Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ADVOKATURI FBIH: Tarifu za rad advokata donosi Federalno ministarstvo pravde, uz konsultacije sa Advokatskom komorom Federacije BiH, dok za advokate odbrane po službenoj dužnosti visinu nagrade za rad utvrđuje ovo federalno ministarstvo

20.01.2020.


Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FBiH kojim se propisuje da tarifu donosi Federalno ministarstvo pravde, uz konsultacije sa Advokatskom komorom Federacije BiH, dok za advokate odbrane po službenoj dužnosti visinu nagrade za rad utvrđuje ovo federalno ministarstvo.

Osnovni razlog za izmjene ovog zakona je provođenje zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH od 14.11.2019. godine kojim je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da izmijeni Tarifu o nagradama i naknadama notara ("Sl. novine FBiH", br. 57/2013) i Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad advokata ("Sl. novine FBiH", br. 22/2004 i 24/2004 - ispr.) i, u roku od 30 dana, njihovu visinu prilagodi standardu i imovinskim prilikama građana Federacije BiH, umanjujući iznose tarifa u odgovarajućem postotku.

Kako je u važećem Zakonu o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 25/2002, 40/2002, 29/2003, 18/2005, 68/2005 i 42/2011) propisano da Skupština Advokatske komore FBiH predlaže tarifu, koju odobrava Federalno ministarstvo pravde nakon konsultacija sa ostalim relevantnim ministarstvima, ovu odredbu je bilo potrebno izmijeniti kako bi bila definirana jasna uloga Federalnog ministarstva pravde u samostalnom donošenju tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata i tako osigurali uslovi za provođenje zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Razlog za donošenje ovog zakona, također, predstavlja i propisivanje pravnog osnova za donošenje posebnog podzakonskog akta kojim bi bilo uređeno pitanje nagrade za rad advokata po službenoj dužnosti. Dosadašnji zakon je predviđao donošenje Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u FBiH i on nije sadržavao odredbu kojom bi bilo uređeno pitanje nagrada za rad advokata po službenoj dužnosti.

Kako primjena aktuelne tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u FBiH proizvodi značajna finansijska opterećenja po budžetska sredstva, Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FBiH definiran je pravni osnov za uređenje ove oblasti putem podzakonskog akta koji bi donijelo Federalno ministarstvo pravde.

Prijedlog zakona je Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje upućen po skraćenom postupku.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 16.01.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija