Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Unaprijediti položaj djece i maloljetnika koji su u doticaju sa pravosuđem

22.11.2022.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine već godinama obilježava 20. novembar - Međunarodni dan djeteta s ciljem promovisanja dječijih prava i ukazivanja na važnost intenzivnog angažmana pravosudnih institucija u njihovom osiguravanju i zaštiti.

Međunarodni dan djeteta koji je uspostavila organizacija Ujedinjenih naroda (UN), obilježava se od 1989. godine u cijelom svijetu, s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece.

Unapređenje položaja djece i maloljetnika koji su u doticaju sa pravosuđem, u fokusu je brojnih aktivnosti koje VSTV BiH realizuje u saradnji sa međunarodnim partnerima.

U maju 2022. godine, u sedam srednjoškolskih centara u BiH, i to: Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, JU Mješovita srednja škola Zenica, Srednja ekonomska škola Joze Martinovića Mostar, Prva gimnazija Sarajevo, Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Budućnost" Derventa i JU Tehnološka škola Banja Luka, predstavljena je ilustrovana publikacija “Moj vodič kroz krivični postupak“.

Riječ je o Vodiču namijenjenom djeci žrtvama/svjedocima krivičnih djela, uzrasta od 12 do 18 godina, kao i njihovim roditeljima/starateljima, sa ciljem upoznavanja ove ranjive grupe sa njihovim pravima tokom pokretanja i trajanja krivičnog postupka.

Publikacija ove vrste po prvi put je printana i na Brajevom pismu te uvećanom fontu kako bi se ova tematika približila i slijepoj i slabovidnoj djeci i omladini u BiH, a predstavlja sveobuhvatan vodič, kojim se detaljno predstavlja tok krivičnog postupka, učesnici postupka i njihova uloga, uloga djeteta, te prava i obaveze djeteta tokom postupka, kao i dodatne napomene za roditelje/staratelje, kako bi se pružila što bolja zaštita djeteta.

Podsjećamo i da je Vijeće, u saradnji sa UNICEF-om, usvojilo Minimalne standarde opremanja i korištenja prostorija za saslušanje djeteta svjedoka, koji obezbjeđuju da će se krivični postupak u kojem dijete učestvuje provesti efikasno i u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i domaćim propisima, uvažavajući najbolje interese djeteta, a izrađena je i analiza stepena primjene odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u sudovima u BiH, na osnovu koje su izdate i preporuke sudovima za unapređenje rada.

Aktivnosti usmjerene na jačanje vladavine prava, demokratije, ljudskih prava i unapređenje položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudom, Sekretarijat VSTV-a BiH realizuje u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, uz finansijsku podšku Kraljevine Švedske.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 18.11.2022.

Naslov: Redakcija