Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom

18.03.2022.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (BMPO).

Predloženim pravnim rješenjima otklanjaju se problemi u tretiranju podnesenih zahtjeva parova kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja i različito tumačenje normi, a naročito različit obim planiranih sredstava, što bitno utiče na konačni iznos pokrića troškova za BMPO za pojedinačne slučajeve. Razlike između kantona su značajne u pogledu finansiranja prava na BMPO, zbog njihove različite finansijske moći. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona smanjit će se nejednakost u dostupnosti usluge biomedicinski potpomognute oplodnje po kantonima, odnosno ujednačit će se prava za sve parove kojima je ova usluga indicirana na području Federacije BiH.

Novim modelom finansiranja prava i usluge BMPO u iznosu od 100 posto bit će finansirane iz Budžeta Federacije BiH (umjesto iz sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje putem kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja), te dostupne na jednak način za sve parove koji boluju od steriliteta u Federaciji BiH, a u obimu kako je to propisano članom 29. Zakona. U skladu sa procjenama, za provođenje ovog zakona potrebna su finansijska sredstva u iznosu od 10 miliona KM za svaku fiskalnu godinu. Na taj način se postiže cilj predloženih izmjena i dopuna Zakona, a to je smanjenje nejednakosti u dostupnosti usluge biomedicinski potpomognute oplodnje po kantonima.

Na osnovu utvrđenih izmjena i dopune ovog zakona, pravo na liječenje BMPO-om na teret sredstava budžeta Federacije BiH, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici. Ovo pravo se odnosi na tri pokušaja intrauterine inseminacije, sukladno medicinskim indikacijama i smjernicama, te na pet pokušaja vantjelesne oplodnje.

BMPO se finansira iz sredstava budžeta FBiH, a putem Transfera Vlade FBiH za finansiranje ovog postupka koji se doznačava Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, o čemu odluku donosi Vlada za svaku fiskalnu godinu. Ova sredstva se knjigovodstveno i materijalno vode odvojeno od sredstava Federalnog fonda solidarnosti.

Opseg prava na BMPO iz sredstava budžeta FBiH, način formiranja cijene pojedinačnih postupaka, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga bitna pitanja, na prijedlog Komisije (koju formira federalni ministar kao stručno i savjetodavno tijelo pri Federalnom ministarstvu zdravstva) i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, bliže se uređuju posebnim propisom koji donosi federalni ministar zdravstva u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona.

S ciljem osiguranja transparentnosti rada, te blagovremeno dostupnih informacija pacijentima, Komisija donosi uputstvo o postupanju pri provedbi svojih zadataka, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra zdravstva, a koji se objavljuju na web stranici Ministarstva.

Zahtjevi koji se pokrenu prije početka primjene ovog zakona obavit će se i finansirati na način kako je to bilo predviđeno po propisima koji su do tada bili na snazi. Postupci biomedicinski pomognute oplodnje koji su finansirani iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa ovim zakonom do dana početka njegove primjene ubrajaju se u ukupan broj postupaka iz članka 29. ovog zakona.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, a njegova primjena počinje od 1.1.2023. godine, dok su za njegovu provedbu potrebna finansijska sredstva od oko 10.000.000 KM za svaku fiskalnu godinu.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o zaštiti života i zdravlja stanovništva u Federaciji BiH u svjetlu aktuelnih ratnih događanja u Ukrajini.

Svi doneseni zaključci isključivo su preventivnog karaktera.

Vlada je, tim povodom, naložila svim federalnim organima uprave i federalnim tijelima, posebno Federalnoj upravi civilne zaštite, da imaju u vidu obavezu postupanja saglasno Državnom akcionom planu o hitnim slučajevima zaštite stanovništva od ionizirujućeg zračenja u slučaju vanrednog događaja, nuklearnog udesa ili nastanka nuklearne štete, kao i propisima iz svojih nadležnosti.

Zaključeno je da će Federalna vlada uputiti akt vladama kantona da imaju u vidu obavezu postupanja saglasno Državnom akcionom planu i propisima iz svojih nadležnosti.

