Zastava Srbije

ZAKON O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FBIH: Zaposlene i nezaposlene porodilje dobijat će različite naknade

20.12.2022.


Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH koji je donio Parlament FBiH i koji je stupio na snagu 9. oktobra uredio je pravo na novčanu pomoć za porodilje kojim je došlo do određenih odstupanja kod isplate za zaposlene i nezaposlene porodilje.

Naime, novim izmjenama i dopunama zakona, za nezaposlene porodilje općinski organi su u obavezi izdati dva rješenja - jedan po federalnom, drugi po kantonalnom propisu.

Nezaposlena porodilja mora podnijeti dva zahtjeva i općinski organi uprave onda izdaju dva rješenja koji u zbiru iznose 996 KM. Izmjenama i dopunama zakona nije bilo izmjena u iznosu, već u proceduralnom dijelu.

Međutim, kod isplate naknada za zaposlene porodilje došlo je određenih izmjena. Kanton Sarajevo, samim time nadležno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS je razdvojio prava i u zakonu je prepoznao "Pravo na naknadu umjesto plate ženi majci u radnom odnosu" i taj iznos je 543 KM. Pored tog prava, uvedeno je pravo koje kanton naziva "Dodatak na ime brige i njege djeteta" i to pravo ne mogu ostvarivati i sve zaposlene porodilje. Dakle, ne postoji više opcija da se i zaposlene i nezaposlene porodilje tretiraju u istom iznosu od 996 KM.

Zaposlene porodilje ostaju u kantonalnom propisu i dobijaju 543 KM kao "Naknadu umjesto plate", međutim "Dodatak na ime brige i njege djeteta" koje se obračunava u zavisnosti od toga da li poslodavac isplaćuje majci dok je na porodiljskom odsustvu i u kom iznosu. U tom slučaju, općinski organi su dužni pristupiti usklađivanju i izmeni ovih rješenja koja su donešena prije 1.novembra, uraditi obustave isplata zaključno sa 31.oktobrom, zbog čega je došlo do kaskanja u isplati ovog mjeseca.

Općinski organi uprave su zaposlenim porodiljama za novembar isplatili samo onaj dio koji je zakonski propisan, prvi dio koji se naziva "Naknada umjesto plate" - 543 KM - a dalje se treba utvrditi da li zaposlena porodilja ispunjava uvjete za dodatak na brigu i njegu djeteta.

U skladu sa tim, općinski organi uprave su uputili poslodavcima dopis da li će uplaćivati razliku do pune plate ili neće. Ukoliko poslodavac ne isplaćuje razliku, zaposlena porodilja će ispunjavati pravo na "Dodatak na ime brige i njege djeteta" i njima će biti usklađeno novo rješenja i bit će retroaktivno isplaćeno za sve mjesece za koje općina eventualno nije uspjela isplatiti tj. izdati rješenja.

Ukoliko poslodavac porodilji isplaćuje razliku plate koja je veća od prosječne plate FBiH, dakle veća od 996 KM, porodilje neće ostvariti pravo na dodatak na ime brige i njege djeteta. Njima u tom slučaju samo ostaje iznos od 543 KM (plus onaj iznos koji poslodavac odluči da isplaćuje porodilji dok je na odsustvu).

Hipotetički, ukoliko poslodavac isplaćuje 600 KM, onda općinski organ uprave, od 996 KM umanjuje za 600 KM i ta porodilja će dobiti 396 KM.

Dakle, nezaposlenim porodiljama ostaje 996 KM uz dva rješenja koja u zbiru imaju taj iznos. One su u obavezi podnijeti dva zahtjeva - po federalnom i kantonalnom propisu.

Zaposlene upućuju zahtjev po kantonalnom propisu, ali i dopis poslodavca da li on nešto isplaćuje, kako bi općine mogle utvrditi da li ostvaruju pravo na dodatak. Zagarantovano im je 543 KM, a ostatak je u zavisnosti od toga koliko poslodavac isplaćuje.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Klix, 16.12.2022.

Naslov: Redakcija