Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o socijalnom stanovanju RS

22.06.2018.


Vlada Republike Srpske utvdila je, na 182. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuje se sistem socijalnog stanovanja, pojam, nosioci realizacije socijalnog stanovanja, korisnici prava na socijalno stanovanje, postupak i način dodjele, opšti i posebni uslovi korištenja, upravljanje, održavanje, svojina i raspolaganje stambenim jedinicama, zakupnina i obaveze plaćanja, izvori finansiranja izgradnje i pribavljanja socijalnih stambenih jedinica, nadzor i druga pitanja od značaja za socijalno stanovanje u Republici Srpskoj.

Specifičnost Zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske jeste u tome što se po prvi put uređuje sistem socijalnog stanovanja u Republici Srpskoj. Ovim Zakonom su između ostalih obuhvaćena lica koja su korisnici projekata stambenog zbrinjavanja po modelu socijalnog stanovanja, mladi bračni parovi, ratni vojni invalidi, lica starija od 65 godina bez porodičnog staranja u stanju socijalne potrebe, beskućnici, samohrani roditelji, lica sa invaliditetom. Zakonom se uređuje pravo, dodjela, upravljanje, održavanje i korištenje stambenih jedinica po modelu neprofitnog stanovanja. Stambene jedinice se dodjeljuju na neodređeno vrijeme uz zakup. Svi korisnici će plaćati neprofitnu zakupninu u iznosu do 1 KM po m2, a najugroženije kategorije će imati mogućnost subvencionisanja zakupnine. Stambene jedinice izgrađene za socijalno stanovanje će biti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na čijem području su izgrađene, i neće se moći nasljeđivati, otuđivati i stavljati pod hipoteku.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Zaključka donesenog na Trećoj zajedničkoj sjednici Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada Republike Srpske traži od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine da se u cilju razvoja domaće drvoprerađivačke industrije, na period od dvije godine zabrani izvoz šumskih drvnih sortimenata, označenih tarifnom oznakom 4403 u Odluci o utvrđivanju Carinske tarife za 2018. godinu ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 94/17).

Vlada Republike Srpske traži od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine da se u cilju razvoja domaće drvoprerađivačke industrije, na period od dvije godine, uvede taksa na izvoz rezane građe bukve i hrasta i to za: a. hrast (tarifna oznaka 4407 91) - 120,00 KM/toni ili m3, b. bukvu (tarifna oznaka 4407 92 00 00) - 60,00 KM/toni ili m3.

Vlada Republike Srpske traži od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine da se u cilju zaštite domaćih potrošača koji koriste ogrevno drvo, na period od dvije godine, uvede taksa na izvoz cijepanog ogrevnog drveta (tarifna oznaka 4401) u iznosu od 25,00 KM/toni, odnosno 18,00 KM/m3.

Prihodi od taksi bi se putem Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uplaćivali na budžete entiteta i Brčko distrikta, i to na posebne namjenske "ESCROW" račune u skladu sa porijeklom šumskih drvnih sortimenata od kojih su izrađeni poluproizvodi i proizvodi za koje se plaća taksa. Sredstvima od taksi će se finansirati deminiranje šuma i izgradnja šumskih puteva, a posebnim propisom entiteta i Brčko distrikta će se urediti: način finansiranja radova, način kontrole trošenja novca, način kontrole izvedenih radova, kao i druge potrebne odredbe.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o usvajanju Dokumenta Procjena prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2018 - 2022. godine.

Vlada Republike Srpske je razmotrila i usvaja Dokument Procjena prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma i Akcioni plan za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2018 - 2022. godine, te zadužuje republičke organe uprave koji su učestvovali u njihovoj izradi da u saradnji sa Interresornom radnom grupom za izvještavanje i implementaciju međunarodnih obaveza iz oblasti sprečavanja pranja novca i borbe protiv terorizma prate realizaciju Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2018 - 2022. godine.

Interresorna Radna grupa je dužna da redovno izvještava Vladu Republike Srpske o implementaciji Akcionog plana.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o sprovođenju Opšteg protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici za 2017. godinu u Republici Srpskoj, te Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2018. godinu.

U okviru sprovođenja Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske 2014-2019. godine, Ministarstvo porodice, omladine i sporta je pripremilo Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2018. godinu uz aktivno učešće predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva pravde, Ministarstva prosvjete i kulture, te Gender centra Vlade Republike Srpske.

Ciljevi i prioriteti Akcionog plana za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2018. godinu su:

- promocija i podizanje svijesti, edukativni programi u svim sektorima, sa naglaskom na obrazovanje, kroz sprovođenje različitih programa edukacije i senzibilizacije o nasilju u porodici, kampanje informisanja i podizanja svijesti o nasilju u porodici kao društvenom problemu, te aktivnosti koje će biti usmjerene prema licima u riziku od nasilja u porodici;

- primjena međunarodnih standarda i dobrih praksi i uspostavljanje, te jačanje multidisciplinarnog i koordinisanog sistema zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te pružanje podrške žrtvama nasilja u porodici i rad sa učiniocima nasilja u porodici;

- unapređenje postupanja policije, pravosuđa i centara za socijalni rad, kroz usavršavanje službenih lica, razmjenu infomracija, iskustava i dobrih praksi, te monitoring postupanja subjekata zaštite;

- uvođenje i unapređenje evidencije, statistika, istraživanja i analiza u oblasti nasilja u porodici, kroz rad na prikupljanju podataka o nasilju u porodici, praćenje efikasnosti hitnih mjera zaštite, zaštitnih mjera i sankcija propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, praćenje primjene Krivičnog zakona Republike Srpske u dijelu nasilje u porodici i porodičnoj zajednici, te praćenje primjene mjera propisanih Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 21.06.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772