Zastava Srbije

VANJSKOTRGOVINSKA/SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BIH ORGANIZUJE POČETNO I PERIODIČNO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU: Nastava počinje u drugoj polovini jula a rok za dostavljanje prijava kanidata za upis je petak, 14. juli 2023. godine do 12:00 sati

21.06.2023.


Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH), kao nositelj Konzorcija, na osnovu Ugovora o obavljanju poslova stručnog osposobljavanja upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom drumskom prevozu, broj: 11-13-1-1765-25/22 od 15.3.2023. godine, potpisanog između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Konzorcija, raspisuje javni poziv za upis kandidata na programe početnog i periodičnog stručnog osposobljavanja vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu.

Nastava počinje u drugoj polovini jula 2023. godine, a biće održana u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (velika sala u prizemlju), ulica Branislava Đurđeva 10, Sarajevo. Planirano je da se nastava održava petkom i vikendima. Prijavljeni kandidati biće blagovremeno obaviješteni o tačnim datumima održavanja nastave.

Obuka se realizira u skladu sa nastavnim planovima i programima početnog i periodičnog stručnog osposobljavanja koji čine tematske jedinice određene Pravilnikom o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača ("Sl. glasnik BiH", br. 77/2014 i 65/2018).

Kandidati koji pohađaju program početnog stručnog osposobljavanja imaju obavezu polagati pismeni ispit. Potvrda o početnoj stručnoj osposobljenosti vozača izdaje se nakon uspješno položenog pismenog ispita i nije prenosiva na drugo lice. Kandidatima koji pohađaju program periodičnog stručnog osposobljavanja izdaje se potvrda o stručnoj osposobljenosti nakon odslušane nastave.

Posjedovanje Potvrde o stručnoj osposobljenosti vozača jedan je od uvjeta za stjecanje kvalifikacijske kartice vozača. Na osnovu Člana 34. Pravilnika o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača (“Službeni glasnik BiH”, broj: 77/14, 65/18), obaveze stjecanja početne stručne osposobljenosti vozača i polaganja ispita oslobođeni su vozači koji posjedujuju:

  • vozačku dozvolu kategorija D1, D1+E, D ili D+E ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao identična, izdatu najkasnije do 10. septembra 2008. godine;
  • vozačku dozvolu kategorija C1, C1+E, C ili C+E ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao identična, izdatu najkasnije do 10. septembra 2009. godine.

Prijava učešća na programe početnog i periodičnog stručnog osposobljavanja vozača vrši se:

  • dostavljanjem popunjene prijave i prateće dokumentacije (navedeno u prijavi) na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba
  • uplatom kotizacije u iznosu od 345,00 KM + PDV za početno, odnosno 194,00 KM + PDV za periodično stručno osposobljavanje

Cijena je određena Cjenovnikom stručnog osposobljavanja i ispita upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu ("Sl. glasnik BiH", br. 8/2012), koji je donijelo Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Rok za dostavljanje prijava kanidata za upis je petak, 14. juli 2023. godine do 12:00 sati.

Nakon izvršene prijave kandidate će kontaktirati voditelj škole ispred Konzorcija, sa informacijom o načinu uplate kotizacije.

Za više informacija o programima stručnog osposobljavanja vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu možete kontaktirati voditelja škole upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozivom na broj telefona 033/566-204.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Vanjskotrgovinske komore BIH, 15.06.2023.

Naslov: Redakcija