Zastava Srbije

VLADA FBIH: Naredbe i preporuke kriznog štaba FMZ produžene za još za 14 dana

22.10.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 18.10.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 21.10.2021. godine, a Krizni štab FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a.

Krizni štab FMZ će zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Federacija BiH, navedeno je u informaciji, u 41. sedmici i dalje bilježi visok nivo prenosa SARS-CoV-2 virusa. Ipak, u odnosu na proteklu sedmicu zabilježen je pad svih sedmičnih indikatora. U tri kantona (Sarajevskom, Tuzlanskom i Hercegovačko-neretvanskom) zabilježen je vrlo visok, dok je u Bosansko-podrinjskom zabilježen visok nivo prenosa.

Uzimajući u obzir dinamiku distribucije varijanti virusa (detektovane varijante koje izazivaju zabrinutost) i nedovoljan obuhvat imunizacijom protiv COVID-19 (25,7 posto ciljne populacije primilo je prvu dozu vakcine u FBiH) i propuste u kontinuiranom i dosljednom pridržavanju mjera za prevenciju i kontrolu infekcije, u informaciji je procijenjeno da je prijetnja zdravlju opće populacije i dalje visoka.

Na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 101,5 slučajeva na 100.000 stanovnika, a dosad je dato 843.761 doza vakcina protiv COVID-19, od čega je prvom dozom vakcinisano 462.233, a drugom 381.528 građana.

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava utvrđenih utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva “Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Regresiranje kamata - Garantni fond” u iznosu od 3.000.000 KM.

Pravo na dodjelu grant sredstava po ovom programu ostvaruju preduzeća i obrti iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije i poljoprivredne zadruge korisnici Kreditno-garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju, ili će biti zadužena u narednom periodu u okviru Kreditno-garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju koji će biti objavljen u 2021. godini.

Postupak subvencionisanja dijela kamate će biti provođen tako na način da će se vršiti refundiranje dijela kamate na kredite odobrene u okviru navedenih programa za održavanje tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, obrtnih sredstava, dovršenja već započetih investicija i investicija manjeg obima, kao i pokretanje novih poslovnih aktivnosti, rast i razvoj postojećih, povećanje konkurentnosti.

Usvojen je i Kreditno-garantni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Ukupan iznos garancija po ovom programu koje će na teret Garantnog fonda izdavati Razvojna banka FBiH iznosi 100.000.000 KM, umanjen za garancije koje su izdate do 31.5.2021. godine.

Osnovni cilj je da u uslovima otežanog poslovanja bude obezbijeđena podrška preduzećima i obrtima iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije i poljoprivrednim zadrugama za pokretanje novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih aktivnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju.

Rok otplate kredita za stalna sredstva je do 120 mjeseci, uključujući grace period do 24 mjeseca. U strukturi odobrenog kredita, do 30 posto se može odnositi i na finansiranje tekućih sredstava.

Garancije ne mogu biti izdavane za kupovinu zemljišta, poslovnih prostora, kupovinu poslovnih udjela ili dionica, finansiranje transakcija između korisnika kredita i sa njim povezanih osoba, te refinansiranju postojećih kreditnih i obaveza po osnovu finansijskog lizinga. Također, garancije se ne odnose na finansiranje djelatnosti kao što su proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića, te povezanih proizvoda i trgovina njima, igre na sreću, kockanje, klađenje i kasina, proizvodnju oružja i municije, trgovinu na veliko i malo, iznajmljivanje i davanja u zakup (lizing) automobila i motornih vozila (rent-a car).

Ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema jednom poduzetniku ili grupi povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5.000.000 KM. Garancija Fonda za pojedinačni kredit iznosi 50 posto iznosa glavnice kredita, ali ne više od 3.000.000 KM.

Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o garancijama Garantnog fonda za kreditno-garantne programe za izvoznike i za velika preduzeća, te o regresiranju kamata putem Garantnog fonda na dan 30.6.2021. godine.

Kroz ova dva programa odobreno je ukupno garancija od 38.773.250 KM za 38 privrednih društava, od čega je 26 izvoznih kompanija i 12 velikih preduzeća. Također, garancije od ukupno 47.959.500 KM su izdane za 37 kompanija (25 izvoznika i 12 velikih preduzeća).

U periodu od 1.4. do 30.6.2021. godine 50 korisnika kredita ostvarilo je uslove za regresiranje kamata u ukupnom iznosu od 290.712,06 KM.

Osnovni cilj programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi dodjelu grant sredstava na ime subvencioniranja kamate. Subvencionira se dio kamata na tromjesečnom nivou, u visini do 2,5 posto, s ciljem održavanja tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti. Korisnici stiču pravo na regresiranje kamata za drugi, treći i četvrti kvartal 2021. godine ukoliko su uredno izmirili dosadašnje kreditne obaveze.

Federalna vlada je donijela Odluku kojom je utvrdila Prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji BiH plaćanja putarine na dizel-gorivo namijenjeno za proizvodnju u 2022. godini, u ukupnoj količini od 33.402.777 litara.

