Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen veći broj prijedloga i nacrta zakona

20.05.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 170. sjednici, u Banjaluci Prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022. godinu čiji je okvir 4,382 milijarde KM (četiri milijarde 382 miliona), što je uvećanje za 8,9% ili 358 miliona KM. Razlog za donošenje Rebalansa budžeta je stvaranje uslova za sprovođenje mjera Vlade Republike Srpske koje se odnose na povećanje penzija i svih boračkih i socijalnih davanja za 10%, te povećanje bruto plata zaposlenih u javnom sektoru za 10%, od mjeseca maja 2022. godine, a sve s ciljem ublažavanja negativnih efekata inflacije, kao i omogućavanje realizaciju kapitalnih investicija i izmirenje obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospjeća.

Ukoliko se analiziraju makroekonomska kretanja u prethodnoj godini i početkom ove godine, evidentno je da je došlo do bržeg oporavka privrede od očekivanog, što ima pozitivan uticaj na kretanje budžetskih prihoda (posebno prihoda od poreza na dobit).

U Prijedlogu Rebalansa su planirani poreski prihodi 3,352 milijarde KM, što je povećanje od 10,9% ili 330,7 miliona KM u odnosu na planirani Budžet za 2022. godinu.

Prihod od poreza na dobit iznosiće 312,5 miliona KM, što predstavlja rast od 25,4% ili 63,3 miliona KM u odnosu na planirano Budžetom za 2022. godinu.

U skladu sa opredjeljenjem Vlade Republike Srpske Rebalansom je planirano uvećanje bruto plata zaposlenih u javnom sektoru za 10% od maja mjeseca 2022. godine, te je su planirani rashodi za lična primanja uvećani za 55,0 miliona KM u odnosu na planirani Budžet.

U skladu sa opredjeljenjem Vlade Republike Srpske, planirano je uvećanje svih socijalnih davanja za 10 % od maja 2022. godine, te su doznake planirane u iznosu od 265,5 miliona KM i uvećane su za 17,9 miliona KM u odnosu na planirani Budžet.

Uvećane su doznake za mjesečni borački dodatak, u iznosu od 6,5 miliona KM, tekuće doznake za porodične, lične i civilne invalidnine za 4,9 miliona KM, tekuće doznake za nezaposlene demobilisane borce mlađe od 60 godina, za 5 miliona KM, kao i doznake za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života, koje su uvećane za 0,7 miliona KM.

Doznake po osnovu penzijskog osiguranja u Prijedlogu rebalansa Budžeta su planirane u iznosu od 1.360 miliona KM, i iste su u odnosu na Budžet RS za 2022. godinu uvećane za 89,8 miliona KM. Doznake po osnovu penzijskog osiguranja su planirane prema dosadašnjem kretanju broja korisnika penzija, očekivanog broja korisnika u narednom periodu, te planiranim uvećanjem od 10 % od maja 2022. godine.

Planirano je i povećanje transfera Fondu za zdravstveno osiguranje za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata, u iznosu od 3,2 miliona KM, te transfer jedinicama lokalne samouprave za socijalnu zaštitu, u iznosu od 3,0 milion KM i za lične invalidnine u iznosu od 1,5 miliona KM.

Subvencije su u Prijedlogu rebalansa Budžeta RS za 2022. godinu su planirane u iznosu od 138,8 miliona KM, i iste su uvećane za 23,2 miliona KM, prvenstveno zbog povećanja plata zaposlenih, u iznosu 23 miliona KM.

Grantovi su u Prijedlogu rebalansa planirani u iznosu od 184,5 miliona KM i veći su za 84,7 miliona KM u odnosu na planirani Budžet. U okviru ove grupe rashoda uvećani su grantovi u okviru Javnih investicija u iznosu od 74,9 miliona KM, grantovi u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, u iznosu od 2,3 miliona KM, grantovi u okviru Ministarstva porodice, omladine i sporta, u iznosu od 4,1 miliona KM, te grant u okviru Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, u iznosu od 1,5 miliona KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjeni odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu, prema kojoj najniža plata u Republici Srpskoj iznosi 650,00 KM, umjesto dosadašnjih 590,00 KM.

Odluka će se primjenjivati za obračun plata od 01.05.2022. godine.

Vlada Republike Srpske je usvojila i Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-31.12.2021. godine, prema kojem su prihodi i primici planirani budžetom ostvareni u iznosu od 4,107.1 milion KM i za 2% su viši od iznosa planiranog Rebalansom budžeta.

Prihodi od direktnih poreza u iznosu od 1,436.9 miliona KM su za 1% viši u odnosu na planirano Rebalansom. Od navedenog iznosa 1,022.3 miliona KM odnosi se na prihode od doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje.

Indirektni porezi su ostvareni u iznosu od 1,475.7 miliona KM i viši su za 5% u odnosu na iznos planiran Rebalansom budžeta.

