Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Olakšan ulazak i boravak državljana Ukrajine u BiH

21.04.2022.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, jednoglasno je donijelo četiri odluke kojima se olakšava ulazak i boravak državljana Ukrajine u Bosni i Hercegovini po osnovu humanitarnih razloga uzrokovanih sigurnosnom situacijom u ovoj zemlji.

Riječ je o odlukama o odobravanju ulaska u Bosnu i Hercegovinu pod olakšanim uvjetima, kao i о odobravanju privremenog boravka ро osnovu humanitarnih razloga državljanima Ukrajine u trajanju do šest mjeseci, s tim da privremeni boravak može biti i produžen po ovom osnovu na isti način na koji je i odobren.

Olakšani ulazak u BiH omogućen je Ukrajincima uz predočenje važećih ili isteklih ličnih dokumenata, i to pasoša za putovanje u inostranstvo, lične karte, pomorske knjižice ili dječije putne isprave. Istovremeno je za djecu do 18 godina starosti dovoljno predočiti izvod iz matične knjige rođenih.

Postupak za odobrenje privremenog boravka državljanima Ukrajine provodi Služba za poslove sa strancima po ličnom zahtjevu podnosioca, uz dostavljanje kopije ličnih dokumenata i predočenje odgovarajućih dokaza navedenih u Odluci о odobravanju privremenog boravka ро osnovu humanitarnih razloga državljanima Ukrajine.

Također, u ovom paketu je i Odluka o dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu kojom su državljani Ukrajine, koji zbog sigurnosne situacije napuštaju ovu zemlju, oslobađaju obaveza da prilikom ulaska u BiH predoče negativan test na COVID-19, odnosno potvrdu o njegovom preboljenju ili vakcinisanju.  

Odlukom o dopuni Tarife administrativnih taksi propisano je da se stranci, kojima je odlukom Vijeća ministara BiH odobren privremeni boravak u BiH po osnovu humanitarnih razloga, oslobađaju plaćanja administrativnih taksi u određenim postupcima.

Riječ je o postupcima prijave boravišta u Službi zа poslove sa strancima ili policiji koju lično vrši stranac ili fizička osoba kod koje je stranac u posjeti, izdavanje odobrenja/produženja privremenog boravka, te izdavanje potvrde о prijavi rada zа stranca u skladu sa Zakonom o strancima.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Novi Grad (Bosna i Hercegovina) - Dvor (Republika Hrvatska) na M4 (BiH)/DC 6 (RH).

Zaključivanjem ovog sporazuma definiše se zajedničko ulaganje u rekonstrukciju mosta Novi Grad – Dvor. Troškove rekostrukcije mosta, koji se preliminarno procjenjuju na oko milion eura, BiH i Hrvatska će snositi u jednakim dijelovima po 50%.

Realizacija ovog projekta omogućit će nesmetani i kontinuirani promet putnika i roba, te vraćanje u punu funkciju graničnog prijelaza za međunarodni robni promet.

Bh. strana će novac za realizaciju ovog projekta osigurati na osnovu Odluke o načinu raspodjele sredstava od dozvola za korištenje radiofrekventnog spekta za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema kojom je regulisano da će se 70% sredstava usmjeriti na razvoj prometa u BiH.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa.

Vijeće ministara BiH u drugom krugu glasanja nije postiglo saglasnost u vezi s donošenjem odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana Bosne i Hercegovine za društvenu inkluziju Roma i Romkinja za period 2021-2025. godine i zadužilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da nastavi izdvajati sredstva potrebna za njegovo provođenje.

Radi se o planskom i operativnom dokumentu koji predstavlja okvir djelovanja zа sve pojedince i institucije koje su, u skladu sa svojim nadležnostima, direktno uključene u primjenu Akcionog plana, s ciljem poboljšanja društvenog statusa i uključenosti Roma i Romkinja u BiH.

Mjerama i aktivnostima u okviru Akcionog plana želi se smanjiti diskriminacija Roma i Romkinja i zaustaviti ‘antidžipizam’, unaprijediti njihova zapošljivosti i zapošljavanje, poboljšati uvjeti stanovanja romske populacije u BiH, unaprijediti dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite, kao i obuhvat njihovog obrazovanja u BiH djelotvornijom realizacijom ranije usvojenog Okvirnog plana о obrazovnim potrebama Roma.

Za provođenje ovog plana u petogodišnjem periodu bit će potrebno iz različitih izvora finanasiranja, uključujući donatorska i sredstva lokalnih zajednica, obezbijediti više od 98 miliona KM, najviše za poboljšanje uvjeta stanovanja romske populacije, i to oko 73 miliona KM.

Sredstva namijenjena za provođenje Akcionog plana bit će raspoređena u skladu s okvirnim omjerima (Federacija Bosne i Hercegovine 62,66 %, Republika Srpska 31,34% i Brčko distrikt BiH 6 %).

Primjenu Akcionog plana pratit će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Odbor za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o imenovanju članova Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na mandat od četiri godine. Riječ je o petom sazivu Odbora za Rome, nakon što je u martu ove godine istekao mandat četvrtom sazivu.  

U Odbor za Rome, koji broji 22 člana i 11 zamjenskih članova, imenovani su predstavnici državnih ministarstava za ljudska prava i izbjeglice, finansija i trezora, civilnih poslova, sigurnosti i pravde, te Direkcije za evropske integracije, agencija za rad i zapošljavanje, odnosno za ravnopravnost spolova, kao i entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH. Polovina članova Odbora, njih 11 su predstavnici romske populacije iz kantona i regija te udruženja Roma.

Donošenje ove odluke u skladu je s ispunjavanjem ciljeva iz Okvirne konvencije Vijeća Evrope za zaštitu nacionalnih manjina koju je BiH ranije ratificirala.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o formiranju Zajedničkog upravnog odbora između Ujedinjenih naroda (UN) i Bosne i Hercegovine za provođenje "Okvira saradnje između Ujedinjenih naroda i Bosne i Hercegovine u periodu 2021 - 2025".

Predstavnici Vijeća ministara BiH, vlada Republike Srpske i Federacije BiH, gradonačelnik Brčko distrikta, te predstavnici UN-a u BiH imenovani su u Zajednički upravni odbor kojim će predsjedavati ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda, a kao kopredsjedavajuća je imenovana rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda u BiH Ingrid Macdonald.

Forrmiranjem Zajedničkog upravnog оdbоrа osigurat će se sveobuhvatno provođenje Okvira saradnje u skladu s prioritetima koji se odnose na realizaciju ciljeva održivog razvoja, kao i drugim prioritetima u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH donijelo je Zaključak o upućivanju oficira za vezu Bosne i Hercegovine pri EUROPOL-u u Den Hag, koji je predložilo Ministarstvo sigurnosti, s ciljem provođenja Sporazuma о operativnoj i strateškoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Ureda evropske policije.

Prema Zaključku, policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Aleksandar Stjepanović upućuje se kao časnik zа vezu Bosne i Hercegovine pri EUROPOL-u, na mandatni period od četiri godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu 10.000,00 KM.

Ova sredstva namijenjena su za finansiranje troškova rada Pravnog tima koji priprema mapu kretanja institucija BiH u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nа lokaciji Trgovske gore.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 20.04.2022.

Naslov: Redakcija