Zastava Srbije

REFORMA PRAVOSUĐA: Efikasniji žalbeni postupak, u skladu sa evropskim praksama

20.05.2021.


Iniciranje reforme postupka po žalbi u parničnom postupku u BiH, jedna je od aktivnosti koju Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH realizuje u saradnji sa Švedskom sudskom administracijom (SNCA) i Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca.

Prvi korak bit će provođenje opsežnog istraživanja o mogućnostima i modalitetima za unapređenje efikasnosti žalbenog postupka, u skladu sa najboljim evropskim praksama.

Efikasniji žalbeni postupak u fokusu je budućih aktivnosti, a u ovoj fazi bit će ispitane sve mogućnosti koje do toga mogu dovesti.

S tim ciljem oformljen je i Ekspertni tim koji se sastoji od domaćih i švedskih stručnjaka za građansko procesno pravo. U Sarajevu je 11.5.2021. godine održan i inicijalni sastanak Projektnog tima VSTV-a BiH sa domaćim članovima Ekspertnog tima za realizaciju na kojem je predstavljen okvir za provođenje projektne aktivnosti, dinamika i metod rada. Razgovarano je o do sada provedenim aktivnostima kao i o planiranim aktivnostima. Sastanku su prisustovala i dva člana Vijeća, Jadranka Stanišić, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske i Mustafa Šabić, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH koji su ispred Vijeća određeni da prate cjelokupan postupak.

Članove Ekspertnog tima izabrao je VSTV BiH, a čine ga suci vrhovnih sudova, Suda BiH, okružnih i kantonalnih sudova s dugogodišnjim iskustvom u radu u pravosuđu te profesori pravnih fakulteta.

Glavni cilj Projekta je unapređenje efikasnosti, kvalitete, nezavisnosti i transparentnosti pravosuđa koje vodi ka kreiranju pravosudnog sistema u službi građana.

Obzirom na trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19 te u skladu sa odlukama relevantnih izvršnih tijela, kao i Odlukom VSTV-a BiH, obuka je održana putem video konferencije.


IZVOR: Vebsajt VSTS BiH, 13.05.2021.

Naslov: Redakcija