Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA BIH: Uvedena nova krivična djela, a postojeća izmijenjena u skladu sa Istanbulskom konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

21.03.2024.


Skupština Brčko distrikta usvojila je izmjene Krivičnog zakona Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 19/2020 - prečišćen tekst i 3/2024) kojima su uvedena nova krivična djela, a postojeća izmijenjena u skladu sa Istanbulskom konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju je Bosna i Hercegovina usvojila 2014. godine.

Značajne izmjene predstavlja uvođenje novih krivičnih djela, kao što su genitalno sakaćenje ženskih polnih organa, prisilna sterilizacija, proganjanje, psihičko nasilje, polno uznemiravanje i prisilno sklapanje braka, stoji u saopštenju Sarajevskog otvorenog centra, koji je i pokrenuo inicijativu za izmjenu Krivičnog zakona još 2022. godine, a kako navode, realizovana je uz podršku i zalaganje Milijane Simić, zastupnice u Skupštini Brčko distrikta BiH.

"Skupina zaštićenih osnova u okviru krivičnog djela 'Javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje" je proširena i sada obuhvata spol, seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Na ovaj način LGBTI osobe, ali i druge osobe koje zbog bilo koje lične karakteristike bivaju žrtve govora mržnje, uživaju zaštitu", ističu u saopštenju.

Napominju da iako Istanbulska konvencija ne spominje eksplicitno govor mržnje, njom se ipak nameće obaveza državama članicama da poduzme sve zakonodavne i druge mjere za sprječavanje svih oblika nasilja, i to bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, uključujući pol, rod, rodni identitet i seksualnu orijentaciju.

"U Krivični zakonik Republike Srpske po prvi put su uvedena krivična djela predviđena Istanbulskom konvencijom, ali ipak nije bio u potpunosti usklađen sa Konvencijom. Krivični zakon Brčko distrikta BiH postaje prvi zakon u BiH koji definiše pojam pristanka kao postojanje volje za stupanje u spolni odnos, a njegov izostanak je uslov za postojanje krivičnog djela silovanja. Krivični zakon FBiH još nije izmijenjen, te je stoga Krivični zakon BD trenutno najbolji krivični zakon u Bosni i Hercegovini", kazala je Amina Dizdar iz Sarajevskog otvorenog centra.

Sarajevski otvoreni centar zajedno sa organizacijama okupljenim u Ženskoj mreži zagovara i izmjene Krivičnog zakona Federacije BiH, koji bi doprinio sprječavanju nasilja nad ženama i adekvatnijem kažnjavanju istog. Prema ovim amandmanima, femicid bi bio okarakterisan kao krivično djelo, stoji u saopštenju.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Jovana Tošić, 18.03.2024

Naslov: Redakcija