Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnivanju instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

21.01.2022.


Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnivanju instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Pod medicinskim vještačenjem smatra se vještačenje kojim se ocjenjuje trajno funkcionalno oštećenje organizma, koje se ne može otkloniti daljim mjerama medicinske rehabilitacije i zaštite, radi ostvarivanja prava u skladu sa zakonom.

Institut ima odjeljenja za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Bihaću i Livnu, a prema potrebi može organizovati neposredan rad ljekara vještaka i komisija i u drugim mjestima, odnosno prostorijama, koje na raspolaganje mogu staviti zdravstvene i ustanove socijalne zaštite.

Sjedište odjeljenje za drugostepeni postupak medicinskog vještačenja je u Sarajevu, a ono svoj rad, po potrebi, organizuje tamo gdje ima prvostepenih predmeta.

Odjeljenja za prvostepeni i drugostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja ne smatraju se poslovnim jedinicama ili podružnicama Instituta kao pravne osobe, već se ustrojavaju isključivo da korisnicima omoguće lakši pristup uslugama.

Radi potrebe provjere medicinske dokumentacije, odnosno obavljanja dodatnih pregleda s ciljem što objektivnijeg medicinskog vještačenja, Institut može organizovati posebne specijalističke preglede u vlastitim prostorijama ili u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, pri čemu Institut ima pravo angažovanja vanjskih saradnika. Prilikom organizovanja rada ljekara vještaka i komisija odjeljenja za prvostepeni i drugostepeni postupak, bit će poštovana nacionalna zastupljenost zaposlenih u skladu s važećim propisima.

Kako je obrazloženo, predložene izmjene se prioritetno odnose na organizaciju, strukturu, poboljšanje kadrovskih kapaciteta u pogledu načina rada Instituta, odnosno otklanjanje uzroka dodatnih troškova u radu Instituta, koji postoje u zakonu koji je trenutno na snazi

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, prihvatila inicijativu za davanje autentičnog tumačenja primjene odredbe člana 14., a u vezi s članom 27. Zakona o finansijskom poslovanju, koju je uputio advokat Nadan Ćerimagić.

U tumačenju Vlade je navedeno da povjerilac, u slučaju dužnikovog kašnjenja sa izvršenjem novčane obaveze, ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, i na zateznu kamatu propisanu zakonom i na posebnu naknadu u iznosu od 100 KM.

Kako je obrazloženo, iz akta advokata Ćerimagića je vidljivo da postupajući sudovi, pa čak i pojedinačne sudije istog suda, različito tumače ove odredbe. Zbog toga se o istoj stvari donose različite odluke, iako je iz odredbi člana 14. stav (1) Zakona jasno da povjeriocu, pored prava na zakonske zatezne kamate, bez ikakve dalje opomene pripada i pravo na posebnu naknadu.

 

Nadalje, Ustavni sud BiH je 17.2.2021. godine donio Odluku o dopustivosti i meritumu u kojoj je naveo da ovaj sud zapaža da Zakona o finansijskom poslovanju ne sadrži jasne odredbe o odnosu potraživanja zateznih i posebne naknade.

Prihvativši mišljenje Federalnog ministarstva pravde, Vlada se izjasnila da nije potrebno davanje autentičnog tumačenja člana 17. Zakona o prekršajima Federacije BiH, kako je to inicijativom upućenom u parlamentarnu proceduru tražio Sindikat policijskih službenika MUP-a Unsko-sanskog kantona, jer je riječ o jasnoj i nedvosmislenoj odredbi

Usvojivši izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu, Vlada FBiH ga je zadužila da nastavi aktivnosti na kontroli i praćenju namjenskog utroška, te kontroli povrata sredstava ovog fonda.

Program je namijenjen kompanijama osnovanim po Zakonu o privrednim društvima s ciljem poticanja privrednika na ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta i osnivanja novih proizvodnih pogona i poslovnih jedinica, uz uslov zadržavanja i povećavanja broja zaposlenih.