Rashodi i izdaci planirani budžetom u 2021. godini iskazani su u iznosu od 3,985.2 miliona KM, što je za 1% manje u odnosu na Rebalansom budžeta planirani iznos.

U 2021. godini evidentirano je 109.9 miliona KM rashoda i izdataka koji se odnose na projekte koji se finansiraju iz Programa javnih ulaganja Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2021. godini.

Ino-dug je u 2021. godini redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 285.2 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 394.8 miliona KM.

Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak koji će po hitnom postupku biti upućen na razmatranje i usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Analizirajući stanje u privredi, kao i podnesene Inicijative od strane Privredne komore te Unije poslodavaca, opredjeljenje Vlade Republike Srpske je da naknada za topli obrok ukoliko se priprema kod poslodavca ili se koriste usluge keteringa bude oslobođena od plaćanja poreza, a da naknada toplog obroka ukoliko se isplaćuje bude tretirana identično kao plata, što ona to i jeste.

Izmjenama zakona se predlaže da neoporezovan dio toplog obroka, ukoliko se priprema kod poslodavca ili se koriste usluge keteringa, bude u vrijednosti do 0,75% prosječne neto plate u Republici za prethodnu godinu prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, dnevno po zaposlenom. Istovremeno, iznos naknade za topli obrok, ukoliko se isplaćuje, utvrđen je Odlukom Vlade Republike Srpske o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku i iznosi 0,85% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan.

Vlada Republike Srpske je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima kojim je propisana posebna minimalna osnovica doprinosa za one radnike koji su upućeni na rad u inostranstvo, i to dok traju poslovi na kojima radnik radi u inostranstvu. Izmjene imaju podsticajni karakter za konkurentnost domaćih privrednih subjekata da se sve više opredjeljuju za poslove u inostranstvu, te da angažuju sopstvenu radnu snagu na tim poslovima, a ne radnu snagu iz drugih država, čime se u određenom dijelu doprinosi očuvanju radnih mjesta u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi uspostavljanja preventivnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti zloupotrebom transakcija sa virtuelnim valutama i depozitarnim uslugama novčanika, kao i u realizaciji preuzetih međunarodnih obaveza uključujući i usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije. Prijedlog zakona je dopunjen u odnosu na nacrt zakona nakon sprovedene stručne rasprave, a između ostalog dodata je definicija “pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama”.

Vlada Republike Srpske je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona sadržani su u potrebi afirmisanja alternativnih vidova finansiranja privrednih društava, kao i investicionih mogućnosti, te stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenata za društva za upravljanje investicionim fondovima. Donošenjem ovog zakona obezbijediće se, u određenoj mjeri, ujednačenost domaćih propisa sa propisima Evropske unije i veći stepen povjerenja potencijalnih domaćih i stranih investitora, a samim tim će domaće tržište učiniti atraktivnijim i stimulisati veći broj lica da ulažu svoja finansijska sredstva u alternativne fondove osnovane u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog novog Zakona o geološkim istraživanjima, kojim je između ostalog, preciznije definisana oblast odobravanja detaljnih geoloških istraživanja mineralnih sirovina. Zakon predviđa da se u postupak odobravanja uključe i lokalne zajednice na čijoj teritoriji će se izvoditi detaljna geološka istraživanja mineralne sirovine, koje će dati svoje mišljenje vezano za istraživanje mineralne sirovine na traženom lokalitetu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske kojim se nastoji bolje urediti sistem zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, u smislu detaljnijeg pravnog uređivanja i usklađivanja sa novinama u sistemu zdravstvene zaštite. Jedan od razloga za donošenje novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti je i usklađivanje sistema zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj sa sistemom zdravstvene zaštite u zemljama Evropske unije. Potreba za novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti proističe i iz neminovnosti usklađivanja zakonskih rješenja u ovoj oblasti sa strateškim i razvojnim dokumentima, koji su doneseni nakon stupanja na snagu važećeg Zakona.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Nacrt Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kojm se nastoji bolje urediti sistem zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj, u smislu detaljnijeg pravnog uređivanja i usklađivanja sa novinama u sistemu zdravstvenog osiguranja Evropske unije.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama, u skladu sa potrebom za boljim uređivanjem medicinske i zdravstvene dokumentacije, kao i sistema evidencija, izvještavanja i korišćenja medicinskih i zdravstvenih podataka i informacija. Odredbama novog Zakona utvrđena je primjena rješenja koja omogućavaju digitalizaciju pružanja zdravstvenih usluga i osnova je za korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija u budućem razvoju zdravstvenog sistema Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim će se poboljšati zaštita stanovništva od zaraznih bolesti, poboljšanjem nadzora nad pojavom zaraznih bolesti koje se dodaju na listu zaraznih bolesti i stanja značajnih za epidemiološki nadzor. Omogućiće se dostupnost vakcine protiv humanog papiloma virusa i održati dostupnost vakcine protiv COVID-19. Vakcina protiv humanog papiloma virusa i vakcina protiv COVID-19 uvode se kao preporučene vakcine, s namjerom da budu dostupne licima kojima vakcinaciju preporuči doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine ili licima koja vakcinu traže na lični zahtjev.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba za unapređenjem položaja djece kojima je potrebna podrška Republike da ostvare zakonsko pravo na izdržavanje. U tom smislu, a na inicijativu velikog broja udruženja, odnosno njihovih predstavnika koji se bave zaštitom prava djece i roditelja, zakonskih zastupnika koji su onemogućeni u ostvarivanju prava na izdržavanje djece, Vlada Republike Srpske, radi prevazilaženja ovog evidentnog društvenog problema, zadužila je Ministarstvo porodice, omladine i sporta da pripremi inicijalno zakonsko rješenje - Nacrt zakona, koji će razmotriti Narodna skupština Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske, utvrdila je Prijedlog Zakona o naknadma sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, kojim su utvrđene plate, naknade i materijalna prava sudija i javnih tužilaca. Donošenje ovog zakona ima za cilj povećanje osnovne plate sudija i javnih tužilaca u istom procentu kao i povećanje plata svim zaposlenima čije se plate obezbjeđuju iz budžeta Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Prijedlog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o republičkoj upravi, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Republike Srpske, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske, Nacrt zakona o metrologiji u Republici Srpskoj, te Nacrt zakona o standardizaciji.

