Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijete Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o boračkom dodatku, Odluka o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu

21.01.2019.


 

Ova Uredba se donosi zbog izvršavanja odluke Ustavnog suda Republike Srpske. Prema usvojenim izmjenama, borci koji ispune uslove za priznavanje prava na mjesečni borački dodatak u 2019. godini, pravo na mjesečni borački dodatak ostvarivaće od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

Broj korisnika koji je ispunio uslov za ostvarivanje mjesečnog boračkog dodatka u pogledu godina života i kategorije borca u 2018. godini i kojima isplata počinje sa 01. 01. 2019. godine je 6.120, za šta je na godišnjem nivou potrebno obezbijediti iznos 4.661.712,00 KM.

Broj boraca od prve do pete kategorije koji će uslov u pogledu godina života ispuniti u 2019. godini i koji će imati pravo na podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na mjesečni borački dodatak u 2019. godini je 6109, za šta je na godišnjem nivou potrebno obezbijediti iznos 2.340.300,60 KM. To znači da će u 2019. godini pravo na mjesečni borački dodatak ostvarivati 12.229 novih korisnika prava na mjesečni borački dodatak, za šta su na godišnjem nivou potrebna sredstva u iznosu od 7.002.012,60 KM.

Za 2018. godinu je za mjesečni borački dodatak bilo potrebno 50.976.996,60 KM, što znači da će u 2019. godini za isplatu mjesečnog boračkog dodatka za stare i nove korisnike na godišnjem nivou biti potrebno 57.979.009,20 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu.

Ovom odlukom odobrava se plasman sredstava predviđenih budžetom Republike Srpske za 2019. godinu u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite,za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu, u iznosu od 4.000 000,00 KM.

Unapređenje položaja ovih lica vršiće se isplatom lične invalidnine licima sa invaliditetom koja ispunjavaju uslove, u mjesečnom novčanom iznosu od 100,00 KM.

Uslovi za ostvarivanje lične invalidnine su: prebivalište u Republici Srpskoj, zavisnost od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, oštećenje/oboljenje nastalo u razvojnom periodu i tjelesno oštećenje od 80 do 100%.

Ličnu invalidninu ne mogu ostvariti lica koja ostvaruju primanja po osnovu invaliditeta stečenog u ratu, kao i lica koja ostvaruju pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite i pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ili koja su smještena u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava.

Strategijom unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017–2026, kao jedan od ciljeva u oblasti socijalne zaštite predviđeno je obezbjeđivanje minimalne socijalne sigurnosti lica sa invaliditetom po jednakim kriterijumima bez obzira na uzroke nastanka invalidnosti. Jedna od aktivnosti za postizanje navedenog cilja je upravo unapređenje prava lica sa invaliditetom kroz uvođenje invalidnine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Plan i program rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu, kao najvažniji dokument po kome će ova institucija realizovati planirane aktivnosti.

Ovaj dokument urađen je u skladu sa usvojenom metodologijom izrade i sadrži planske aktivnosti svih organizacionih dijelova koji su definisani zakonom i Statutom Fonda, a bazira se na relevantnim dokumentima i informacijama na osnovu kojih su predviđene planske aktivnosti uz uvažavanje postojeće ekonomsko-finansijske situacije u kojoj egzistira Republika i društvo u cjelini.

Realiazcija Plana i programa rada omogućava Fondu PIO sprovođenje strateških i operativnih ciljeva kroz zakonito, racionalno i efikasno ostvarivanje i korištenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, unapređenje administrativno-tehničke podrške sistemu, zadovoljavajući nivo ažurnosti, tačnosti i pouzdanosti podataka u evidencijama Fonda, kvalitetniju uslugu u optimalnim rokovima, zakonito, ekonomično i racionalno upravljanje raspoloživim sredstvima, javnost rada, razvoj savremenog poslovanja i sprečavanje prevara i nepripadajućih isplata iz penzijskog osiguranja.

Planirano je da će u Fondu biti rješavano oko 80. 000 svih vrsta zahtjeva, od čega oko 12.400 zahtjeva za ostvarivanje prava i ponovno određivanje penzije u domaćem osiguranju i oko 20.100 zahtjeva sa komponentom inostranog osiguranja. U postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju, u pogledu ocjene radne sposobnosti, očekuje se oko 5.600 zahtjeva, koji će se rješavati u zakonskom roku. Pored toga, planirano je da se nastavi sa akcijom "Stop, prevarama, do penzije pošteno", u smislu sprečavanja svih pojavnih prevarnih oblika u penzijskom sistemu.

