Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta odluka o međusobnom ukidanju viza između BiH i Ujedinjenih Arapskih Emirata

20.10.2023.


Na sjednici utvrđen je Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) o uzajamnom izuzeću od zahtjeva za ulaznu vizu.

Zaključivanjem ovog memoranduma državljani Bosne i Hercegovine će biti izuzeti od obveze pribavljanja vize za ulazak u Ujedinjene Arapske Emirate, gdje mogu boraviti do 90 dana u bilo kojem razdoblju оd 180 dana. Na isti su način državljani Ujedinjenih Arapskih Emirata ranije oslobođeni pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine, što je potvrđeno i ovim memorandumom.

Na ovaj način će se državljanima BiH omogućiti jednostavnije i jeftinije putovanje u Ujedinjene Arapske Emirate u turističke i poslovne svrhe.

Prijedlog memoranduma, s Prijedlogom osnova za njegovo zaključivanje i prijedlogom zа odobravanje njegove privremene primjene, bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjskih poslova. 

DODATNO FINANCIRANJE ZA PROGRAM INTEGRIRANOG RAZVOJA KORIDORA SAVE I DRINE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) (Dodatno financiranje za Program integriranog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa (MPA).

Radi se o zajmu u iznosu 37 milijuna eura, od čega je za Brčko distrikt BiH namijenjeno 25 milijuna eura, a za Federaciju BiH 12 milijuna eura, s rokom otplate od 30 godina i grejs periodom od sedam godina.

Projektom u okviru prve faze MPA, koji će biti realiziran u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH, želi se ojačati prekogranična suradnja u sektoru voda, unaprijediti plovnost i zaštita оd poplava u koridorima rijeka Save i Drine te zaštititi i poboljšati okoliš.

Ranije je zaključen Sporazum o zajmu (Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom MPA između Bosne i Hercegovine i IBRD-a, vrijedan 30 milijuna eura), koji se realizira u Republici Srpskoj od polovice 2021.godine.

Prijedlog sporazuma o zajmu bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar financija i trezora. 

ODOBREN PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA CENTRALNOG GRIJANJA U OPĆINI PALE

Vijeće ministara BiH je u drugom krugu glasovanja usvojilo Inicijativu Ministarstva financija i trezora i odredilo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Projekt Modernizacije sustava centralnog grijanja u Općini Pale) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj.

Cilj projekta je premještanje postojeće gradske i izgradnja nove toplane na novoj lokaciji, radi modernizacije sustava centralnog grijanja nа Palama.

Europska banka za obnovu i razvoj daje zajam Bosni i Hercegovini u iznosu sedam milijuna eura s alokacijom na Republiku Srpsku, s rokom otplate zajma od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda.

Prvu i drugu fazu izgradnje toplovoda između planirane lokacije buduće i postojeće toplane financirala je Općina Pale svojim proračunskim sredstvima, čime je otvoren put za projekt modernizacije sustava centralnog grijanja. Do sada je uloženo više od dva milijuna KM i stvoreni su uvjeti za žurnu implementaciju čitavog projekta u korist žitelja Pala.

Ministarstvo financija i trezora će nakon završenih pregovora Vijeću ministara BiH dostaviti nacrt sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje sukladno Zakonu o zaduživanju, dugu i jamstvima Bosne i Hercegovine.

RATIFIKACIJA UGOVORA ZA PROJEKT GRADSKOG PRIJEVOZA U SARAJEVU

Vijeće ministara BiH je u drugom krugu glasovanja utvrdilo Prijedlog odluke o ratifikaciji Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, Projekt gradskog prijevoza u Sarajevu - B (FI N 94.965), koji je potpisan 22. svibnja i 15. lipnja 2023. godine u Sarajevu i Luxembourgu.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH će prijedlog ove odluke dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

BiH I BUGARSKA INTENZIVIRAJU SURADNJU U SLUČAJU KATASTROFA

Ministarstvo sigurnosti dostavit će Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske o suradnji u slučaju katastrofa, a za potpisnika uime BiH je predložen ministar sigurnosti.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usvojilo Izvješće o pregovorima izaslanstava BiH i R. Bugarske o utvrđivanju teksta ovog sporazuma kojim se jača suradnju u područjima planiranja, prevencije, pružanja pomoći i potpore u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa, na načelima uzajamnog роštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE U BRČKO DISTRIKTU BiH 

Vijeće ministara BiH utvrdilo Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora o izmjenama i dopunama br. 1 na Ugovor o zajmu od 12. travnja 2022. godine (Zeleni gradovi 2 - Window II Vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Riječ je dodatnom zajmu EBRD-a u iznosu 6,5 milijuna eura, koliko je iznosio i prvobitno odobreni zajam, tako da sada ukupno zaduženje iznosi 13 milijuna eura, s alokacijom na Brčko distrikt BiH.

