Zastava Srbije

VLADA RS: Donijet veći broj podzakonskih akata

22.01.2021.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 105. sjednici, u Banjaluci, Odluku o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godinu.

Akcioni plan zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godinu je usklađen sa Programom ekonomskih reformi Republike Srpske u oblasti zapošljavanja i usaglašen sa nadležnim organima i institucijama.

Za realizaciju aktivnih mjera iz Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godinu Vlada Republike Srpske je obezbijedila sredstva u ukupnom iznosu od 12.188.000,00 KM za zapošljavanje 2.882 lica. Sredstva će biti usmjerena na realizaciju Programa finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i RVI, Programa zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi i Programa podrške privredi putem povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika.

Ove i ostale mjere i aktivnosti iz Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godinu realizovaće nadležni organi i institucije utvrđeni u Akcionom planu.

Vlada Republike donijela je i Odluku o preusmjeravanju neutrošenih sredstava iz Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2020. godinu, u ukupnom iznosu od 1.680.000,00 KM.

S ciljem potpune realizacije Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2020. godinu, neutrošena sredstva u Programu "Zajedno do posla", u komponenti III Zapošljavanje kod poslodavaca, u ukupnom iznosu od 1.680.000,00 KM, preusmjeravaju se u komponentu I i II u okviru istog Programa, u Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika i u Program zapošljavanja ciljnih kategorija u privredi.

U komponenti I Samozapošljavanje djece poginulih boraca preusmjeravaju se sredstva u iznosu od 88.000,00 KM za samozapošljavanje 11 lica i u komponentu II Samozapošljavanje demobilisanih boraca i RVI 952.000,00 KM za samozapošljavanje 136 lica.

U Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS, kompomenta III preusmjeravaju se sredstva u iznosu od 320.000,00 KM za zapošljavanje 48 lica i u Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u komponentu I sredstva u iznosu od 320.000,00 KM za zapošljavanje 80 lica.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Planu vakcinacije protiv COVID-19 u Republici Srpskoj.

Za sprovođenje Plana vakcinacije protiv COVID-19 u Republici Srpskoj zadužuju se Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i druge zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske se zadužuje da redovno izvještava Vladu Republike Srpske o sprovođenju Plana vakcinacije protiv COVID-19 u Republici Srpskoj.

Vakcinacija, kao najefikasnija specifična mjera za sprečavanje pojave i širenja zaraznih oboljenja, predstavlja značajnu mjeru u globalnoj borbi protiv pandemije COVID-19. Primarni cilj vakcinacije protiv COVID-19 je da se smanje morbiditet i mortalitet uzrokovani ovom bolešću te da se utiče na ograničavanje širenja bolesti, kako bi se očuvalo funkcionisanje zdravstvenog sistema, ekonomije, obrazovanja i svih drugih aspekata društva.

Plan vakcinacije protiv COVID-19 u Republici Srpskoj sadrži, između ostalog, planiranje i koordinaciju kampanje vakcinacije protiv COVID-19 u Republici Srpskoj, prioritetne grupe za vakcinaciju u Republici Srpskoj, upravljanje ljudskim resursima potrebnim za kampanju vakcinacije i trening osoblja, čuvanje i distribucija COVID-19 vakcina i priprema hladnog lanca, monitoring vakcinacije, prikupljanje, prijavljivanje i korišćenje podataka iz nadzora nad COVID-19 itd.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o korisnicima, uslovima, načinima i postupcima dodjele novčanih sredstava, roba i usluga u okviru "Hitnog projekta COVID 19 za BiH" (P173809) u Republici Srpskoj.

Ovom uredbom utvrđuju se korisnici, uređuju se uslovi, načini i postupci dodjele novčanih sredstava, roba i usluga korisnicima "Hitnog projekta COVID 19 za BiH" (P173809) u Republici Srpskoj, praćenje realizacije, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju Projekta.

Korisnici finansijskih i nefinansijskih sredstava (roba i usluga) Projekta su javne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, Javna ustanova Veterinarski institut Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" Banja Luka, korisnici prava iz socijalne zaštite u Republici Srpskoj, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast socijalne zaštite, ustanove socijalne zaštite za smještaj, centri za socijalni rad, odnosno službe socijalne zaštite u Republici Srpskoj, mediji, poslovna zajednica i inspekcijske službe u Republici Srpskoj, te opšta populacija u Republici Srpskoj.

Takođe, Vlada Republike Srpske donijela je i Uredbu o izmjeni Uredbe o standardima zanimanja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Projektu podrške održivom razvoju turizma u BiH i donijela zaključak o praćenju sprovođenja protokola iz dokumenta "BiH - smjernice i protokoli za zdravstvenu zaštitu od COVID-19", kojima se omogućava da Republika Srpska i BiH dobiju međunarodnu oznaku destinacije koja je bezbjedna za putovanja, tzv. "Safe Travels" oznaku.

Ovu oznaku dodjeljuje Svjetski savjet za turizam i putovanja, te bi se njenim dobijanjem Republika Srpska i BiH našle na listi sa još 40 zemalja koje imaju ovu oznaku, a među kojima su Slovenija, Hrvatska i Crna Gora.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo trgovine i turizma da prati sprovođenje ovog protokola i Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da ove zaključke uputi Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH kako bi se sprovela dalja procedura za dobijanje "Safe Travels" oznake.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 21.01.2021.

Naslov: Redakcija