Zastava Srbije

ODRŽANA 68. SJEDNICA VIJEĆA MINISTARA BIH


  • ODRŽANA 68. SJEDNICA VIJEĆA MINISTARA BIH

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima kojim će Vijeću ministara biti omogućeno da, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, imenuje dva nezavisna eksperta u sastav Stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Zadatak nezavisnih eksperata u Stručnom vijeću Agencije će biti da zastupaju interese Bosne i Hercegovine, pravovremeno ukazuju na obaveze Vijeća ministara i daju stručni doprinos u pripremi konstruktivnih prijedloga za Vijeće ministara BiH.

Prema utvrđenim izmjenama Zakona, Stručno vijeće Agencije će činiti dva kandidata Vijeća ministara, po dva kandidata iz svakog entiteta i jedan kandidat iz Brčko Distrikta BiH.

Ministarstvo civilnih poslova zaduženo je da Prijedlog zakona dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine i o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Visina osnovnice za obračun plata utvrđena je u iznosu 475,69 KM, a regres u iznosu 300,00 KM, što znači da ostaju na nivou iz 2016. godine, u skladu s Politikom Vijeća ministara BiH o ograničavanju javne potrošnje na plate i naknade zaposlenih u institucijama BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Dopunu informacije Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o pojavi bolesti kvrgava koža u regionu te je zadužilo Ured za veterinarstvo BiH da o najnovijoj situaciji u vezi sa širenjem ove bolesti obavijesti nadležna entitetska i kantonalna tijela, Graničnu policiju BiH, Upravu za indirektno oporezivanje BiH i sve druge relevantne institucije u državi.

Zadužen je Ured za veterinarstvo da sa švedskom razvojnom agencijom SIDA potpiše sporazum o nabavci vakcina za eventualne potrebe hitne vakcinacije životinja.

Po prijemu informacije, 21.7.2016. godine, da je na području opštine Plav u Crnoj Gori potvrđena bolest kvrgave kože, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je, putem Ureda za veterinarstvo BiH, dopunilo Uputstvo o zabrani uvoza određenih pošiljki u BiH radi sprečavanja unošenja bolesti kvrgave kože. Trenutno se zabrana uvoza odnosi na područja Srbije, Crne Gore, Bugarske, Albanije, Makedonije, Turske, Kazahstana, Rusije, Armenije i Izraela.

 Ured za veterinarstvo je o širenju bolesti obavijestio nadležna tijela entiteta i veterinarsku inspekciju, a pripremljen je i dopis za farmere i informativni letak o potrebi provođenja pojačanih biosigurnosnih mjera na farmama koji je upućen nadležnim organima i objavljen na web stranici Ureda.

S ciljem pojačane pripravnosti u slučaju pojave bolesti, Ministarstvo je u augustu ove godine putem Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) osiguralo trening u Beču za predstavnike dviju laboratorija, a krajem jula su dopremljeni materijali za provođenje dijagnostike bolesti.

Budući da je bolest kvrgave kože egotična bolest sa bivše liste A Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), u slučaju njenog utvrđivanja pokreću se procedure iz kriznog plana koji predviđa formiranje Zajedničkog centra za kontrolu bolesti.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH zadužen je da od Granične policije i Uprave za indirektno oporezivanje zatraži informaciju o poduzetim mjerama iz njihove nadležnosti, odnosno o realizaciji zaključaka Vijeća ministara sa 62. sjednice na kojoj je prvobitno razmatrana ova problematika.

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o stanju na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH za period 2013-2015. godina te je preporučilo institucijama nadležim za poljoprivredu da kreiranje agrarnih politika, posebno u sektoru mljekarstva, prilagode uslovima sve jače tržišne konkurencije.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, usvojilo je Informaciju o realizaciji prioriteta iz Izvještaja za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu i Akcionog plana - Dio A - o uvođenju strožijih kazni u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije kako bi se postigao jači efekat odvraćanja.

Vijeće ministara smatra da su važeće kaznene odredbe propisane u krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini za koruptivna krivična djela adekvatne za postizanje efikasnosti kažnjavanja, a da se kaznena politika pokazala blagom i neadekvatnom.

Informaciju o realizaciji aktivnosti po prioritetima iz Izvještaja za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu Ministarstvo pravde BiH dostavit će Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, vladama entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, ministarstvima pravde entiteta i Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara poziva Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine da Informaciju učini dostupnom rukovodiocima svih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini radi realizacije Strateškog programa 3.11. „Unapređenje kaznene politike za korupcijska krivična djela u cilju proaktivnog odvraćanja od koruptivnih aktivnosti“ iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019.

Također, Vijeće ministara poziva Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine da putem Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, kao i rukovodiocima pravosudnih institucija pristupi realizaciji strateške aktivnosti 3.11.2. „Na osnovu analize definirati prijedloge za efikasnije odvraćanje od koruptivnih djela ujednačavanjem kaznene politike i strožijem kažnjavanju kod koruptivnih krivičnih djela“ iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019.

Zaduženo je Ministarstvo pravde da Informaciju dostavi Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u vezi sa realizacijom aktivnosti 3.11.1. „Izraditi analizu krivičnog zakonodavstva u pogledu visine kazni za koruptivna djela, te praksu njihovog izricanja u smislu efikasnog odvraćanja od koruptivnih radnji“ iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019.

Ministarstvo pravde će na bazi podataka iz Informacije za ovu oblast sačiniti naredni Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu.

U Izvještaju Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu navodi se da je Bosna i Hercegovina ostvarila određeni nivo pripremljenosti u borbi protiv korupcije te da je postignut određeni napredak. Medutim, pravni i institucionalni okvir i dalje je slab i neadekvatan. Nedostatak provedbe zakona negativno utječe na građane i institucije.

 

Vijeće ministara je razmotrilo i usvojilo Informaciju o dodatnom projektu u oblasti javne uprave u okviru državnog programa IPA 2016 za Bosnu i Hercegovinu i projektni prijedlog Podrška reformi upravljanja javnim sektorom u Bosni i Hercegovini kao sastavni dio državnog programa IPA 2016. za Bosnu i Hercegovinu.

Direkcija za evropske integracije će u sklopu cjelokupnog revidiranog godišnjeg paketa IPA 2016. za Bosnu i Hercegovinu dostaviti Evropskoj komisiji i novi projektni prijedlog Podrška reformi upravljanja javnim sektorom u Bosni i Hercegovini, zajedno sa dobivenim pismima podrške.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o načinu rješavanja oblasti zaštite prehrambenih proizvoda oznakama originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane u BiH, u cilju osiguranja funkcionalnosti sistema.

Agencija za sigurnost hrane BiH ažurirat će odluke: o visini naknade za postupak registracije oznake originalnosti i oznake geografskog porijekla hrane i davanju ovlaštenja pravnim licima za oblast oznake originalnosti i oznake geografskog porijekla prehrambenih proizvoda, te će ih po hitnoj proceduri dostaviti Vijeću ministara BiH na razmatranje.

Također, Agencija za sigurnost hrane BiH će po hitnoj proceduri pripremiti i dostaviti Vijeću ministara BiH na razmatranje izmjene i dopune Pravilnika o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane i Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda hrane.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o stanju u oblasti sigurnosti hrane u BiH za 2015. godinu.

Vijeće ministara je na osnovu Mišljenja Agencije za državnu službu BiH za zamjenike direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, na mandatni period od 4 godine imenovalo Šimuna Novakovića i Hadžiju Hadžiabdića.

Izvor: Vebsajt Klix.ba, 18.08.2016.