Projekt se realizira s ciljem poboljšanja postojećeg sustava vodoopskrbe grada Brčkog i prigradskih naselja, uz stvaranje tehničkih pretpostavki za njegovo daljnje širenje.

Rok otplate dodatnog, kao i ranije odobrenog zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za  potpisnika uime BiH je predložen ministar financija i trezora.

PRIHVAĆANJE I RATIFIKACIJA AKATA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog osnova za prihvaćanje i ratifikaciju akata Svjetske poštanske unije (Universal Postal Union - UPU) usvojenih na 27. kongresu održanom 2021. godine u Abidžanu (Obala Bjelokosti).

Ministarstvo komunikacija i prometa će Prijedlog osnova dostaviti Predsjedništvu Bosne i Hercegovine u daljnju proceduru donošenja.

Bosna i Hercegovina prihvaćanjem UPU akata ispunjava svoje obveze preuzete članstvom u Svjetskoj poštanskoj uniji i omogućava ravnopravno sudjelovanje na međunarodnom tržištu poštanskih usluga.

Istodobno se na ovaj način želi osigurati ekonomska održivost poštanskih operatera i obavljanje univerzalne poštanske usluge sukladno međunarodnim standardima i napretku u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama.

USVOJEN GENDER AKCIJSKI PLAN BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o usvajanju Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine (GAP BiH) za razdoblje 2023. - 2027. godine, s Operativnim planom institucija BiH za njegovu implementaciju u ovom razdoblju.

Prethodno su vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH dale suglasnost na tekst Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023. -2027. godine, koji predstavlja okvirni strateški dokument i daje smjernice za izradu operativnih planova institucija na svim razinama vlasti u BiH.

Gender akcijski plan BiH sadrži ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, a Operativnim planom su zacrtane aktivnosti koje će provesti nadležne institucije Bosne i Hercegovine u preciziranim rokovima do kraja 2027. godine.

GAP BiH se oslanja na tri strateška cilja koja uključuju sačinjavanje, provedbu i praćenje programa mjera za unapređenje ravnopravnosti spolova u institucijama vlasti po prioritetnim oblastima, izgradnju i jačanje sustava, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova te uspostavljanje i jačanje suradnje i partnerstva.

Usvajanje Gender akcijskog plana obveza je Bosne i Hercegovine proistekla iz međunarodnih i domaćih dokumenata u oblasti ravnopravnosti spolova.

Za praćenje provedbe Gender akcijskog plana BiH zadužena je Agencija za ravnopravnost spolova BiH u okviru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

FUNKCIONALNA IZMJENA U ODBORIMA ZA EKONOMIJU I UNUTARNJU POLITIKU VM BiH

Na prijedlog Ureda predsjedateljice Vijeća ministara BiH donesene su pojedinačne odluke o izmjeni dviju odluka, i to o imenovanju predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i članova Odbora za ekonomiju i Odbora za unutarnju politiku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Za člana ovih odbora imenovana je direktorica Direkcije za europske integracije Elvira Habota umjesto ranijeg direktora Edina Dilberovića, koji je na 23. sjednici Vijeća ministara BiH razriješen dužnosti zbog isteka mandata.

IZASLANSTVO BiH U ODBORU VE ZA SIGURNOST I ZAŠTITU NA SPORTSKIM PRIREDBAMA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o imenovanju Izaslanstva Bosne i Hercegovine u Odbor za sigurnost i zaštitu na sportskim priredbama pri Vijeću Europe u statusu promatrača.