U skladu s Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda, a na osnovu dostavljenih aplikacija, u 2020. godini su finansirani projekti dva privredna društva u ukupnom iznosu od 1.600.000 KM. Riječ je o Širbegović inžinjeringu d.o.o. Gračanica i Plastoflexu d.o.o. Gračanica.

Nakon izvršenog uviđaja, konstatovano je da su u Širbegović inžinjeringu, uz vlastitih 94.608,05 KM, sredstva revolving fonda od 800.000 KM utrošena za refinansiranje ulaganja u nabavku opreme. Krajnji efekti investicije su proširenje asortimana, smanjenje troškova poslovanja (instaliranjem solarne elektrane smanjeni su troškovi električne energije za 25 posto), povećanje stepena kvaliteta i standarda proizvoda, kao i kapaciteta proizvodnje, te zatim povećanje broja radnika za 6,8 posto.

Kontrola namjenskog utroška dodijeljenih 800.000 KM Plastoflexu d.o.o. Gračanica u ovom privrednom društvu bit će, kako je precizirano Ugovorom, izvršena u aprilu 2022. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je Vladu FBiH o konačnom izvještaju o završenim aktivnostma na gašenju požara i uspostavljanju ponovne proizvodnje u Podzemnoj eksploataciji uglja RMU Banovići d.d. Banovići za period od 28.3.2021. godine do 27.12.2021. godine.

Vlada je Upravu ovog rudnika mrkog uglja zadužila da je, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, izvijesti o razmjerama štete prouzrokovane požarom.

Uprava je dužna i da Vladi dostavi izvještaj o uzrocima i okolnostima nastanka požara nakon izvršenog uviđaja federalnih rudarskih inspektora.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o Prijedlogu odluke o dopuni Odluke o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje, te tekst ovog prijedloga kojeg je dostavilo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Kako je obrazloženo, u Bosni i Hercegovini trenutno je na snazi Odluka o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje, kojom je utvrđeno da se 62 posto ove pomoći dijeli Federaciji BiH, 38 posto Republici Srpskoj, a po 0,5 posto pomoći koja pripada entitetima dodjeljuje se Brčko Distriktu BiH.

Vlada Brčko Distrikta BiH se obratila Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine molbom da se postotak međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje, poveća na 2,5 posto, a kako bi javnom zdravstvu pružili sva odgovarajuća i neophodna sredstva radi suzbijanja epidemije na ovom području.

Prema Prijedlogu odluke kojeg je sačinilo Ministarstvo civilnih poslova BiH, međunarodna pomoć za zaštitu i spašavanje se dijeli 60,75 posto za FBiH (sa svojih 10 kantona), 36,75 posto za RS i 2,5 posto za Brčko Distrikt BiH.

Od ukupnih sredstava koja joj pripadaju, Federaciji BiH se dodjeljuje 50 posto, a preostalih 50 posto na deset kantona.

Kako je navedeno u obrazloženju Federalnog ministarstva zdravstva, razlog za dopunu Odluke jeste realizacija akcije pod nazivom “EU za zdravlje - Doprinos raspoloživosti vakcinama protiv COVID-19 u BiH", gdje su ukupna grant sredstva od 13.775.280 eura na raspolaganju Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, i to u omjeru do 85 posto sredstava za nabavku cjepiva od zemalja članica EU za bolest COVID-19 i do 15 posto za nabavku medicinske opreme, potrošnog materijala, kao i za troškove kampanje podrške cijepljenju stanovništva BiH

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva rada i socijalne piolitika o ključnim nedostacima sistema socijalne i dječje zaštite u Federaciji BiH.

Ovo ministarstvo je danas zaduženo da, u skladu sa Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH, Vladi dostavi Nacrt odluke o izradi sektorske strategije za oblast socijalne i dječje zaštite, kojom će na sveobuhvatan i sistematičan način biti utvrđeni prioriteti i mjere koje je potrebno poduzeti s ciljem prevazilaženja problema identificiranih u informaciji.

