Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ustavni sud RS nije prihvatio inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o komunalnim djelatnostima

19.07.2022.


13. jula 2022. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i osamdeset peta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

 Na ovoj sjednici, Sud je, između ostalog, donio odluku u predmetu broj U-16/22 kojom je utvrđeno da Odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centralnog područja grada Banjaluka (“Službeni glasnik Grada Banja Luka” broj 48/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015 i 3/2016 - ispr., 104/2018 - odluka US i 84/2019). Sud je, naime, ocijeno da donosilac ovog akta, u postupku pripreme, izrade i donošenja osporene odluke nije postupao saglasno relevantnim odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, čime je istovremeno narušio i ustavno načelo zakonitosti.

 Ustavni sud je takođe donio i odluku u predmetu broj U-74/21 kojom je utvrdio da Uputstvo o načinu i postupku vršenja stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini i sprečavanju bespravnih sječa i prometa šumskih drvnih sortimenata iz šuma u privatnoj svojini broj 02-5486/19 od 25. jula 2019. godine, koje je donijela Uprava Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 75/2008, 60/2013 i 70/2020). Neustavnost i nezakonitost navedenog uputstva Ustavni sud je utvrdio s obzirom na činjenicu da je ovaj akt donijelo Javno preduzeće koje zakonom nije ovlašćeno da uređuje obavljanje stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini, odnosno da Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 75/2004 i 78/2011), na koji se poziva donosilac ovog uputstva, ne sadrži ovlašćenje za upravu javnog preduzeća da svojim aktom reguliše pitanja koja se odnose na način i postupak vršenja stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini i sprečavanju bespravnih sječa i prometa šumskih drvnih sortimenata iz šuma u privatnoj svojini.

 Pored navedenog, na ovoj sjednici, u predmetu broj U-64/21 Ustavni sud nije prihvatio inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti člana 6. stav 1. tačke g) i d), člana 9a., člana 16. stav 2. i člana 39. stav 1. tačka a) Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2011 i 100/2017), jer je ocijenio da su navedene zakonske norme saglasne Ustavu Republike Srpske, te, u predmetu broj U-57/21, iz procesnih razloga, nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Izmjene i dopune Plana zapošljavanja u Gradskoj upravi Grada Bijeljina za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Bijeljina” broj 16/21).


IZVOR: Izvor: Vebsajt Ustavnog suda RS, 13.07.2022.

Naslov: Redakcija