Zastava Srbije

VLADA FBIH: Pripreme za popis poljoprivrede u BiH 2023. godini

20.01.2023.


Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu prihvatila informaciju Federalnog zavoda za statistiku o implementaciji Projekta koji se provodi s ciljem pripreme kartografske dokumentacije, a u sklopu priprema za Popis poljoprivrede u našoj zemlji koji će nakon 63 godine biti proveden ove godine.

Riječ je o Projektu vektorizacije i ažuriranja granica prostornih jedinica, formiranju i ažuriranju evidencije ulica i kućnih brojeva, ažuriranju baza podataka registra prostornih jedinica (BP RPJ), te pripremi za štampu skica statističkih i popisnih krugova, kao i izradi i pripremi za štampu preglednih karata, a koji provodi Federalni zavod za statistiku s ciljem pripreme kartografske dokumentacije.

Kako je obrazloženo u informaciji, u sklopu priprema za predstojeći Popis poljoprivrede u BiH 2023. godine, Federalni zavod za statistiku je krenuo u pripremu kartografske dokumentacije. Sektor poljoprivrede je jedan od najvažnijih za bosanskohercegovačku ekonomiju, a karakteriše ga veliki broj malih poljoprivrednih gazdinstava koja značajno doprinose GDP-u zemlje.

Posljednji Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini proveden je 1960. godine, tako da se novom, kao i pripremama koje će omogućiti njegovo provođenje, pristupa sa velikom odgovornošću. U izvještajima o napretku Evropske komisije Popis poljoprivrede je označen kao prioritet radi dobivanja kompletnog registra farmi, kao i drugih podataka koji će biti prikupljeni.

Navedeno je i da je u 2021. godini pripremljen nacrt metodologije i upitnika za Popis poljoprivrede, te urađen plan aktivnosti statističkih institucija za pripremu Popisa i postpopisne aktivnosti. U okviru pilot projekta IPA 2017 5.0 (Agricultural statistics) sa ekspertima je nastavljen rad na ocjeni kvalitete okvira za Popis poljoprivrede, finalizaciji upitnika i metodologije za popis, te pripremama i dizajniranju Pilot popisa poljoprivrede. Organizacija za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (UN FAO) je objavila dva seta preporuka za Popis poljoprivrede, a u jednoj od preporuka, cijelo poglavlje definira pripremu kartografije. Vodeći se preporukama, Federalni zavod za statistiku je krenuo u aktivnosti ažuriranja podataka registra prostornih jedinica, kao i izradu skica popisnih krugova koje će popisivači koristiti kod popisivanja na terenu. Skice popisnih krugova trebaju biti u digitalnom i analognom obliku. Federalni zavod za statistiku je počeo raditi i na digitalizaciji i uspostavljanju geografsko-informacionog sistema (GIS) registra prostornih jedinica. Svi podaci se zapisuju u jednom od prihvatljivih GIS formata koji omogućava razmjenu i unos u različite softverske platforme. Uvodi se GML kao zvanični format za razmjenu podataka registra prostornih jedinica, a koji treba biti usklađen sa Modelom podataka katastra nekretnina.

Prepoznavajući značaj implementacije ovog projekta, Vlada je Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove odobrila da podatke potrebne za njegovu realizaciju ustupi Federalnom zavodu za statistiku.

Popis poljoprivrede na cijeloj teritoriji BiH planiran je u četvrtom kvartalu 2023. godine.

Usvojena Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027. 

Vlada Federacije BiH na sjednici je usvojila Strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027. godina. Njen strateški cij je smanjenje nasilja u porodici. Prioriteti su poboljšanje sistemske prevencije, te unapređenje sistema sveobuhvatne i efikasne zaštite žrtava nasilja u porodici kroz promociju tolerancije, nenasilja i rodne ravnopravnosti u porodici i društvu, kao i razvijanje mehanizama ranog prepoznavanja i otklanjanja faktora rizika za nasilje u porodici.

Inače, ova strategija rezultat je sveobuhvatnih analiza domaćih i međunarodnih dokumenata u ovoj oblasti, kao i evaluacije prethodne, istoimene strategije koja je važila za period 2013-2017., te Akcionog plana 2018-2020. godina. U novembru 2020. godine Federalna vlada je zadužila Gender centar FBiH da pokrene aktivnosti radi pripreme nove strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, te je shodno tom zaduženju, na izradi ove strategije radio sedmočlani izvršni tim sastavljen od predstavnika/ca nadležnih institucija.

Kako adekvatan društveni odgovor uz sveobuhvatne preventivne radnje dugoročno vodi do nulte tolerancije na nasilje i stvarnom smanjenju nasilja u porodici, tako ova strategija obuhvata provođenje niza mjera. One su usmjerene na unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici, socijalne i zdravstvene zaštite, psihološke podrške, te smještaja u sigurnu kuću i osiguravanja privremenog smještaja. Također, obuhvataju i pravna savjetovanja, programe zapošljavanja, edukacije, te materijalnu podršku, ekonomsko osnaživanje i zapošljavanje. Među mjerama za unapređenje istražnih i pravosudnih radnji u slučajevima nasilja u porodici, u Strategiji se ističu poboljšanje uslova za žrtve nasilja, djecu žrtava i svjedoke, kao i efikasnosti rada službenih lica u slučajevima nasilja u porodici.

Imajući u vidu faktore rizika, prevencija nasilja u porodici zahtijeva rano prepoznavanje i prevenciju nasilja u djetinjstvu, povećan obuhvat obrazovanja, ekonomsko osnaživanje, jačanje društvene svijesti, prevenciju drugih oblika krivičnih djela i prekršaja, kao i rano prepoznavanje i liječenje bolesti ovisnosti.

