Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama

19.02.2021.


Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama, koji ne sadrži poglavlje o inspekcijskom nadzoru. Na ovaj način se vrši postupna harmonizacija s direktivama Europske unije u ovoj oblasti i ispunjava jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Europske komisije.

Predloženim zakonom, koji je pripremila Agencija za javne nabave, modernizira se sustav javnih nabava u BiH i omogućava objava planova nabava, ali i osnovnih elemenata realizacije ugovora na jednom mjestu, u okviru Portala javnih nabava, što javne nabave čini transparentnijim i olakšava njihovo praćenje.

Istovremeno se izmjenama i dopunama Zakona, između ostalog, uvode bolje antikorupcijske odredbe i modelira sukob interesa prema standardu EU-a te se normira institut prethodne provjere tržišta koju provode ugovorna tijela u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

S obzirom na to da sadrži oznaku EI, kao svojevrsnu potvrdu usklađenosti s odgovarajućim propisima Europske unije, prijedlog zakona bit će dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj proceduri.

Vijeće ministara BiH je s pet glasova za i četiri protiv utvrdio Nacrt zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, koji će Ministarstvo financija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.

Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za 3 % u odnosu na proračun iz prethodne godine, dok servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine iznosi 843.905.504 KM i veće je za 5 % u odnosu na proračun institucija BiH za 2020. godinu.

Prihodi od izravnih poreza iznose 780.000.000 KM, i na razini su iz 2020. godine.

Ukupni rashodi institucija Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine u Nacrtu proračuna za 2021. godinu iznose 1.871.005.504 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za 4 %, odnosno 67.452.574 KM.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, usvojilo je Strategiju unapređenja upravljanja javnim financijama u institucijama Bosne i Hercegovine 2021. - 2025. godine, a u cilju povećanja transparentnosti i usklađivanja s međunarodnim i standardima Europske unije.

Cilj je da se, zajedno sa strategijama drugih razina vlasti, koje rade nadležna ministarstva financija entiteta i Direkcija za financije Brčko distrikta BiH, pruži cjelovit i integriran okvir za planiranje, koordiniranje, provođenje i praćenje napretka k djelotvornom korištenju dostupnih javnih resursa.

Strategijom se definiraju ključni planovi reforme koji predstavljaju odgovor na potrebe za unapređenje upravljanja javnim financijama, kao jednog od ključnih stupova javne uprave u institucijama BiH.

Strategija predstavlja osnovu za koordiniranje financijske i tehničke pomoći međunarodnih financijskih institucija, Europske unije i drugih razvojnih partnera.

Ova strategija podržava nastojanja BiH u ispunjavanju kriterija za pridruživanje Europskoj uniji, a unapređenje upravljanja javnim financijama direktno ili indirektno je u vezi sa šest pregovaračkih poglavlja.

Strategija se oslanja na šest stupova i uključuje fiskalni okvir, prihode od neizravnih poreza, planiranje i proračun, izvršenje proračuna, unutarnju kontrolu i vanjsku reviziju.

Svaki stup i mjera ima definirane ciljeve, nositelje aktivnosti i rezultate koji će biti praćeni u točno određenim vremenskim rokovima s predviđenim izvorima i sredstvima financiranja.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o grantu (Koridor Vc 2, poddionica: Buna - Počitelj) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Europski zajednički fond za Zapadni Balkan.

Radi se o grantu Europske unije vrijednom 6.219.140 eura, a sredstva su namijenjena za izgradnju autoceste po međunarodnim standardima dužine 7,2 km između Bune i Počitelja.

Prijedlog ugovora s Osnovama za zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o grantu (Koridor Vc 2, poddionica: Tunel Zenica - Donja Gračanica) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Europski zajednički fond za Zapadni Balkan, vrijedan 9.222.000 eura.

Bespovratna financijska pomoć koju je odobrila Europska unija Bosni i Hercegovini za JP Autoceste Federacije BiH kao projektnoj kompaniji bit će usmjerena na dio projekta izgradnje autoceste po međunarodnim standardima dužine 3,9 km između Donje Gračanice i tunela Zenica, uključujući Sjevernu petlju s mostom preko rijeke Bosne i cestom za povezivanje s magistralnom cestom.

Prijedlog ugovora s Osnovama za zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grada Zvornika i Europske investicijske banke, Zajednički europski fond za Zapadni Balkan/VB-IG04-BIH-ENV-02, "Bosna i Hercegovina, VATSAN program (Program vodoopskrbe i sanitarnih usluga) u Republici Srpskoj: Lokanj - Pilica: vodoopskrba Faza 1 i postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda za naselje Tabance u Gradu Zvorniku"

Grant Europske unije je u vrijednosti 595 tisuća eura, a ukupan cilj projekta je da unaprijedi i poboljša sustav vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama u Zvorniku. To će se ostvariti izgradnjom sustava koji će jamčiti snabdijevanje dovoljnih količina higijenski sigurne vode potrošačima i izgradnju lokalnog postrojenja za prečišćavanje za naselje Tabanci.

Ovim grantom je pokrivena polovica ukupno potrebnih sredstava za realizaciju projekta procijenjene vrijednosti 1.190.000,00 eura, a preostala sredstva su osigurana zajmom EIB-a 254,8 tisuća eura, domaćim doprinosom 340,2 tisuće.

Prijedlog sporazuma o grantu s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Općine Jajce i Europske investicijske banke, Zajednički europski fond za Zapadni Balkan/VB-IG04-BIH-ENV-04,,,Bosna i Hercegovina, "VATSAN" projekt u Federaciji Bosne i Hercegovine: Ulaganja u vodoopskrbu na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka u općini Jajce".

Riječ je o grantu EU-a u vrijednosti 1,5 milijuna eura, a korist od projekta imat će 27.258 stanovnika Jajca kojima će se unaprijediti životni uvjeti pružanjem adekvatnih sanitarnih usluga i zadovoljavanjem potrebe vodoopskrbe i odlaganja otpadnih voda.

Projekt podrazumijeva izgradnju i ulaganje u vodoopskrbu na desnoj obali rijeke

Vrbas, od izvora Resnik i smanjenje gubitaka vode u okviru postojećeg sustava, kao i izgradnju sedam malih postrojenja za prečišćavanje vode na desnoj obali rijeke Vrbas u Općini Jajce.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 9.244,964,00 eura, od čega je zajam EIB-a 4,09 milijuna eura, doprinos Općine Jajce 2,04 milijuna eura, grant WBIF-a (Investicijski fond za Zapadni Balkan) - doprinos Europske unije u iznosu 1,5 milijuna eura, i ostali izvori u iznosu od 1,61 milijun eura.

Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je dva prijedloga amandmana, i to 1 i 2 na Sporazum o grantu za podršku Državnom projektu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom (RSP).

Amandman 1 se odnosi na šesti potprojekt u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u BiH pod nazivom: "Obnova/izgradnja 195 obiteljskih kuća i izgradnja 353 stana u stambenim zgradama za raseljene osobe i povratnike u Bosni i Hercegovini". Na ovaj način je povećan grant za 1.190.937 eura, čime je ukupna vrijednost granta dostigla 16.260.217 eura, s obzirom na to da je ranije Skupština donatora odobrila 14.800.000,00 eura.

Amandmanom 2 će biti osigurana dodatna financijska pomoć u iznosu 1.555.200 eura u razdoblju od 2020. do 2022. godine, što će biti dovoljno za pokrivanje 20 % operativnih troškova RSP-a u BiH, a preostalih 80 % treba biti osigurano nacionalnom kontribucijom.

Državni projekt stambenog zbrinjavanja u vezi s RSP-om usmjeren je na osiguranje trajnih stambenih rješenja za izbjeglice, povratnike i raseljene osobe, uz veći stupanj inkluzije ranjivih kategorija.

Pojedinačni prijedlozi amandmana s osnovama za njihovo zaključivanje bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu i imenovalo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfV-a, Frankfurt na Majni (KfV), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo financija, i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (agencija za izvršenje projekta), u iznosu 36 milijuna eura za Projekt izgradnje vjetroelektrane Vlašić.

Izgradnjom vjetroelektrane snage do 50 MW na visoravni Vlašić u Srednjobosanskom kantonu stvaraju se uvjeti za proizvodnju električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sustava. Projekt će doprinijeti ekonomskom razvoju BiH, uz korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje stakleničkih plinova.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 75 milijuna eura, a financirala bi se sredstvima kredita KfV-a i EIB-a u iznosima po 36 milijuna eura i vlastitim izvorima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu tri milijuna eura.

Na sjednici je usvojen Prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za potpisivanje projektnog sporazuma o programu tehničke suradnje "Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj" između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO).

Radi se o donaciji FAO-a u vrijednosti 190 tisuća američkih dolara za realizaciju projekta usmjerenog na smanjenje izloženosti i poboljšanje otpornosti na rizike od prirodnih katastrofa u poljoprivredi jačanjem kapaciteta i mehanizama koordinacije.

Prijedlog za potpisivanje projektnog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju Carinske tarife za 2021. godinu, radi usklađivanja s Europskom unijom koja je objavila izmjene Kombinirane nomenklature za 2021. godinu.

Izmjene se odnose na uvrštavanje tarifnih oznaka za cjepiva protiv virusa SARS-CoV, te maske za lice FFP koje se koriste kao zaštita protiv Covida-19, kako bi se pratilo kretanje tih medicinskih sredstava.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na razini institucija Bosne i Hercegovine u 2021. godini, i to Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA).

Ovim planom je predviđen prijem10 kadeta – čin mlađeg inspektora u SIPA-u, a njihovim prijemom neće se prekoračiti gornja granica zapošljavanja u ovoj agenciji.

Njihovo zapošljavanje planirano je od rujna 2021. godine, nakon što bude završeno njihovo četveromjesečno školovanje koje počinje u travnju 2021.

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za studeni 2020. godine, kada su prijavljena 924 nezakonita migranta, što je za 27 % manje u odnosu na prethodni mjesec, kada je prijavljeno njih 1.263.

Prema podacima Granične policije BiH 360 osoba je otkriveno u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska u studenom, što je za 70 % manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine, kada je otkriveno njih 1.218.

Od ukupno 845 osoba koje su u studenom iskazale namjeru za podnošenje zahtjeva za azil samo 12 osoba je podnijelo zahtjev ili 1,4 % od svih iskazanih namjera.

Prema podacima Službe za poslove sa strancima, tijekom studenog 2020. godine udaljeno je ukupno 79 osoba s teritorija BiH, od čega su 23 državljana Pakistana, 17 državljana Afganistana, 12 državljana Maroka, 9 državljana Turske, te 18 državljana iz ostalih država.

Za jedanaest mjeseci 2020. godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno je ukupno 15.520 nezakonitih migranata, što predstavlja smanjenje za 45 % u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, kada je prijavljeno ukupno 28.213 nezakonitih migranata.

Radi sprječavanje širenja bolesti uzrokovane koronavirusom, tijekom studenog 995 osoba upućeno je u preventivnu izolaciju, a 34 osobe u simptomatsku izolaciju. Od pet testiranih osoba na koronavirus pozitivne su bile dvije.

Prema informacijama Danskog vijeće za izbjeglice u BiH (DRC) do 30. 11. 2020. godine niti jedan migrant nije hospitaliziran, a nije bilo ni preminulih od posljedica Covida-19.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o statističkim pokazateljima u obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, koja sadrži podatke o predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju.

U 390 predškolskih ustanova tijekom 2019./2020. godine, u odnosu na njih 359 u prethodnoj godini, upisano je 30.587 djece, što je za 7,3 % više djece nego u prethodnoj školskoj godini. U jasličkoj skupini boravilo je 6.076 djece ili 7,3 % više u odnosu na 2018./2019. Na mjesto u predškolskim ustanovama čeka 4.316 djece, usprkos rastu predškolskih ustanova u prošloj godini, pa osiguranje pristupa i povećanje obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem ostaju najznačajniji prioriteti u ovoj oblasti.

U školskoj 2019./2020. godini u 1.785 osnovnih škola upisana su 274.034 učenika, što je za 5.984 učenika manje nego u prethodnoj školskoj godini. U istoj školskoj godini u 315 u odnosu na 311 srednjih škola iz prethodne školske godine upisano je 112.796 učenika, što je u odnosu na 2018./2019. godinu manje za 4.679 učenika ili 4 %. Najveći broj učenika opredjeljivao se za tehničke škole, i to 55,7 % učenika, slijede gimnazije 22 %, dok je stručne škole pohađalo 19 % učenika, a neznatan postotak učenika pohađao je druge škole.

Prema podacima Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, u našoj zemlji je 51 licencirana visokoškolska ustanova, dok se na listi akreditiranih visokoškolskih institucija Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH nalaze 32 visokoškolske ustanove, dvije više u odnosu na prethodnu akademsku godinu.

Na prvi ciklus studija visokog obrazovanja, uključujući i integrirane studije, u zimski semestar prošle godine upisano je 81.228 studenata, što je manje u odnosu na prethodnu akademsku godinu za oko šest tisuća studenata. Među studentima je 69.438 brucoša, a 11.790 je apsolvenata. U petogodišnjem razdoblju značajno je smanjen broj kako upisanih studenata tako i onih koji su diplomirali.

Na prijedlog Generalnog tajništva razmotren je Pregled realizacije zaključaka sa 44 održane sjednice Vijeća ministara BiH, i to 15 redovitih i 29 izvanrednih u razdoblju od 1. 1. do 30. 9. 2020. godine.

Pregledom je obuhvaćeno 27 institucija Vijeća ministara koje su realizirale 566 od ukupno donesenih 628 zaključaka ili 90 %, a 62 zaključka nisu realizirana.

Zadužena su ministarstva i druge institucije koje nisu realizirale zaključke Vijeća ministara da ih bez daljnjeg odgađanja u cijelosti provedu te o tome u najkraćem roku obavijeste Generalno tajništvo Vijeća ministara.

Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Vijeća ministara treba biti prioritet


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara, 18.02.2021.

Naslov: Redakcija