Zastava Srbije

VLADA FBIH: Doneta Odluka o prestanku važenja Odluke o produženju primjene kolektivnih ugovora i više odluka o izgradnji putne infrastrukture


Vlada Federacije BiH donijela je, na sjednici održanoj 15. aprila 2016. godine, u Sarajevu, Odluku o pristupanju realizaciji projekta izgradnje dionice autoceste Drivuša – Donja Gračanica, poddionica Klopče – Donja Gračanica, izlaz iz tunela Pečuj na Koridoru 5-C.

Izgradnja i nadzor nad izgradnjom te poddionice, u ukupnoj dužini 5,78 kilometara, biće finansirani iz sredstava osiguranih zajmovima OFID-a i EBRD-a u iznosu 36 miliona eura, u skladu sa inicijativom i zahtjevom JP Autoceste Federacije BiH.

Javnom preduzeću Autoceste FBiH d.o.o. Mostar data je saglasnost za korištenje 32 nekretnine koje su označene kao javno dobro i upisane u zemljišnoknjižnom ulošku 936 k.o. SP Šurmanci. Status tih zemljišnih čestica ostaje nepromijenjen i one ostaju upisane u zemljišnoknjižnu evidenciju, kao javno dobro. Saglasnost Vlade Federacije BiH neophodna je radi ulaska u posjed i izvođenja zahvata na nekretninama zbog izgradnje mosta "Počitelj", na dionici autoceste Zvirovići (Međugorje) – Počitelj, na Koridoru 5-C.

Vlada je upoznata s informacijom JP Ceste Federacije BiH da za Projekt "Modernizacija magistralnih cesta u Federaciji BiH" budu osigurana kreditna sredstva kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu do 58 miliona eura.

Usvojen je i izvještaj o provedbi Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu na projektu Sarajevske zaobilaznice, sa stanjem na dan 31. decembra prošle godine.

Vlada Federacije BiH upoznala se s Konsolidiranim izvještajem o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za prošlu godinu.

Ukupni prošlogodišnji prihodi iznosili su 7.113,8 miliona KM, što je za 210,1 milion KM ili za tri posto više u odnosu na 2014. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 92,1 posto.

U izvještaju je konstatirano da su u 2015. godini svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili ukupan suficit od 279,2 miliona KM, dok je u istom razdoblju 2014. godine ukupan suficit iznosio 113,6 miliona KM.

Vlada je usvojila informaciju o odobrenim transferima za poljoprivredu u skladu s Programom utroška sredstava "Poticaj za poljoprivredu" u 2015. godini. Ukupna vrijednost programa iznosila je 65.800.000 KM, od čega je realizovano 65.151.173,61 KM ili 99,01 posto, a korisnici su bili poljoprivredni proizvođači, zadruge, udruženja i institucije.

Donesena je Odluka o prestanku važenja Odluke o produženju primjene kolektivnih ugovora jer je Zakonom o radu, koji je stupio na snagu 14. aprila ove godine, propisano da važeći kolektivni ugovori moraju biti usklađeni sa ovim Zakonom u roku od 120 dana od stupanja na snagu i time prestaje potreba za odlukom o produženju primjene kolektivnih ugovora.

Vlada je dala saglasnost Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, koja ovih dana provodi pojačane inspekcijske nadzore, za rad i u neradne dane. Sličnu saglasnost Federalna vlada je ranije dala i Poreskoj upravi.


Izvor: Vebsajt BHRT, 15.04.2016.