Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Članom porodice umrlog osiguranika smatra se i vanbračni partner. Vanbračnim partnerom smatra se osoba koja je takvom definirana Porodičnim zakonom Federacije BiH, a koja je svoj status utvrdila u sudskom postupku

20.09.2021.


Vlada FBiH je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se otklanjaju nejasnoće i preciziraju neke norme u postojećem zakonu, naveo je Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i podsjetio da je 2018. godine kada je usvojen Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. novine FBiH", br. 13/2018 i 93/2019 - odluka US), usvojen i zaključak da Vlada FBiH prati stanje u toj oblasti, napravi analizu, te u skladu s tim predloži izmjene i dopune Zakona.

- Ovaj prijedlog zakona ima 11 članaka i dobar dio tih članaka je kroz ranije zaključke Vlade proveden tako da mi u tehničkom smislu uređujemo zakon, ali te odredbe se već primjenjuju, pogotovo kada se radi o odredbama koje se odnose na presude Ustavnog suda FBiH - izjavio je ministar Drljača.

Novina u Zakonu je i mogućnost vanrednog usklađivanja penzija pod uslovom da je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prethodnoj godini bila veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita u Budžetu Federacije BiH, a najviše do stope rasta BDP-a u prethodnoj godini.

Ministar je precizirao da se ranije vanredno usklađivanje penzija moglo dogoditi u slučaju da je BDP rastao minimalno 3 posto u dvije uzastopne godine.

Vanredno usklađivanje penzija neće se odnositi na najviše penzije ostvarene po zakonu dok odnos najviše i najniže penzije ne dosegne odnos 1 naprema 5.

Izmjenama Zakona također je definirano da se na policijske službenike s državnog nivoa, koji žive na području Federacije BiH, prilikom odlaska u penziju i izračuna penzije primjenjuju ista pravila koja važe i za policijske službenike s federalnog nivoa.

Novost je i da se sudionicima u pripremi i obrani BiH za svaku punu godinu ostvarenog posebnog staža računa jedan bod, umjesto dosadašnjih 0,5.

- Na taj način iskazujemo poštovanje i otklanjamo nepravdu koju smo imali prema borcima. Ova norma je bila jako bitna i svi koji smo radili na tom projektu imali smo poseban odnos prema ovoj normi – kazao je ministar.

Kada su u pitanju povrede na radu, Drljača je istakao kako se povredom na radu smatraju i povrede koje su nastale u pripremi i obrani BiH od 1991. do 1995. godine.

- Na ovaj način smo omogućili udovicama poginulih boraca, koje nisu imale ravnopravan status da ostvare pravo. Ovo je novina koju smo mi i kroz ranije odluke i zaključke Vlade FBiH implementirali od 2019. godine - kazao je Drljača.

Dopunjena je i odredba po kojoj se sada članom porodice umrlog osiguranika smatra i vanbračni partner. Vanbračnim partnerom smatra se osoba koja je takvom definirana Porodičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 35/2005, 41/2005 - ispr., 31/2014 i 32/2019 - odluka US), a koja je svoj status utvrdila u sudskom postupku.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 16.09.2021.

Naslov: Redakcija