Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu

20.03.2023.


Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora uputiti Predsjedništvu BiH, kao ovlaštenom predlagaču prema Parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja ovaj zakon.

Prethodno je jednoglasno usvojen Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine za period 2023. - 2025. godine, usaglašen s Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH za ovaj period, koji je Fiskalno vijeće BiH usvojilo početkom prošle sedmice.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za 2023. godinu iznose 1.315.400.000,00 KM, što je povećanje za 241,8 miliona KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2022. godinu.

Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu 1.020.500.000,00 KM i povećani su za oko 155 miliona KM ili 18 % u odnosu na budžet za 2022. godinu. Ostali izvori finansiranja su neporezni prihodi institucija BiH u iznosu 152.118.000,00 KM, namjenska sredstva za finansiranje institucija BiH u iznosu 692.000,00 KM, preneseni višak sredstava iz prethodne godine u iznosu 141.100.000,00 KM i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu 990.000,00 KM.

Ukupni rashodi institucija BiH iznose 1.315.400.000,00 KM i veći su za 23 % u odnosu na prethodnu godinu, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.245.966.362,00 KM, što je povećanje za 426.777.243,00 KM u odnosu na budžet iz prethodne godine. Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u budžetu za 2023. godinu iznose 2.561.366.362,00 KM i veći su za 668.577.243,00 KM u odnosu na 2022. godinu.

Nacrtom budžeta za 2023. godinu prioritetno se podržavaju nastavak reformi u vezi s ispunjavanjem uvjeta za Evropsko partnerstvo, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), prilogođavanje programima i aktivnostima Ministarstva odbrane i drugih resornih ministarstava i institucija BiH proisteklih iz programa Partnerstvo za mir (PfP) i drugih vidova saradnje s NATO-om. Istovremeno se budžetska sredstva usmjeravaju i na provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika, kao i za poboljšanje socijalnog i materijalnog statusa zaposlenih u institucijama BiH.

USVOJENE ODLUKE O OSNOVICI ZA PLAĆU I REGRESU ZA 2023. GODINU

Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora donesene su Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu u iznosu 600,00 KM i Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu u iznosu 450,00 KM, u odnosu na 300,00 KM, koliko je iznosio prethodnih godina.

Osnovica za obračun plaće povećana je u odnosu na 2022. godinu, kada je iznosila 535,00 KM, a primjenjivat će se sljedećeg mjeseca od dana usvajanja budžeta institucija BiH za 2023.

Povećanjem osnovice za plate dijelom su uvaženi zahtjevi reprezentativnih sindikata u institucijama BiH, koji su tražili njeno povećanje na 630,00 KM.

Vijeće ministara BiH povećanjem osnovice i regresa prati mjere koje poduzimaju vlasti na nižim nivoima vlasti, u cilju poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih usljed općeg trenda rasta cijena.

Na sjednici je donesena i Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje, koju je predložilo Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Na ovaj način se, između ostalog, svim zaposlenim u institucijama koje ostvaruju pravo naknade troškova smještaja utvrđuje jednoobrazno, i to u određenim postocima od osnovice za obračun plate, umjesto kako je ranije bila iskazana u apsolutnim iznosima koje je potrebno mijenjati nakon promjene osnovice za obračun plaće.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 15.03.2023.

Naslov: Redakcija