Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojene naredbe i preporuke kriznog stožera Federalnog Ministarstva zdravstva. Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o poljoprivredi

21.05.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 17.05.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, donesenim s rokom važenja od 14 dana, računajući od 20.5.2021F. godine.

Među naredbama nema dosadašnje koja se odnosila na ograničeno vrijeme kretanja građana, a nova naredba je da je dozvoljeno okupljanje ne više od 30 ljudi u zatvorenom i ne više od 70 ljudi na otvorenom prostoru, uz obaveznu fizičku distancu od najmanje dva metra.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera FMZ.

Ovaj stožer je zadužen da prije isteka 14-dnevnog roka sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te prema Vladi dostavi prijedlog novih.

Zaključke će Krizni stožer FMZ, s prilozima, dostaviti kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-ova kantona.

Sukladno zaključku od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika od širenja virusa.

Inače, u informaciji o epidemiološkoj situaciji u FBiH je navedeno da na razini Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 28 slučajeva na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, najviša je zabilježena u Posavskom kantonu, Kantonu 10 i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

U 18. tjednu svi tjedni indikatori su u padu. Najveći pad bilježi broj pacijenata na respiratoru, broj smrtnih slučajeva zbog COVID-19 i broj novih potvrđenih slučajeva.

Ukupan broj vakcinisanih prvom dozom u Federaciji BiH (od 8.3. do 16.5.2021. godine) iznosi 67.311, a drugom 7.822, uz napomenu da nisu dostavljeni podaci o broju vakcinisanih osoba iz dva kantona za prethodni tjedan.

Federalna vlada je usvojila i informaciju Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenje postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) od 6. do 19.5.2021. godine. U ovom periodu je premijer FBiH potpisao i kompanijama su izdata tri pisma namjere za nabavku vakcina.

 Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, usvojila dva kreditno-garantna programa, ukupno vrijedna 200 miliona KM.

Prvi program je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, a ukupan iznos garancija koje će na teret Garancijskog fonda odobravati Razvojna banka FBiH iznosi 150.000.000 KM.

Drugi program odnosi se na obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti. U ovom slučaju je ukupan iznos garancija koje će Razvojna banka FBiH odobravati na teret Garancijskog fonda 50.000.000 KM.

I po jednom i po drugom programu je iznos garancija umanjen za iznos garancija izdatih do 31.5.2021. godine po osnovu kreditno-garantnih programa, a garancije na teret fonda za svaki pojedinačni kredit iznose 50 posto glavnice kredita.

Cilj programa je pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i obrtništva i samostalnih privrednih djelatnosti, povećanju konkurentnosti, integraciji inovacija u poslovanju i očuvanju postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranju novih radnih mjesta.

Garancije Fonda su namijenjene za finansiranje tekuće likvidnosti (isplata plata, plaćanje poreza i doprinosa i sl.), obrtnih sredstava i investicija u stalna sredstva.

Vlada Federacije BiH je usvojila Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama - udruženjima građana, Obrtničkoj komori FBiH, komorama kantona i obrazovnim institucijama vrijedan 150.000 KM, utvrđen ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Riječ je o sredstvima koja će korisnicima biti isplaćena kao nepovratna.

Od ukupnog iznosa, za unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture planirano je 80.000 KM, a korisnici ovih sredstava su poduzetničke potporne institucije s područja FBiH (poduzetnički inkubatori i centri, tehnološki parkovi, akceleratori, klasteri i razvojne agencije) koje imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Iznos od 70.000 KM predstavlja poticaj udruženjima poduzetnika i obrtnika, privrednim i obrtničkim komorama koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u FBiH i imaju, također, najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Vlada FBiH je usvojila konačno izvješće Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o dodijeljenoj financijskoj potpori u sektoru javnog cestovnog prijevoza putnika i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, sa analizom pravdanja sredstava i učinka.

Ovo federalno ministarstvo dodijelo je ukupno odobrenih 13.000.000 KM korisnicima u željezničkim i sektoru javnog linijskog cestovnog prometa po raspisanom javnom pozivu i sukladno Uredbi o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Kada je riječ o cestovnom javnom prometu, pomoć od ukupno 10.000.000 KM dodijeljena je za 176 korisnika odabranih na osnovu javnog poziva, a sredstva su utrošena za isplatu minimalnih bruto plaća i tekuće troškove poslovanja korisnika financijske pomoći.

U izvješću je navedeno da je financijska pomoć dodijeljena korisnicima u ovom sektoru pomogla očuvanju radnih mjesta i održanju likvidnosti gospodarskih subjekata.

Subvencija od 3.000.000 KM dodijeljena je JP Željeznice FBiH i namijenjena je isplati plaća isključivo do visine minimalno utvrđene u Federaciji BiH (uključujući doprinose i pripadajuće poreze), te za tekuće troškove poslovanja.

Uz usvojeno, Parlamentu FBiH će biti dostavljena i konačna izviješća o pomoći koja su dodijelila federalna mi nistarstva energije, rudarstva i industrije, zatim poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te okoliša i turizma, a koja je Vlada FBiH već ranije usvojila. Iz Proračuna FBiH je, po osnovu Uredbe o interventnim sredstvima za pomoć najugroženijim sektorima u okolnostima pandemije izdvojeno 90.000.000 KM.

Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta unaprjeđenja zdravstvene zaštite u FBiH, u iznosu od oko 63,7 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu, a konačna alokacija sredstava između entiteta bit će utvrđena prije ili tokom pregovora.

Prihvaćena je i informacija o ovom kreditu kao osnova za vođenje pregovora.

Cilj ovog projekta je unaprjeđenje kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i financijskog stanja zdravstvenih sistema u FBiH, uz efektivnije upravljanje. On omogućava dalje uvođenje informacionih i komunikacionih tehnologija u zdravstvo, sprječava neopravdani rast troškova zdravstvene zaštite uz održavanje kvaliteta medicinskih usluga.

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila prijedloge izmjena i/ili dopuna dva federalna zakona.

Primarni cilj izmjena i dopuna Zakona o Poreznoj upravi FBiH je usaglašavanje njegovih normi sa Zakonom o unutarnjem platnom prometu, Zakona o prekršajima i Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

Vlada FBiH je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o poljoprivredi. Glavne izmjene odnose se na član 5. Zakona o poljoprivredi ("Sl. novine FBiH", br. 88/2007, 4/2010, 27/2012 i 7/2013), koji se u potpunosti mijenja radi usaglašavanja sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 32/2017) i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 74/2019 i 2/2021). Umjesto dosadašnjeg naziva "Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH" koristi se naziv "Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH". Ovim članom se, također propisuje način izrade strategije u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju, a ona se donosi na period od sedam, umjesto na dosadašnjih pet godina. To se podudara s ciklusom planiranja Evropske unije, odnosno s periodom važenja Strategije razvoja Federacije BiH.

Vlada FBiH je donijela Odluku o pristupanju izradi regulacionog plana historijskog urbanog krajolika Mostara, koji će biti donesen za desetogodišnji period, uz mogućnost da ga, na prijedlog Vlade, svojom odlukom produži Parlament FBiH.

Rok za izradu ovog plana je 18 mjeseci od potpisivanja ugovora, a u svim fazama izrade obaveza je uključiti zainteresovanu i širu javnost.

S ciljem stručnog praćenja, osiguranja saradnje i usaglašavanja stavova sa svim subjektima planiranja i drugim zainteresovanim stranama, nosilac pripreme (Federalno ministarstvo prostornog uređenja) će formirati savjet plana koji će činiti njegovi, kao i predstavnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Grada Mostara, Agencije Stari grad Mostar, te druge stručne osobe.

Do donošenja regulacionog plana, zabranjeno je izvođenje svih intervencija u prostoru osim onih koji su u skladu sa Odlukom i za koje Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH da pozitivno mišljenje.

Nakon što se upoznala sa informacijom o potrebi finansiranja izrade Plana upravljanja za zaštićeni pejzaž Vjetrenica - Popovo polje, Vlada FBiH je zadužila Fond za zaštitu okoliša FBiH da, po hitnom postupku, financira njegovu izradu.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će Fondu dostaviti projektni zadatak Plana s ponudom i prijedlogom izvršioca, te će pratiti realizaciju izrade.

Inače, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je 26.2.2021. godine donijela Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža Vjetrenica - Popovo polje, površine od 4.710,17 hektara.

Federalna vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pokrene aktivnosti potrebne za održavanje Skupštine privrednog društva Energoinvest-Comet d.d. Sarajevo, te sačini Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje Nadzornog odbora i v.d. direktora gospodarskog društva, a s ciljem stvaranja pretpostavki za pokretanje stečajnog postupka.

Također, Vlada je Upravu KTK Visoko d.d. Visoko zadužila da nadležnom sudu podnese pisani prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

Vlada je zaključila da će iz Budžeta FBiH za 2021. godinu odobriti 50.000 KM za pokretanje stečajnog postupka u Fabrici duhana Mostar d.d. Mostar, te za realizaciju eventualno i drugih aktivnosti pred sudskim i drugim organima. Zaduženo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da za Vladu pripremi prijedloge akata potrebnih za sazivanje skupštine društva.

Vlada FBiH je ocijenila da nema primjedbi, prijedloga i sugestija na Prijedlog memoranduma o razumijevanju s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP), te je dala pozitivno mišljenje na ovaj tekst, te za njegovo potpisivanje ovlastila premijera FBiH.

Svrha Memoranduma je da odredi okvir i olakša saradnju potpisnica u područjima od zajedničkog interesa, ne ograničavajući pri tome saradnju s drugim akterima. Saradnja se odnosi na područja održivog i inkluzivnog razvoja, demokratske uprave i pružanja javnih usluga s ljudima u fokusu, te socijalnu koheziju.

UNDP u mnogim aspektima služi kao operativni organ Ujedinjenih naroda na nivou države i sarađuje s partnerima u brojnim zemljama na promoviranju održivog razvoja.