U informaciji je, uz ostalo, navedeno da su Bosni i Hercegovini brojne gotovinske nedoprinosne naknade uspostavljene kao naknade zasnovane na pravima i cijeli proces njihovog ostvarivanja temelji se na mogućnosti podnositelja zahtjeva da dokaže svoj status (npr. invalidnost ili status borca invalida), stičući time pravo na naknadu bez obzira na bilo kakvo mjerilo njegove apsolutne ekonomske potrebe.

Opredjeljenje zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH su reformske aktivnosti u oblasti socijalne i dječje zaštite kojima bi, između ostaloga, trebala biti poboljšana transparentnost i efektivnost gotovinskih transfera koji nisu zasnovani na osiguranju s ciljem njihovog boljeg dopiranja do najsiromašnijih i najugroženijih slojeva stanovništva putem uvođenja boljih mehanizama ciljanja.

Konstatirano je da na području Federacije BiH kantoni različito pristupaju ovom pitanju. Svi zakoni koji se donose na razini FBiH moraju dobiti suglasnost kantona, osobito kad se radi o onima koji nameću obaveze kantonima. Ovakav postupak bitno otežava donošenje zakona na federalnoj razini ovisno o tomu u kojem se sistemu ili kantonu ostvaruju.

Vlada FBiH danas je donijela tri rješenja kojima je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao korisniku eksproprijacije, dozvoljen ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjima Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine od 8.10.2019. godine, 18.5.2020. i 28.6.2021. godine. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina, Grad Mostar će, putem Odjela za financije i nekretnine, osigurati sve dokaze potrebne za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

Federalna vlada je usvojila izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za 2021. godinu. Kako je navedeno, Komisija je lani uradila ukupno 446 akata, od čega 244 rješenja po izjavljenim žalbama, 40 odgovora na tužbu po zahtjevu suda i 162 razna dopisa. Prihvaćene su 172 žalbe u ukupnom iznosu od 3.835.947 KM, a odbijene su 72.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH od 12.1.2022. godine, o zaključivanju Aneksa II Ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za 2022. godinu. Ovo je neophodno jer još ne postoje uslovi za smještaj pet federalnih ministarstava u zgradu tzv. “Staklene banke” u Mostaru. Riječ je o federalnim ministarstvima energije, rudarstva i industrije, prometa i komunikacija, obrazovanja i nauke, zatim trgovine, te razvoja, poduzetništva i obrta.

Nakaon što je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada je zadužila ovo i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zadužila da, u saradnji, formiraju Stručni savjet i Interventni tim. Interventni tim bi se bavio hitnim situacijama s ciljem humane brige i dobrobiti velikih zvijeri (medvjed, vuk i ris), te bi djelovao ovisno o hitnosti situacije i u skladu s preporukama Stručnog savjeta. Hitne situacije mogu biti kada su životinje u nevolji (uhvaćene u zamku, ranjene), te kod sumnje na bjesnoću životinja u urbanim sredinama i silazak velikih zvijeri u naseljena mjesta gdje predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i njihovu pokretnu i nepokretnu imovinu.

Vlada Federacije BiH ovlastila je Kenana Osmanagića za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine privrednog društva Hrvatska Pošta d.o.o. Mostar.

Vlada Federacije BiH donijela je potrebne akte za provođenje javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH, te poništavanje prethodnog i raspisivanje ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Do imenovanja federalnog ministra zdravstva, Vlada FBiH ovlastila je Marinu Beru za učešće, s pravom glasa, u radu Konferencije za oblast zdravstva u Bosni i Hercegovini, uspostavljenoj 2007. godine potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Konferencije za oblast zdravstva u BiH. Ovo rješenje bit će dostavljeno Ministarstvu civilnih poslova BiH, radi provođenja dalje procedure.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 20.01.2022.

Naslov: Redakcija