Federalnoj upravi civilne zaštite i Federalnom štabu civilne zaštite Vlada je naložila da razmotre mogućnosti nabavke opreme za Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH - Centar za zaštitu od zračenja, a prema preporukama i procjenama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, iz sredstava Godišnjeg finansijskog plana sredstava posebne naknade za 2022. godinu, a koja su namijenjena za finansiranje Službe za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu.

Zaduženi su Federalna uprava civilne zaštite i Zavod za javno zdravstvo FBiH da revidiraju Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Službe za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu, koji će uključiti esencijalne aktivnosti kontinuiranog monitoringa ionizirajućeg zračenja u vazduhu, vodi i tlu, kao i ispitivanja u slučaju incidentnih situacija.

Ostalim zaključcima donesenim na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, koji se, uz ostalo, odnose na preventivne aktivnosti, data su zaduženja i resornim federalnim organima uprave i institucijama, koja će o poduzetom informirati Vladu.

Vlada FBiH zadužila je Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom da stavi na raspolaganje 40 kreveta na jednom spratu u hotelu “Walter”, uz eventualno dodatnih još 40 kreveta na još jednom spratu, ako bude potrebno, a kojim upravlja ova agencija, i to za smještaj izbjeglica iz Ukrajine.

Finansijska sredstva potrebna za smještaj izbjeglica bit će obezbijeđena od novčanih sredstava deponovanih na računu za posebne namjene kojima upravlja Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, a koja su pravosnažnim presudama utvrđena kao imovina Federacije BiH.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da donese instrukciju o načinu postupanja i knjigovodstvenom tretiranju ovih finansijskih sredstava.

Za realizaciju ovog zaključka zaduženi su Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, te Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

Vlada FBiH upućuje zahtjev Vijeću ministara BiH da se građanima Ukrajine, koji se nalaze na teritoriji Federacije BiH i tu namjeravaju ostati, u skladu sa zakonima omogući hitno dobijanje izbjegličkog statusa.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Uredbu o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju. Ova uredba propisuje uslove i način uređenja gradilišta, način i vođenje obavezne dokumentacije na gradilištu, te sudionike u građenju građevina i zahvata za koje odobrenje za građenje ili uklanjanje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Propisani su i uslovi za izdavanje i oduzimanje ovlaštenja pravnim i fizičkim osobama, te registar ovih ovlaštenja, kao i nadzor i kaznene odredbe.

Uređenim se, na osnovu Uredbe, smatra namjenski pripremljeno i opremljeno građevinsko zemljište, sa svim potrebnim instalacijama, tehnološkom opremom, privremenim građevinama i uređajima, sredstvima sigurnosti i zaštite koji omogućuju nesmetan, kao i efikasan i siguran rad. Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprečavanja nekontrolisanog pristupa ljudi.

Na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima (kao što su željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) dijelovi koji ne mogu biti ograđeni moraju biti zaštićeni i označeni određenim saobraćajnim znakovima i na način regulisan drugim propisima. Uz javno-saobraćajne površine zabranjeno je ograđivati gradilište bodljikavom žicom ili na drugi način koji bi mogao ugrožavati prolaznike. Gradilište mora biti ograđeno ogradom posebnog vanjskog izgleda (zaštitna platna s kopijom fasade) ako se radi o pojedinačnoj građevini koja je upisana na popis nacionalnih spomenika.

Gradilište mora biti označeno pločom koja obavezno sadrži ime investitora, projektanta, izvodača, stručnog nadzora, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt o građenju i broj pravosnažnog akta na temelju kojeg se gradi, kao i naznaku da se radi o nacionalnom spomeniku BiH.

Kako je obrazloženo, nova Uredba je donesena jer je primjena do sada važeće u praksi pokazala određene tehničke nedostatke, te nije bila usaglašena sa stvarnim stanjem na terenu, kao ni propisima i normama koji regulišu ovu oblast.

Naime, stara uredba je nejasno i neodređeno definisala uslove za dobijanje ovlaštenja za projektovanje i izvođenje radova, a što se novom Uredbom precizira. Novim uslovima se podnosiocima zahtjeva olakšavaju uslovi za pribavljanje određenih vrsta ovlaštenja. Također, uvode se licence za fizičke osobe, a što je praksa u zemljama okruženja, kao i u Evropskoj uniji. Novina je i “knjiga inspekcije", a koji će olakšati rad inspekcijskim organima u kontroli građenja.