Federalna vlada je dala saglasnost za usklađivanje vrijednosti općeg boda za 2021. godinu, shodno članu 78. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u procentu od 3,1 posto, te bi njegova vrijednost trebala da iznosi 15,61 KM.

Privrednom društvu Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Vlada FBiH je dala saglasnost da, u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za upostavu rezervi naftnih derivata za period 2019-2021. godina, od ukupno neutrošenih sredstava takse za 2019. godinu iznos od 212.212,62 KM rasporedi na poziciji troškova rada.

Vlada je dala saglasnost na Plan poslovanja JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu.

 Verifikovan je pročišćeni tekst Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskogospodarskih osnova, koji je utvrdio Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije.

Vlada je Poreznoj upravi FBiH dala na korištenje bez naknade glavni objekat "Vile Braun" u Sarajevo, površine 890 m2.

Usvojeni su informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji kreditnih sredstava plasiranih putem Union banke d d. Sarajevo, te izvještaj ove banke o portfoliju komisionih kredita Federalnog ministarstva za period 2017-2020. godina. Vlada FBiH, zaključeno je, podržava dalji razvoj Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i preporučuje drugim institucijama ovakav ili sličan model kreditiranja.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o radu stanica tehničkog pregleda vozila i dala punu podršku provođenju aktivnostima u ovoj oblasti. Vlada smatra da se nisu stekli uslovi za primjenu člana 73. Pravilnika o registraciji vozila, odnosno da se u toku postupka registracije vozila priznaju tehnički pregledi bez obzira na to gdje su u BiH sačinjeni. Federalna vlada upućuje poziv Vijeću ministara BiH i nadležnom ministarstvu BiH da organizuje međuentitetski sastanak na kojem će biti riješeno ovo pitanje.

Usvojena je informacija o projektu "Podrška vladama u BiH u strateškoj komunikaciji u pogledu ključnih reformskih mjera u sklopu Reformske agende" koju je pripremio Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću. Ovaj ured je zadužen da preuzme upravljanje web i mobilnom aplikacijom Međuinstitucionalna mreža komunikatora (MIMK) kreirane za nivo vlasti u FBiH.

Federalna vlada je prihvatila izvještaj o radu Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2020. godinu, te usvojila konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u FBiH za 2020. godinu.

Vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o izvještajima o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH za 2020. godinu, koje će uputiti Parlamentu FBiH radi razmatranja i konačnog usvajanja.

Vlada je usvojila izvještaje o radu nadzornih odbora Union banke d.d. Sarajevo (za prvi kvartal 2021. godine), RMU Banovići d.d. Banovići (za period 15.2.2021.-22.2.2021. godine), JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (za četvrti kvartal 2020. godine), JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar (za period od 10. do 12. mjeseca 2020. godine), Konfekcije Borac d.d. Travnik (za period 1.10.-31.12.2020. godine), TRZ Hadžići d.d. (za period 27.10.2020.-27.2.2021. godine), BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (za periode 30.4.2020.-30.7.2020. godine i 19.10.2020. - 31.12.2020. godine), Hrvatske pošte d.o.o. Mostar i Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (oba za period 1.1.-31.3.2021. godine).

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, zbog isteka perioda na koji je imenovan. Data je i prethodna saglasnost za imenovanje Amira Brigića za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Feroelektra d.d. Sarajevo za razrješenje direktora ovog privrednog društva, zbog isteka mandata. Također, data je prethodna saglasnost za imenovanju Senada Smajića za vršioca dužnosti direktora, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Izmjenom postojećeg Rješenja, za člana Komisije za Program javnih investicija Federacije BiH je imenovan Damir Morić.

Vlada FBiH donijela je Rješenje o formiranju Interresorne radne grupe za saradnju sa iseljeništvom s ciljem adresiranja prioritetnih mjera i oblasti u kontekstu iseljeništva u FBiH, u sastavu Sead Kopić (predsjednik), Sead Lisak, Munevera Bećirović, Ajša Softić, Asim Pandžić, Eldara Šoše, Toni Čuljak, Zdenko Perić i Tomislav Lukić (članovi), te Mersida Haverić (koordinator). Zadatak ove radne grupe je da kontinuirano poduzima aktivnosti na provedbi strateških ciljeva i mjera iz Akcionog plana za realizaciju Strategije saradnje sa iseljeništvom FBiH za period 2020-2024. godina.

Imenovan je Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima FBiH u sastavu Irhan Džambić (koordinator), Elvira Kurešepi (zamjenik koordinatora), Suada Salkić, Irenko Matijević, Emira Dizdarević, Olivera Tadić, Goran Jurčić, Arben Murtezić i Amela Efendić (članovi).

Federalna vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, zbog okončanja konkursne procedure, kao i da na ove dužnosti, na period od četiri godine, budu imenovani Snježana Zelenika, Nerma Čolaković - Prguda, Zoran Landeka, Mirjana Bošnjak, Silvija Brčić i Dijana Pejić.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Jadranko Puljić (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo), Jasmina Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo), Stipo Buljan (UNIS-Group d.o.o. Sarajevo) i Halko Balavac (BH Gas d.o.o. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 20.05.2021.

Naslov: Redakcija