Kako je obrazloženo, izradi usvojene strategije prethodile su, između ostalog, javne rasprave koje su održane u sjedištima svih deset kantona, a na kojima je učestvovala 121 osoba. Tematsku grupu za izradu ove strategije činilo je 11 eksperata/ica koji praktično rade na poslovima prevencije, zaštite i postupanja u slučajevima nasilja u porodici, a partnersku grupu za konsultacije u procesu izrade Strategije, 25 predstavnika/ca kantonalnih vlada, nadležnih institucija, relevantnih nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih strana. Tako je osigurana koordinacija s ciljem harmoniziranog učešća svih institucionalnih i socio-ekonomskih aktera, a koji su održavali sastanke tokom procesa izrade dokumenta. Ovaj dokument predstavlja i sektorsku strategiju kojom se postižu ciljevi Strategije razvoja FBiH 2021-2027. Također, Strategijom se ispunjavaju i obaveze iz Istanbulske konvencija (Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici), koju je BiH ratificirala i preuzela obavezu da osigura uslove za sprečavanje nasilja, provođenje istrage, kažnjavanje počinilaca nasilja, kao i uslove reparacije žrtvama nasilja.

Vlada će usvojenu strategiju dostaviti Federalnom parlamentu radi razmatranja i donošenja, a Gender centar FBiH koji je pripremio prijedlog dokumenta zadužen je da formira posebno tijelo za praćenje provedbe Strategije.

Saglasnost za prijem 25 radnika u RMU Breza

Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za prijem radnika u Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza, koji posluje u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost za prijem radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci u ovaj rudnik. Riječ je o 25 radnika u pogonima Sretno i Kamenice.

Naime, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije uputila je krajem decembra Elektoprivreda BiH akt kojim traži saglasnost za zapošljavanje 25 radnika na šest mjeseci.

EPBiH je u obrazloženju navela da je u RMU Breza na dan 31.12.2021. godine bilo ukupno 1.059 radnika, dok je ukupan broj polovinom decembra prošle godine iznosio 934.

Također je navedeno da su u toku aktivnosti na modernizaciji i realizaciji procesa prestrukturiranja u zavisnim društvima - rudnicima uglja po svim segmentima, a s ciljem povećanja njihove produktivnosti. Prestrukturiranje ljudskih resursa moguće je očekivati nakon što se okončaju određene aktivnosti iz Sporazuma JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, rudnika uglja u sastavu Koncerna i Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH od 1.12.2021. godine.

Istaknuto je da su ovi radnici neophodni za izvođenje rudarskih radova (pripreme i dobijanja uglja), a sve s ciljem ostvarivanja zadatih proizvodnih rezultata, te neometanog procesa proizvodnje. 

Broj radnika za koje se traži saglasnost za prijem je sistematizovan i nepopunjen u važećoj sistematizaciji radnih mjesta.

Rješenja, izvještaji i planovi

Vlada Federacije BiH prihvatila je mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, te Gender centra FBiH, o Trinaestom izvještaju Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje/revidirane, tematska grupa IV (djeca, porodice i migranti). Ovaj zaključak i mišljenja dostavit će se Ministarstvu za ljudska prava BiH.

Donesena su rješenja kojima se dozvoljava korisniku eksproprijacije, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjima nadležnih službi općina Žepče i Tešanj. U obrazloženju se, između ostalog, ističe da je postupak eksproprijacije vođen radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Medakovo - Ozimica, na području ovih općina, nakon što je odlukom Vlade Federacije utvrđen javni interes za izgradnju ove dionice autoceste.

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, doneseno je Rješenje o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Dinari Škrijelj, doktoru medicine - specijalisti urologije, kao osobe od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu u području zdravstva.

Na privremeno korištenje date su prostorije u zgradi Vlade Federacije BiH, Izvozno kreditnoj agenciji BiH, na period do 31.3.2023. godine, bez naknade.

Prihvaćeni su Izvještaj o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju infrastrukture prostornih podataka za 2022. godinu, te osmi tromjesečni izvještaj o provedbi projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina u Federaciji BiH za period od 1.10. do 31.12.2022. godine.

Usvojeni su izvještaji o radu za prošlu godinu Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, kao i Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje.

Usvojeni su i planovi rada za 2023. godinu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, te data saglasnost na Godišnji plan rada Federalne uprave civilne zaštite u 2023. godini.

Kadrovska rješenja 

Nakon provedene konkursne procedure, a na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, data je prethodna saglasnost za imenovanje Jasmine Hadžić, Nisveta Mujanovića, Ibrice Čevre, Ivane Tomović, Tomislava Galića i Asmire Hujdurović – Ibrišimović (uime sindikata) za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o Sarajevo, na period od četiri godine, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju. Prije toga je data prethodna saglasnost za razrješenje vršioca ovih dužnosti, zbog isteka mandata.

Prilikom verifikacije zapisnika s prošle sjednice Vlade, napravljena je ispravka u dijelu koji se odnosi na davanje prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do dvanaest mjeseci. Prethodna saglasnost ovom nadzornom odboru data je za imenovanje Mihajla Krmpotića za vršioca ove dužnosti.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava su opunomoćeni Kenan Osmanagić (Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Jadranko Puljić (JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar), Ernest Đonko (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Goran Buhač (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo).


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade FBiH, 19.01.2023.

Naslov: Redakcija