Zastava Srbije

OMBUDSMANI BIH: Harmonizovati propise iz sistema zemljišne evidencije

22.10.2021.


Ombudsmani za ljudska prava BiH Nives Jukić i Jasminka Džumhur pozvale su nadležne organe u Republici Srpskoj i Federaciji BiH da preduzmu odgovarajuće mjere s ciljem harmonizacije propisa i sistema zemljišne evidencije, kao i obezbjeđivanja efikasnog pristupa pravnom lijeku svakom građaninu pod jednakim uslovima.

"Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH primila je veći broj žalbi građana koje su se odnosile na povredu prava na imovinu. Primljene žalbe ukazuju na problem u vezi sa evidencijom nekretnina koji je prisutan u cijeloj BiH, u smislu da nisu ujednačeni sistemi zemljišne evidencije i ne postoji jedinstvena baza podataka", saopšteno je iz Institucije ombudsmana za ljudska prava.

U saopštenju se navodi da u BiH postoji duga tradicija vođenja odvojenih evidencija o nekretninama (katastar zemljišta) i pravima na nekretninama (zemljišna knjiga).

"Zemljišne knjige su javne knjige u koje se upisuju podaci o pravnom stanju nekretnina, mjerodavnom za pravni promet, dok je katastar evidencija koja sadrži podatke o položaju, obliku i površini katastarskih čestica. Dakle, katastar je temelj upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige", naglašeno je u saopštenju.

Zakon o zemljišnim knjigama FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 58/2002, 19/2003, 54/2004 i 32/2019 - odluka US) uređuje vođenje, održavanje i uspostava zemljišnih knjiga, kao i upis nekretnina i prava na nekretninama u zemljišnim knjigama u tom entitetu.

U Republici Srpskoj Zakon o zemljišnim knjigama ("Sl. glasnik RS", br. 74/2002, 67/2003, 46/2004, 109/2005, 119/2008, 58/2010 - odluka US, 60/2011 - dr. zakon i 6/2012 - dr. zakon) je na identičan način uređivao vođenje, održavanje i uspostava zemljišnih knjiga, kao i upis nekretnina i prava na nekretninama u zemljišne knjige, navodi se u saopštenju.

U FBiH se postavlja pitanje prepreke upisa prava vlasništva i drugih prava na imovini zbog činjenice da se pozivi nosiocima imovinskih prava ne dostavljaju lično, već se objavljuju u "Službenom listu" i dnevnim novinama FBiH.

U saopštenju se navodi da donošenjem Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012, 110/2016, 22/2018 - odluka US, 62/2018 i 95/2019 - odluka US), članom 198 odredbe Zakona o zemljišnim knjigama Republike Srpske prestaju da važe, osim onih koje se odnose na korištenje i održavanje evidencija koje definiše član 189.

"Novi pravni okvir otvorio je niz pitanja vezanih za sticanje, korištenje, raspolaganje, zaštitu i prestanak prava vlasništva i drugih stvarnih prava, te istakao značaj usklađivanja zemljišno-knjižbene evidencije sa stvarnim pravnim stanjem nekretnine", smatraju Džumhurova i Jukićeva.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 19.10.2021.

Naslov: Redakcija