Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Unapređenje rada i pravnog statusa Panela za ujednačavanje sudske prakse

20.03.2023.


Rad panela za ujednačavanje sudske prakse važan je mehanizam za osiguranje dosljednog tumačenja zakona i ujednačavanja sudske prakse u cijeloj zemlji te ga je potrebno dalje osnaživati, jedan je od zaključaka sastanka koji je Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) organizovao 14. marta 2023. godine u Sarajevu. Sastanku su pored predstavnika VSTV-a BiH, prisustvovali predstavnici Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko distrikta BiH kao sudova koji učestvuju u radu panela, te predstavnici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Sastanak je poslužio za razgovor o mogućim modalitetima unapređenja ovog mehanizma, uključujući pravni okvir u kojem isti djeluje, kao i o načinima kako da Bosna i Hercegovina odgovori očekivanjima Evropske unije u procesu pridruživanja povodom preporuka u poglavlju koje se odnosi na pravosuđe.

Predsjednik Halil Lagumdžija je istakao da VSTV BiH od januara 2014. godine u kontinuitetu provodi aktivnosti na koordinaciji i održavanju sastanaka Panela i naveo da se u ovoj godini navršava 10 godina od začetka ideje o osnivanju Panela. Od perioda osnivanja pa do danas održano je 37 sastanaka iz sve tri oblasti prava na kojima je usvojeno 10 usaglašenih shvatanja Panela, te su pokrenute i brojne inicijative za izmjene i dopune, kako materijalnih tako i procesnih zakona.

Predsjednik Lagumdžija posebno se zahvalio kolegama sudijama na njihovom dosadašnjem doprinosu radu Panela, te pozdravio sve iznesene prijedloge za poboljšanje rada. Takođe je naglasio da je VSTV BiH početkom ove godine rad sudija u panelima prepoznao kroz Pravilnik o dopuni Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 6/2023).

Tokom sastanka razgovarano je i o unapređenje rada i pravnog statusa Panela i iz perspektive Evropske unije i izazovima u radu Panela, konkretnim prijedlozima za unapređenje njegovog rada, korištenju izvještaja iz Portala sudske prakse (E-sentence) za identifikaciju (ne)ujednačenosti sudske prakse između sudova najviše instance, ulozi odjeljenja za sudsku praksu, te samoodrživosti i unapređenju podrške procesu ujednačavanja sudske prakse u okviru budžetskih resursa.

Enrico Visentin, programski menadžer pri Delegaciji Evropske unije je izrazio podršku ovom procesu, te naglasio da Evropska unija u kontinuitetu osnažuje pravosuđe Bosne i Hercegovine. “Iskreno vjerujemo da je glavni interes građana i privrede u BiH stabilno, nezavisno i kompetentno pravosuđe. Između ostalih elemenata, građani moraju imati nesmetan pristup pravdi, provođenje principa vladavine prava i efikasno pravosuđe, gdje veliki dio ovog napora pripada harmonizaciji sudske prakse, koja treba obezbijediti predvidivost trajanja, troškova i potencijalnih ishoda sudskih postupaka”, dodao je Visentin.

Ovakav dijalog će se nastaviti, a intenzivna saradnja VSTV-a BiH i sudova najviše instance, uz podršku Evropske unije, treba da rezultira rješenjima koja će doprinijeti osiguranju pravne sigurnosti i jednakosti građana pred sudovima.

Sastanak je organizovan u okviru projekta “EU podrška reformama pravosuđa u BiH” koji finansira Evropska unija.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 16.03.2023.

Naslov: Redakcija