Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Potpora poplavljenim područjima

22.05.2023.


Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju milion KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu u svrhu saniranja posljedica poplava u Bosni i Hercegovini, i to tako da se po 500.000 KM odobrava za najugroženije općine i gradove u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj.

Raspodjela sredstava bit će utvrđena naknadno, drugom odlukom, u skladu sa stupenom ugroženosti i prioritetima koje će utvrditi Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji s nadležnim entitetskim institucijama.

FINANSIRANJE RAZVOJNIH POLITIKA ZDRAVSTVENIH SISTEMA U BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu (programski zajam za razvojnu politiku zdravstvenih sektora u Bosni i Hercegovini) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s Osnovama za njegovo zaključivanje.

Osnovni cilj programa je podrška finansiranju razvojne politike (DPF1) zdravstvenog sektora u iznosu 92,3 miliona eura (ekvivalent 100 miliiona američkih dolara), a koji je ključni dio sveukupnog programa reforme radi dugoročne finansijske održivosti zdravstvenog sistema u BiH i unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i zdravstvenih ishoda.

Sredstva zajma će biti alocirana Federaciji Bosne i Hercegovine 55.380.000,00 eura i Republici Srpskoj 36.920.000,00 eura. Rok otplate zajma je 18 godine, uključujući pet godina grejs perioda.

Prijedlog sporazuma o zajmu bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

RATIFIKACIJA DODATKA SPORAZUMA IZMEĐU BIH I HRVATSKE O ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI CESTOVNIH MOSTOVA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Dodatka Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici.

Dodatak Sporazumu potpisali su 21. 3. 2023. godine u Zagrebu ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto i ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković. Njime se omogućava uvrštavanje mostova kod Gradiške i Svilaja u mostove na koje se odnose odredbe Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade RH o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavit će Prijedlog odluke Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

RATIFIKACIJA SPORAZUMA O ENERGETSKOM PAKETU PODRŠKE EU-a ZA BIH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o financiranju godišnjeg akcionog plana u prilog paketu za energetsku podršku za Zapadni Balkan u korist Bosne i Hercegovine za 2023. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Sporazum o finansiranju godišnjeg akcionog plana u prilog paketu za energetsku podršku za Zapadni Balkan u korist Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, vrijedan 70 miliona eura, u cijelosti finansira Evropska unija, s ciljem ublažavanja socioekonomskih posljedica energetske krize koja je izazvala rast cijena energije te za poticanje održive privrede na principu niskih emisija ugljika i otpornosti na klimatske promjene.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavit će Prijedlog odluke o ratifikaciji ovog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

ISPLATA NERASPOREĐENIH GRANT SREDSTAVA ZA IZGRADNJU DIONICE SVILAJ – ODŽAK NA KORIDORU Vc

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, donijelo je Odluku o isplati neraspoređenih grant sredstava po Sporazumu o investicionom grantu zaključenom između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke 27. 4. 2017. godine za projekat Koridor Vc “Izgradnja dionice autoputa Svilaj – Odžak”.

Ovom odlukom se odobrava isplata preostalih grant sredstava u iznosu od 3.314.746,34 eura konvertiranih u KM.

Prema Odluci, dio sredstava u iznosu od 1.432.753,58 eura, koji se odnosi na troškove izgradnje dijela autoputa od Svilaja do Odžaka, raspoređuje se provedbenom subjektu JP “Autoceste Federacije BiH”.

Dio sredstava u iznosu od 1.868.950,56 eura, koji se odnosi na troškove izgradnje prekograničnog mosta preko rijeke Save u Svilaju na sjevernoj granici s Hrvatskom, raspoređuje se Ministarstvu komunikacija i prometa BiH kao provedbenom subjektu, a dio sredstava u iznosu od 13.042,20 eura, koji se odnosi na troškove izgradnje graničnog prelaza Svilaj, raspoređuje se provedbenom subjektu Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Ukupna grant sredstva po ovom sporazumu iznose 20.757.726,52 eura, a do sada je isplaćeno 17.442.980,18 eura.

DONESEN PRAVILNIK O IZGLEDU POLICIJSKE UNIFORME

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Pravilnik o izgledu policijske uniforme, kojim se uređuje izgled uniforme policijskih službenika BiH, i to u pogledu njezinih sastavnih dijelova, boje, vrste materijala i količine te procedure u vezi s njezinim zaduživanjem, uvjetima za zamjenu i rokovima trajanja.

U Pravilniku, koji je koncipiran u osam poglavlja i tri aneksa, pobrojane su vrste i dijelovi uniforme, kao i okvirni opisi, a u aneksima su navedene tehničke karakteristike, vizualni prikazi, kao i količine za zaduženje i rokovi trajanja uniforme.

INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE U 2022. GODINI

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za 2022. godinu te zadužilo predlagača, Ministarstvo finansija i trezora BiH, da Informaciju dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru.

U Informaciji se navodi da su Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu planirana sredstva rezerve u iznosu od 18.842.000 KM. Od toga je tokom 2022. godine odobreno ukupno 18.699.672,00 KM, a realizirano 18.093.293,90 KM.

U okviru ostatka sredstava u iznosu od 748.706,10 KM nalaze se odobrena a nerealizirana sredstva u iznosu od 606.378,10 KM.

Među ostalim, Vijeće ministara BiH je iz sredstava tekuće rezerve odobrilo ukupno 3.050.000 KM za sanaciju posljedica zemljotresa u Hercegovini, odnosno Stocu, Ljubinju i Berkovićima, te za pomoć porodici poginule Elmire Spaho iz Stoca, 300.000 KM Crvenom križu BiH za pomoć Crvenom križu Ukrajine za lijekove i druge potrepštine, 300.000 KM za finansiranje troškova održavanja sastanka Grupe konstituence zemalja u okviru Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda u Sarajevu 15. i 16. septembra 2022. godine te 200.000 KM Košarkaškom savezu BiH za finansiranje priprema reprezentativaca BiH i kupovinu avionskih karata za učestvovanje na međunarodnim takmičenjima.

Korištenje tekuće rezerve na osnovi pojedinačnih odluka članova Predsjedništva BiH za 2022. godine iznosi 360.000 KM.

USVOJENA INFORMACIJA O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU KOMUNIKACIONE STRATEGIJE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije BiH, usvojilo je Informaciju o realizaciji Akcionog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za implementaciju Komunikacione strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2022. godinu.

Ukupni stepen realizacije Akcionog plana za 2022. godinu, izračunat na osonovu podataka za 72 aktivnosti, o kojima su institucije izvijestile Direkciju za evropske integracije, iznosi 80 %. Izdavaštvo je imalo najveći procenat nerealiziranih aktivnosti (40 %), a najčešći razlog za neispunjavanje planiranih aktivnosti bio je nedostatak finansijskih sredstava.

INFORMACIJA O REALIZIRANIM AKTIVNOSTIMA U OKVIRU IZRADE PROGRAMA INTEGRIRANJA BIH U EU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije BiH, usvojilo je Informaciju o realiziranim aktivnostima u okviru izrade Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i upoznalo se sa Izvještajem o realiziranim aktivnostima u okviru izrade Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Zadužene su sve nadležne institucije BiH i pozvane vlade entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH da u najkraćem roku finaliziraju sve planirane aktivnosti na izradi Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Postizanje boljih rezultata u radu mehanizma koordinacije, uključujući izradu Programa integriranja BiH u Evropsku uniju, jedan je od 14 ključnih prioriteta koje je Evropska komisija navela u Mišljenju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, a ponovila prilikom preporučivanja dodjeljivanja statusa kandidata BiH.

Završna konferencija Regionalnog stambenog programa u Sarajevu

Vijeće ministara BiH razmotrilo je i primilo na znanje Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI BiH) o predstojećoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Završna konferencija Regionalnog stambenog programa” koja će biti održana u Sarajevu.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI) BiH zaduženo je da formira i vodi ad hoc tijelo za pripremu konferencije, u čijem sastavu će biti predstavnici Ministarstva vanjskih poslova BiH i Službe za zajedničke poslove institucija BiH.

Također, MLJPI BiH je zaduženo da nastavi koordinacione aktivnosti s predstavnicima zemalja regiona i partnerskim međunarodnim organizacijama u cilju uspješne implementacije aktivnosti na organizaciji Završne konferencije Regionalnog stambenog programa u Sarajevu, uključujući izradu zajedničkog akcionog plana i proračuna konferencije, koji će biti predložen međunarodnim organizacijama za financiranje.

MLJPI BiH zaduženo je da najkasnije do 30. 9. 2023. godine obavijesti Vijeće ministara BiH o provedenim aktivnostima na pripremi konferencije, te da najkasnije u roku od 30 dana od održavanja konferencije informira VMBiH o njezinim rezultatima.

IMENOVANJA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oprezivanje BiH, imenovalo je Zorana Tegeltiju za novog direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na mandat od četiri godine, počevši od 15. 6. 2023. godine. Istovremeno, doneseno je Rješenje o razrješenju dosadašnjeg direktora UNO BiH Mire Džakule zbog isteka mandata. Rješenje o razrješenju stupa na snagu 14. 6. 2023. godine.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Sanjina Hadžimerovića za v. d. zamjenika direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, rukovoditelja Sektora za podršku.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 18.05.2023.

Naslov: Redakcija