Prijedlogom su obuhvaćeni rudnici uglja Kreka d.o.o. Tuzla (2.214.159 litara) i Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje (500.000 litara), rudnici mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Ðurdevik (3.619.203 litara), Kakanj d.o.o. Kakanj (5.600.326), Breza d.o.o. Breza (911.230), Zenica d.o.o. Zenica (368.100), Banovići d.d. Banovići (15.604.759), zatim rudnici boksita Široki Brijeg (150.000), Posušje (350.000) i Jajce (85.000), kao i firma Lager d.o.o. Posušje (4.000.000).

Prijedlog je baziran na zahtjevima rudnika uglja i boksita u Federaciji BiH proisteklim iz zakonske mogućnosti za oslobađanje od plaćanja putarine na dizel-gorivo i činjenice da će oslobađanje imati pozitivne efekte na poslovanje rudnika koji svoju tešku i djelatnost od opšteg interesa obavljaju u izuzetno složenim uslovima. Također je činjenica da se na proizvodnji uglja u jamskoj i površinskoj eksploataciji zasniva dugoročni bilans energetskih potreba Federacije BiH, odnosno proizvodnja električne energije, jer od ukupne godišnje proizvodnje oko 80 posto uglja rudnici isporuče JP Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo, odnosno termoelektranama u Kaknju i Tuzli.

Postupajući po zaključku Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH od 12.10.2021. godine, Federalno ministarstvo financija je pripremilo, a Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o Pravilniku o dinamici zamjene fiskalnih sustava u FBiH. Informacija će biti dostavljena Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

U informaciji je, uz ostalo, navedeno da trenutno postoje dvije vrste poslovnih subjekata: oni koji izvršavaju svoje zakonske obveze i uredno evidentiraju promet, kao i oni koji različitim oblicima manipulacija izbjegavaju ovu obvezu. Poslovni subjekti koji uredno evidentiraju promet su u neravnopravnom ekonomskom položaju u odnosu na one koji to ne čine. Subjekti iz druge kategorije imaju manje troškove poslovanja, samim tim i manje cijene proizvoda i usluga, čime postaju konkurentniji na tržištu i ugrožavaju rad ostalih obveznika.

S ciljem sprječavanja daljeg odliva sredstava iz proračuna Federacije BiH, Federalno ministarstvo financija je, u okvirima odredaba trenutno važećeg Zakona o fiskalnim sustavima, poduzelo niz mjera usmjerenih ka unaprjeđenju sustava fiskalizacije i fiskalnih uređaja u Federaciji BiH, posebno u dijelu koji se odnosi na tehničko-tehnološka i poboljšanja u oblasti informacijskih tehnologija.

Obzirom da nije moguće implementirati softversku fiskalizaciju u narednih, prema procijeni, sigurno pet godina, a postojeći uređaji su zastarjeli i ne prate tehnološko-tehnička unaprjeđenja na tržištu, predloženi su uređaji koji predstavljaju kombinirani model hardversko-softverskih rješenja.

Jedan od ciljeva jeste osigurati pravičan porezni sustav. To prvenstveno zahtijeva, između ostalog, poduzimanje snažnijih mjera protiv poreznih utaja i poreznih prevara. Cilj je osigurati poštenu konkurenciju i uslove rada, bez tolerancije rada na crno i poreznih utaja.

Kao prednost novih rješenja navedeno je evidentiranje svakog pojedinačnog fiskalnog računa u Poreznoj upravi FBiH u momentu kada je izdan, što predstavlja značajan pokazatelj za inspektore prilikom kontrole.

Također, riječ je o prijenosu podataka o ostvarenom prometu koji je moguće vršiti i putem interneta, 3G mreže ili naprednije tehnologije, dok je do sada bila zastupljena 2G mreža odnosno GPRS. Novi fiskalni uređaji podržavaju obje ove mogućnosti. Ovi sustavi produciraju fiskalne račune koji sadrže tzv. QR kod, a koji je jedinstven za svaki fiskalni račun i nije ga moguće reproducirati, a služi i kao “put” za provjeru od strane građana da li je njihov račun dostavljen na server Porezne uprave. Povećan je i nivo sigurnosti zaštite podatka prilikom prijenosa između fiskalnih uređaja i servera Porezne uprave putem naprednih modela kriptiranja i dekriptiranja podataka.

Pravilnikom o dinamici zamjene fiskalnih sustava u Federaciji BiH predviđeno je da fiskalni sustavi budu zamijenjeni u roku od tri godine, u ovisnosti od starosti/trošnosti postojećih, navedeno je u informaciji.

Usvojivši informaciju o realizaciji odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH za 2020. godinu, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da prati, analizira i najmanje jedanput godišnje je izvještava o provođenju ovih odluka.

Naime, Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, Uredbom o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u FBiH i odlukama o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, propisano je da su sva privredna društva koja su ušla u proces finansijske konsolidacije obavezna izraditi i dostaviti izvještaje o provedenim aktivnostima.

Izvještajem Federalnog ministarstva obuhvaćeni su Zrak d.d. Sarajevo, Borac d.d. Travnik, BNT-TMiH d.d. Novi Travnik, Binas d.d. Bugojno, Tehničko-remontni zavod d.d. Hadžići i Aluminij d.d. Mostar.

Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) budu osigurana sredstva za financiranje Programa integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine, u iznosu do 23,47 miliona KM.

Prihvaćena je i informacija o ovom kao osnova za vođenje pregovora, te su zadužena federalna ministarstva finansija i poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva da u tim za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa IBRD-om i utvrđivanju konačnih uslova zaduženja.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i IBRD-a, a zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Inače, inicijativu za ovo kreditno zaduženje pokrenulo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, navodeći da je cilj programa jačanje prekogranične saradnje u sektoru voda, te unapređenje plovnosti i zaštita od poplava u koridorima Save i Drine.

Provođenje ovog projekta predviđeno je kroz dvije uzastopne i djelomično preklapajuće faze zajedno sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom i Slovenijom.

Vlada FBiH je podržala dvije inicijative Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

U prvom slučaju, riječ je o izmjenama Zakona o osnivanju ovog instituta. Jednom od predloženih izmjena bi, umjesto sadašnjih deset odjeljenja ovog instituta (po jedno u svakom kantonu), bilo uspostavljeno pet stalnih, ali i mogućnost organiziranja rada liječnika vještaka u ustupljenim prostorijama u skladu s potrebama podnositelja zahtjeva i u dogovoru sa zdravstvenim i drugim ustanovama.

Vlada je, s tim u vezi, zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u roku od 30 dana, sačini Nacrt zakona o izmjenama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, koji će Parlamentu FBiH biti upućen na usvajanje po hitnom postupku.

Vlada je, također, zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Institut da pokrenu aktivnosti na usvajanju novog cjenovnika usluga medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja. Prije nego što cjenovnik usvoji njegov Upravni odbor, Institut je dužan usaglasiti ga s nadležnim kantonalnim ministarstvima.

 Federalna vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o provođenju konkursne procedure imenovanja direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljvanje osoba sa invaliditetom.

Vlada je zadužila Upravni odbor ovog fonda da postupi po njenom zaključku od 8.7.2021. godine kojim je zadužen da pokrene postupak za poništavnje i ponovno raspisivanje javnog konkrusa. Upravni odbor je dužan i da uskladi Statut Fonda sa Zakonom o profesionalnoj rehablitiaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Uredbom sa zakonskom snagom o ustanovama i Zakonom o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Zadužen je i da, u skladu sa Statutom, imenuje vršioca dužnosti direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 Vlada FBiH je donijela je dvije odluke o raspoređivanju Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH ukupno 84.717,50 KM donatorskih sredstava iz projekta “Dodatna radna snaga u FBiH radi jačanja nadzora nad COVID-19", čiji je finansijer Svjetska zdravstvena organizacija.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je Vladu FBiH sa informacijom o namjenskom utrošku sredstava s pozicije Budžeta FBiH za 2020. godinu, namijenjenih za podršku Privrednoj komori FBiH za učešće i organiziranje sajmova, u iznosu od 50.000 KM.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore FBiH o provedbi Akcionog plana za period od 2019. do 2023. godine za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period od 2013. do 2023. godine, u 2020. godini.

Usvojena je i informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o implementaciji projekta izgradnje tunela Hranjen, tražena zaključkom Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 12.10.2021. godine, a koju će Vlada FBiH uputiti Predstavničkom domu Federalnog parlamenta.

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH pošta d.o.o. Sarajevo, zbog okončanja konkursne procedure. Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Zije Brzine, Emira Sulejmanovića, Muvedeta Šišića, Denisa Zahirovića, Amira Karića, Mirela Miškovića i Josipa Bulića za članove Nadzornog odbora ovog javnog poduzeća, uime državnog kapitala, na period od četiri godine.

Izmjenom postojećeg Rješenja, za predsjednika Komisije za administrativna pitanja imenovan je Edin Ramić, a za člana Šemsudin Dedić.

U Komisiju za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika imenovani su Zora Dujmović (predsjednica), Aljoša Čampara, Jelka Milićević, Vesko Drljača, Nermin Džindić i Zlatko Vujanović (članovi).

Imenovana je Disciplinska komisija Vlade FBiH za postupanje po predstavkama na rad i disciplinskim prijavama podnesenim protiv rukovodilaca samostalnih federalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija, u sastavu Alen Šarčević (predsjednik), Sanin Pačariz i Samra Ćosović (članovi), na mandat od dvije godine.

Nadzornom odboru Binasa d.d. Bugojno date su prethodne saglasnosti za razrješenje Murisa Šupića s pozicije vršioca dužnosti člana Uprave - direktora ovog privrednog društva, a zbog podnesene ostavke, te za imenovanje Abaza Mandžuke za novog vršioca ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društva su, uime Vlade FBiH, opunomoćeni Sanela Milavić - Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo) i Halko Balavac (BH Gas d.o.o. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 21.10.2021.

Naslov: Redakcija