U šestočlano Izaslanstvo imenovani su predstavnici državnih ministarstva civilnih poslova i sigurnosti, entitetskih ministarstava unutarnjih poslova i Nogometnog saveza BiH. Izaslanstvo će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u Odboru za sigurnost i zaštitu na sportskim priredbama pri Vijeću Europe u statusu promatrača, uz sudjelovanje u njegovom i radu njegovih savjetodavnih privremenih/ad hoc radnih skupina bez prava glasa.

Ovaj odbor nadležan je za implementaciju nove Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama, koja je poznata kао Saint-Denis konvencija, odnosno Konvencija br. 218).

Bosna i Hercegovine je u fazi je prikupljanja mišljenja оd nadležnih institucija kako bi pristupila ratifikaciji ove konvencije.

Ranije je BiH роstala članica Europske konvencije o nasilju i nedoličnom ponašanju gledatelja na sportskim priredbama, роsebno nа nogometnim utakmicama, iz 1995. godine. (Konvencija br. 120).

PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o uspostavi Koordinacijskog tijela za praćenje provedbe Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma i njom predviđenih akcijskih planova za razdoblje 2021. - 2026. godine, uz korekciju na sjednici.

Koordinacijsko tijelo sastavljeno od predstavnika nadležnih državnih, entitetskih i institucija i tijela Brčko distrikta BiH u svojstvu njegovih članova i zamjenskih članova zaduženo je za praćenje provedbe Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma i njom predviđenih akcijskih planova za razdoblje 2021. - 2026. godine.

Istodobno će ovo tijelo na godišnjoj razini izvještavati Vijeća ministara BiH o progresu u provedbi Strategije te sačinjavati prijedloge za donošenje novih mjera, kreiranje programa i projekata u svrhu potpunog ostvarenja temeljnih ciljeva, vizije i misije Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Ministarstvo sigurnosti BiH će u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove odluke sazvati sastanak ovog koordinacijskog tijela.

IMENOVANJA I ISTEK MANDATA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće Ministarstva civilnih poslova o provedenom postupku Javnog oglasa za izbor i imenovanje pet članova Upravnog odbora (UO) Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP).

Ministarstvo civilnih poslova će na osnovi Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH i Statuta Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja provesti proceduru izbora tri člana Upravnog odbora i nakon provedene procedure Vijeću ministara BiH predložiti kandidate za imenovanje u UO CIP-a.

Istodobno su za članove Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja na mandatno razdoblje od tri godine imenovane Nina Sajić iz reda srpskog naroda i Helena Lončar iz reda hrvatskog naroda.

Ministarstvo civilnih poslova u suradnji s Uredom za zakonodavstvo pripremit će rješenje o razrješenju dva člana Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, iz reda srpskog i hrvatskog naroda, kojima je istekao mandat.

Prema Izvješću, na javni natječaj koji je raspisan za pet članova CIP-a kojima je istekao mandat nije se prijavio nijedan kandidat iz reda bošnjačkog naroda, a kandidat iz reda nacionalnih manjina nije osvojio dovoljan broj bodova za plasiranje na rang-listu najboljih kandidata.

Vijeće ministara imenovalo je Maju Stojkić za direktoricu dok je Milana Popržen imenovana za zamjenicu direktorice Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH na mandatna razdoblje od četiri godine, počevši od 1. 11. 2023. godine, kao najbolje rangirane kandidate nakon završene procedure javnog natječaja, nakon što su dužnosti razriješeni dosadašnji direktor i njegov zamjenik.

Za v. d. zamjenice direktorice imenovana je Aida Terzić do okončanja natječajne procedure, a najduže na tri mjeseca, počevši od 1. 11. 2023. godine, a dužnosti je razriješena dosadašnja v. d. zamjenica direktora.

Ministarstvo civilnih роslova raspisat će javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine.  Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenovalo je za vršitelja dužnosti direktora Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Vedada Hindiju do okončanja natječajne procedure, a najduže na mandatno razdoblje оd tri mjeseca, počevši оd 1. 11. 2023. godine.

Ministarstvo civilnih poslova raspisat će javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

Sukladno Mišljenju Agencije za državnu službu BiH, Vijeće ministara je imenovalo Harisa Memića za zamjenika direktora Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, prvorangiranog kandidata nakon završene procedure javnog natječaja. Prethodno je zbog isteka mandata razriješen dužnosti dosadašnji zamjenik direktora.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 19.10.2023.

Naslov: Redakcija