Planirana je redovna i blagovremena isplata penzija za korisnike prava u Republici Srpskoj i van Republike, u ukupnom iznosu od 1,090 milijardi KM, od čega će 80% potrebnih sredstava biti obezbjeđeno iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a ostatak iz ostalih budžetskih sredstava.

U cilju što efikasnijeg rješavanja o pravima, kao i informacione podrške ostalim poslovima u Fondu, planirano je osavremenjavanje i dalje razvijanje integrisanog informacionog sistema, a značajne aktivnosti će biti usmjerene na poboljšanje informatičke infrastrukture i povezivanja, u pogledu šire razmjene podataka, sa drugim subjektima, posebno Poreskom upravom Republike Srpske kao i nosiocima osiguranja u drugim državama.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o formiranju, organizaciji i nadležnostima Komisije za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine.

Ovom odlukom formira se Komisija za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine, te se uređuju njen sastav, organizacija, nadležnosti i odgovornosti.

Komisija je stalno radno tijelo za koordinaciju i evaluaciju sprovođenja Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine sa pripadajućim Akcionom planom, te jačanje međuinstitucionalne i međusektorske saradnje, u svim oblastima borbe protiv korupcije.

Komisija je otvorena za učešće drugih relevantnih subjekata antikorupcionog sistema Republike Srpske, a s ciljem ostvarivanja sinergijskih efekata u borbi protiv korupcije u svim sferama društva.

Komisiju čini 17 punopravnih članova na čelu sa ministrtom pravde.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o raspodjeli sredstava granta za zaštitu potrošača za 2018. godinu.

U okviru budžeta za 2018. godinu, Vlada Republike Srpske je obezbijedila namjenska sredstva u iznosu od 100.000,00 KM za promovisanje i unapređenje zaštite prava potrošača putem podsticanja rada udruženja za zaštitu potrošača. Sredstva su se rasporedila tako što je za finansiranje materijalnih troškova utrošen iznos od 42.000,00 KM za sedam udruženja, odnosno po 500,00 KM na mjesečnom nivou, a za finansiranje projekata utrošen je preostali iznos od 58.000,00 KM, koja su se rasporedila udruženjima na osnovu konkursa.

Iznos od 42.000,00 KM raspoređen je svim udruženjima koja su upisana u Evidenciju udruženja za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, tako da je svakom udruženju uplaćeno ukupno 6.000,00KM: UP "Zvono" Bijeljina, UG "Oaza" Trebinje, UG "Topeer" Doboj, UG "Don" Prijedor, UG "CAM" Šekovići, UP "Reakcija" Banja Luka i UG "ŽIR" Istočno Sarajevo.

Sredstva od 58.000,00KM raspoređena su na 8 projekata, i to: UP "Zvono" Bijeljina - "Jačanje svijesti trgovaca o potrošačkim pravima", u iznosu od 11.987,00KM, UG "ŽIR" Istočno Sarajevo - "Saradnja sa trgovcima - put ka uspješnom rješavanju prigovora potrošača", u iznosu od 8.025,00KM, UG "Don" Prijedor - "Edukacijom trgovaca štitimo potrošače", u iznosu od 7.808,00KM, UP "Reakcija" Banja Luka - "Potrošači i trgovci na istom zadatku – informisanost", u iznosu od 7.425,00KM, UG "CAM" Šekovići - " Jačanje svijesti trgovaca o pravima potrošača u Gradu Zvornik i opštinama Bratunac, Vlasenici, Milići, Srebrenica, Han Pijesak, Šekovići i Osmaci ", u iznosu od 7.216,00KM, UG "Oaza" Trebinje - "Postupanje u slučaju potrošačkih prigovora", u iznosu od 5.650,00KM, UG "Pokret potrošača RS", Banja Luka - "Jačanje svijesti trgovaca o potrošačkim pravima", u iznosu od 5.000,00KM i UG "Topeer" Doboj - "Treći sajam potrošačkih prava", u iznosu od 4.889,00KM.

Sredstva za projekte su uplaćena udruženjima za zaštitu potrošača 12.09.2018. godine i svi projekti su realizovani do 31.12.2018. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 17.01.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772