ili drugih troškova i da o tome obavijeste svoje područne jedinice.

Iz gore navedenog, jasno se zaključuje da RUGIPP, na zahtjev lokalnih zajednica, treba da besplatno dostavi ortofoto snimak kao i potrebnu zemljišnu dokumentaciju u svrhu izdavanja rješenja o legalnosti bespravno izgrađenih objekata.

Neposredno prije usvajanja izmjena i dopuna ovog zakona, Ministarstvo je održalo sastanak sa Predsjedništvom Saveza opština i gradova na kome je bilo predloženo da se lokalne zajednice odreknu prihoda po osnovu izdavanja rješenja za legalnost, što je prihvaćeno od svih članova Saveza.

U pogledu plaćanja naknada, čl. 11. i 12. Zakona definisano je kada se i koje vrste naknada plaćaju, te pod kojim uslovima postoji mogućnost subvencionisanja ovih troškova.

S ciljem provođenja legalizacije u što većem obimu, Ministarstvo je pripremilo prijedlog obrasca zahtjeva za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje legalnost objekata, a koji je dostavljen svim lokalnim zajednicama. Napominjemo, ovaj obrazac nije obavezan niti za organ niti za stranku, jer Zakonom nije propisana obavezna forma i sadržina obrasca, već je sačinjen kako bi se strankama pojednostavilo pokretanje postupka i olakšalo unošenje potrebnih podataka. 

Ovaj obrazac možete preuzeti ispod:


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, 18.01.2023.

Naslov: Redakcija