Vlada Republike Srpske je donijela odluku o socijalnom zbrinjavanju radnika koji su procesom privatizacije, stečaja i likvidacije državnih preduzeća ostali bez zaposlenja.

Ovom odlukom se iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 917.422,15 KM odobrava potpuna i djelimična uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 1.273 radnika iz 26 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja. Budžetom Republike Srpske za 2022. godinu za realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika planirana su sredstva u iznosu od 6.050.000,00 KM. U periodu od 2004. godine do 31.12.2021. godine, ukupno uplaćena sredstva za realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika iznose 202.112.710,44 KM. Tim sredstvima je izvršeno zbrinjavanje 67.541 radnika iz 483 preduzeća.

Vlada Republike Srpske usvojile je Informaciju o učešću jedinica lokalne samouprave u finansiranju vantjelesne oplodnje u 2021. godini.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta od 2011. godine zagovara finansiranje troškova vantjelesne oplodnje od strane jedinica lokalne samouprave, za parove koji iscrpe mogućnosti Fonda, a ne ostvare željenu trudnoću. U 2011. je 13 opština/gradova finansiralo troškove vantjelesne oplodnje, a u 2021. godini njih 33. U 2021. godini vidljivo je povećanje učešća jedinica lokalne samouprave u finansiranju troškova vantjelesne oplodnje, povećanje broja odobrenih zahtjeva i većim izdvajanjima finansijskih sredstava za ove namjene. U 2021. godini opštine/gradovi su ukupno zaprimile 190 zahtjeva za finansiranje/sufinansiranje vantjelesne oplodnje. Od ovog broja jedinice lokalne samouprave su odobrile 174 zahtjeva ili 92% u iznosu od 447.617,86 KM.

Najveći broj pristiglih zahtjeva imali su: Banja Luka, Bijeljina, Kozarska Dubica, Pale, Prijedor i Rogatica.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana - Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine.

U 2021. godini Fond solidarnosti finansirao je dijagnostiku i liječenje u inostranstvu za 183 djece, za šta je izdvojeno više od 7,9 miliona KM. Ukupno je odobreno 227 rješenja jer su pojedina djeca upućivana na liječenja i kontrole više puta. Većina rješenja - 148 se odnosilo na liječenja, dok je 79 rješenja izdato za dijagnostička (genetska) ispitivanja u inostranstvu. Najčešći razlozi za upućivanje na liječenje su bila maligna oboljenja, rijetke bolesti, kardiološke anomalije, transplantacije, genetske analize, urođene ortopedske anomalije, bolesti oka i druga oboljenja. Djeca su liječena u eminentnim klinikama u svijetu, poput u Turskoj, Njemačkoj, SAD, Grčkoj, Italiji, Španiji, Srbiji, Hrvatskoj i drugim zemljama.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini školarine za redovne studente na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2022/23. godinu.

Visina školarina za redovne studente prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj za akademsku 2022/23. godinu neće se mijenjati. Resorno ministarstvo je u najvećoj mjeri uvažilo prijedloge visine školarina koje su dostavile javne visokoškolske ustanove, te su školarine za sve studijske programe određene na nivou školarina iz prethodnog perioda. Visina školarina u Republici Srpskoj nije se mijenjala u poslednjih 10 godina i daleko su najniže u odnosu na okruženje.

U skladu s važećim Zakonom o visokom obrazovanju i ranijim odlukama Vlade Republike Srpske, ovom odlukom je predviđeno da plaćanja školarine budu oslobođeni svi redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija koji su prvi put upisali prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama, počevši od akademske 2020/21. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.05.2022.

Naslov: Redakcija