Zastava Srbije

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

19.04.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izradi dopune "Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma" i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021 - 2023. godine i istu usvaja, te zadužila nadležne institucije Republike Srpske da aktivno učestvuju u izradi ovih dokumenata.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Republike Srpske u Radnu grupu i podrgupe za izradu dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021-2023. godine

Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma predstavlja jedan sveobuhvatan proces prikupljanja i analize relevantnih podataka sa ciljem da se procijeni stepen izloženosti pojedinačnih sektora pranju novca i finansiranju terorizma. Pored navedenog, svrha procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma jeste i da se sagleda mogućnost efikasnog angažovanja raspoloživih finansijskih, tehničkih i ljudskih kapaciteta i resursa u borbi protiv finansijskog kriminala.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o aktivnostima na implementaciji međunarodnih obaveza iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i izradi Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti.

U skladu s tim, Ministarstvu pravde i Ministarstvu finansija naloženo je da utvrde obveznike primjene zakona i nadzorne organe kako bi ih definisli u skladu sa ustavnim nadležnostima i ovlašćenjima institucija Republike Srpske.

Ministarstvo finansija zaduženo je za preduzimanje aktivnosti na pripremi izmjena propisa iz svoje nadležnosti, radi daljeg usklađivanja propisa sa međunarodnim standardima i praksom, pravnom tekovinom EU, te praksom i standardima Savjeta Evrope u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Takođe, Nadležne institucije zadužene su za uspostavljanje "registara stvarnih vlasnika" za poslovne subjekte u Republici Srpskoj, u skladu sa standardima EU i u okviru Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

Svim ministarstvima je naloženo da u punom kapacitetu učestvuju u procesu usaglašavanja stavova u izradi ovog zakona.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 15.04.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija