Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeno više prijedloga i nacrta zakona

18.09.2020.


Vlada Federacije BiH je, na sjedici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Jedan od razloga za izmjene i dopune je što postojeći Zakon predviđa uzajamnu mogućnost tijela jedinice lokalne samouprave usmjerenu ka zahtjevu za preispitivanjem odluke ili akta za koji se smatra da je neustavan ili nezakonit. U slučaju nepostizanja istovjetnog stava na nivou jedinice lokalne samouprave predviđen je postupak preispitivanja pred zakonom nepreciziranim nadležnim tijelom. Time nastaje pravna praznina koja stvara teškoće u dosadašnjoj primjeni Zakona.

Nova rješenja popunjavaju tu pravnu prazninu i stvaraju uslove za otklanjanje eventualnih blokada u radu tijela jedinice lokalne samouprave. Prema novoj odredbi, nadležno tijelo za preispitivanje odluke vijeća, odnosno načelnika/ce je tijelo koje je nadležno za nadzor nad primjenom zakona koji je povrijeđen. Ukoliko u zakonu koji je povrijeđen nije naznačeno tijelo za nadzor nad primjenom zakona, nadležno tijelo je kantonalno, odnosno federalno ministarstvo nadležno za oblast lokalne samouprave, u ovisnosti od toga je li povrijeđen kantonalni ili federalni zakon.

Novine se odnose i na mjesne zajednice, a cilj je postizanje neophodnog minimuma jednoobraznosti na nivou FBiH, te preciznije definiranje tijela mjesne zajednice, poslova koje obavljaju, ovlaštenih podnositelja inicijative za osnivanje mjesne zajednice, sadržine akata koji se odnose na rad mjesne zajednice kao i izvora finansijskih sredstava. Zbog potrebe uvođenja veće povezanosti mjesnih zajednica s jedinicom lokalne samouprave predloženo je formiranje Kolegija mjesnih zajednica.

Federalna vlada utvrdila je Nacrt zakona o advokaturi koji uređuje advokatsku djelatnost, uslove za obavljanje advokature, prava i dužnosti advokata, prestanak prava na obavljanje advokature i privremenu zabranu obavljanja advokatske djelatnosti, advokatskog stručnog saradnika i pripravnika, advokatski ispit i stručno usavršavanje. Također, uređeni su organizacija advokature, finansiranje advokatskih komora, disciplinska odgovornost i zaštita prava advokata, advokatskih stručnih saradnika i pripravnika.

Razlog za donošenje ovog zakona jeste definiranje kvalitetnog zakonskog okvira za obavljanje advokatske djelatnosti. Zakon o advokaturi u Federaciji BiH donesen je 2002. godine i do dana izrade ovog prednacrta je pretrpio više izmjena i dopuna.

Federalno ministarstvo pravde je, kao obrađivač ovog zakonskog propisa, prepoznalo potrebu donošenja novog zakona koji bi na osnovu redovne zakonodavne procedure i provođenja sveobuhvatne javne rasprave, predstavljao kvalitetan normativni okvir za unapređenje advokatske djelatnosti.

Nacrtom je jasno definirano da je advokatura nezavisna i samostalna profesionalna djelatnost koja osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju njihovih prava i pravnih interesa, te sadrži odredbu kojom se jasno definiraju ovlaštenja advokata.

Precizno su navedeni uslovi za obavljanje advokature, a to pravo se stiče upisom u Imenik advokata i davanjem svečane izjave. Propisana je i nedostojnost za obavljanje advokature, kao i procedura podnošenja zahtjeva za upis u Imenik advokata, postupanje po zahtjevu, poništavanje rješenja o upisu i davanje svečane izjave.

Propisano je da je advokat dužan pružiti pravnu pomoć stranci koja mu se obrati, a može je uskratiti samo zbog razloga koje propisuje Zakon, a navedni su i razlozi kada je advokat dužan odbiti pružanje pravne pomoći. Određen je i način pružanja besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim osobama u pravnim stvarima u kojima te osobe ostvaruju prava koja su u vezi s njihovim položajem, kao i u drugim slučajevima predviđenim općim propisima Advokatske komore.

Advokat ima pravo na nagradu i naknadu troškova za svoj rad, u skladu s Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u FBiH, koju donosi Advokatska komora nakon pribavljene saglasnosti federalnog ministra pravde koji određuje i njenu visinu, uz konsultacije sa Advokatskom komorom.

Ovim nacrtom je propisana obaveza čuvanja advokatske tajne, isključenje od krivične odgovornosti za advokate, te precizirani uslovi pod kojima advokat može sa strankom ugovoriti nagradu za rad u srazmjeru sa uspjehom u pružanju pravne pomoći.

Propisan je i prestanak prava na obavljanje advokature i privremena zabrana obavljanja djelatnosti.

Definiran je advokatski ispit, kao i pravo, način i program njegovog polaganja, osnivanje Advokatske akademije kao posebnog organa koji osniva Advokatska komora, koji je zadužen za stalnu stručnu obuku advokata, stručnih saradnika, pripravnika i osoba zaposlenih u advokatskim kancelarijama i društvima i drugih osoba koje su zainteresovane za rad u advokatskoj djelatnosti.

Propisano je i da će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona, Skupština Advokatske komore donijeti tarifu o nagradama i naknadi za rad advokata, a u istom će roku federalni ministar pravde donijeti Pravilnik o visini nagrade advokatima za odbrane po službenoj dužnosti.

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila prijedloge izmjena i dopuna šest federalnih zakona.

Riječ je o Zakonu o notarima, Zakon o registraciji poslovnih subjekata, Zakonu o stvarnim pravima, Porodičnom zakonu, Zakonu o nasljeđivanju i Zakonu o zemljišnim knjigama.

Izmjene i dopune su predložene s ciljem provedbe presuda Ustavnog suda Federacije BiH koji je ocijenio da pojedine odredbe ovih šest zakona nisu usuglašene sa Ustavom FBiH.

Na prijedlog premijera Federacije BiH, Federalna vlada zadužila je Javno preduzeće Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo da, zbog krize uzrokovane pojavom koronavirusa COVID-19 i novonastalih okolnosti poslovanja, prema kreditorima pokrene inicijativu za razmatranje mogućnosti odgode provođenja Programa "Modernizacija magistralnih cesta Federacije BiH" u dijelu koji se odnosi na sanaciju tunela Crnaja na saobraćajnici Sarajevo - Mostar.

Ovo javno preduzeće je obavezano i da izvrši dodatna snimanja intenziteta prometa naizmjeničnim propuštanjem kroz tunel Crnaja u toku simuliranog izvođenja radova, te nakon dodatnih snimanja predloži dinamiku izvođenja radova.

Stupanjem na snagu današnjeg, zaključak od 10.9.2020. godine prestaje da važi.

Vlada FBiH je razmatrala inicijativu za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Pale, a kojom je tražena dopuna člana 12a. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Riječ je o članu koji uređuje izračun prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave. Vlada smatra da bi realizacija inicijative za povećanje sredstava Općini Pale i drugim jedinicama lokalne samouprave na koje bi se odnosio novi kriterij u raspodjeli prihoda uzrokavala smanjenje prihoda ostalih jedinica lokalne samouprave, što mora biti praćeno adekvatnim analizama predlagača izmjene propisa, pravne i analize efekata povećanja i smanjenja sredstava svim jedinicama lokalne samouprave i posljedicama po budžet zbog njene primjene.

Federalna vlada je mišljenja da je navedena odredba člana 2. stav (1) tačka 1.6 Zakona o ministarskim i vladinim i drugim imenovanjima FBiH precizna, jasna i da njena provedba nije upitna, te da ne postoji potreba za njenim autentičnim tumačenjem, kako je to traženo inicijativom predsjedavajuće Općinskog vijeća Općine Bosanska Krupa Elvire Mehić.

Federalna vlada donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH kojom je propisano da period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1.10.2020. i traje do 30.11.2020. godine, a nadležna agencija dužna je završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2020. godine.

Izmjenom Uredbe omogućeno je starim deviznim štedišama da u redovnom postupku verificiraju svoja potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje, čime će biti direktno izbjegnuti troškovi po osnovu dokazivanja visine potraživanja po tom osnovu u sudskom postupku.

Federalna vlada je donijela Uredbu o procjeni utjecaja propisa, koja uređuje način i postupak provođenja procjene utjecaja propisa (isključivo prednacrta i nacrta zakona) po kojima postupaju federalni organi uprave i federalne upravne organizacije, kao obrađivači, u postupku izrade prednacrta, odnosno nacrta zakona koje predlaže Vlada, kao i mjerodavnost Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usuglašenost s propisima Europske unije, te i nadzor nad njezinom provedbom.

Donošenjem ove uredbe, Ured za zakonodavstvo i usuglašenost s propisima EU dobija ključnu ulogu u davanju mišljenja na provedenu procjenu utjecaja propisa, obzirom da su sada obrađivači propisa obvezni uz tekstove prednacrta i nacrta zakona, koje dostavljaju na mišljenje ovom uredu, dostavljati i popunjen obrazac za procjenu utjecaja propisa.

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o radu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) u vezi sa izdavanjem rješenja mikroproizvodačima iz obnovljivih izvora energije.

Ovaj operator je zadužen da obustavi postupke zaključivanja predugovora za otkup električne energije po garantovanim otkupnim cijenama s potencijalnim privilegovanim proizvođačima, zaključivanja ugovora za otkup električne energije po garantovanim otkupnim cijenama s privilegovanim proizvodačima, zaključivanja ugovora za otkup električne energije s mikroproizvodačima, osim za postrojenja u probnom radu, do 30.11.2020. godine.

Operator za OIEiEK je obavezan i da, u roku od sedam dana, sva do sada izdata rješenja o mikroproizvodačima, kao i sve eventualno sklopljene ugovore potpisane na osnovu rješenja koje je donio, dostavi Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH su zaduženi da obave uvid i analizu ovih dokumenata, te da o tome informišu Vladu Federacije BiH, s prijedlogom mjera za daljnje postupanje, a Operator za OIEiEK da ažurira podatke na svojoj internet stranici.

Vlada FBiH je dala saglasnost na izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o provedbi Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017.-2020. i o utrošku grant sredstava za 2018. i 2019. godinu.

Usvojen je izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o provedenoj kontroli namjenskog utroška dodijeljenih grant sredstava iz Posebnog fonda Razvojne banke FBiH i novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, po odlukama Vlade FBiH od 13.7.2017. godine, 7. 6.2018. godine i 12.12.2018. godine.

Usvojena je i informacija o potpisivanju Dodatka Ugovoru o institucionalnoj saradnji na provedbi donatorskog projekta koji finansira Vlada Kraljevine Norveške i data saglasnost Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za potpisivanje Dodatka ugovoru o institucionalnoj saradnji s Norveškom upravom za mapiranje i Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.

Vlada je prihvatila mišljenja Federalnog zavoda za programiranje razvoja i dala saglasnosti na Okvir saradnje za održivi razvoj između Ujedinjenih nacija i BiH 2021. - 2025. i Program za BiH 2021. - 2025. (UNDP CPD).

Vlada FBiH je Skupštini BNT-TMiH d.d. Novi Travnik dala prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje Emira Letića i Lejle Skopljak za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Za članove Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje su, uime Vlade FBiH, imenovani Mersudin Šećerović, Renato Škrobo, Goran Čerkez, Mervana Hadžimurtezić i Murat Baručija.

Za učestvovanje u radu i odlučivanju na Skupštini Union banke d.d. Sarajevo Vlada je opunomoćila Maju Vanjek.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 17.09.2020

Naslov: Redakcija