S obzirom na to da bi izmjene i dopune prethodne Uredbe činile više od 50 posto postojećeg teksta, odlučeno je da bude donesena nova koja će se regulisati prava i dužnosti, kao i odnose sudionika u građenju.

Donesenom Odlukom, Vlada FBiH je stvorila uslove za pokretanje postupka izrade sektorske strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Federaciji BiH za period od 2023. do 2030. godine.

U procesu izrade ove strategije bit će primjenjivana ključna načela izrade strateških dokumenata u FBiH, to jest otvoreni model koordinacije, ravnopravnost polova, horizontalno i vertikalno koordinisanje svih nivoa vlasti u FBiH, partnerstvo, te javnost i transparentnost.

Sektorskom će strategijom biti definisani strateški pravci daljeg razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u FBiH, te obezbijeđena usklađenost s relevantnim strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, međunarodnim dokumentima i međunarodno prihvaćenim ciljevima održivog razvoja.

Nositelj izrade sektorske strategije je Federalno ministarstvo rada i socjalne politike, a učesnici su federalni i kantonalni organi uprave iz oblasti socijalne i dječje zaštite, jedinice lokalne samouprave kroz Savez općina i gradova FBiH, te druge vladine institucije i međunarodne organizacije.

Horizontalna i vertikalna koordinacija bit će obezbijeđena kroz rad radne grupe koju je posebnim rješenjem imenovao federalni ministar rada i socjalne politike.

Finansijska sredstva za izradu sektorske strategije obezbjeđuju se iz donatorskih sredstava, a rok za njeno dostavljanje na razmatranje Vladi FBiH je 1. decemabar 2022. godine.

U obrazloženju Odluke je navedeno da je Vlada FBiH na 299. sjednici 20. januara 2022. godine razmatrala Informaciju o ključnim nedostacima sistema socijalne i dječje zaštite u FBiH. Tom prilikom je zadužila Federalno ministarstvo rada i socjalne politike da joj dostavi Nacrt odluke o izradi sektorske strategije za oblast socijalne i dječje zaštite, kojom će na sveobuhvatan i sistematičan način biti utvrđeni prioriteti i mjere koje je potrebno poduzeti s ciljem prevazilaženja identifikovanih problema.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o utvrđivanju interesa Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u 2022. godini.

Kada je željeznički putnički promet u pitanju, interes je iskazan za pravce Sarajevo - Čapljina - Sarajevo i obratno (po jedan par vozova). Kod željezničkog kombiniranog prometa riječ je o pravcima Brčko granica - Čapljina granica, Semizovac - Čapljina granica, Sarajevo Teretna - Čapljina granica, Brčko granica - Lukavac, Maglaj - Čapljina granica, Čapljina granica - Lukavac, Čapljina granica - Konjic, Čapljina granica - Visoko i Lukavac - Šamac granica.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će, na temelju odluke, zaključiti ugovor sa Željeznicama kojim će urediti sufinansiranje obavljanja usluga javnog željezničkog putničkog i kombiniranog prometa prema namjeni i visini sredstava utvrđenih za ove namjene u Budžetu FBiH za 2022. godinu.

Razlog za donošenje Odluke je provođenje zakonske odredbe po kojoj Federacija BiH vrši sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa po prethodno iskazanom interesu. Inače, željeznički pravci utvrđeni Odlukom usklađeni su s Ministarstvom saobraćaja i veza RS i predviđeni u redu vožnje za 2021/22. godinu.

Vlada FBiH je usvojila Plan aktivnosti Implementacione jedinice projekta “Energetska efikasnost u BiH" za FBiH u 2022. godini.

Kako je navedeno, projekt “Dodatno finansiranje Projekta Energetska efikasnost u BiH” u Federaciji BiH je postao efektivan 13. maja 2020. godine i trajat će do 29. februara 2024. godine, a implementira ga jedinica formirana u okviru Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

U Federaciji BiH je podržan sa 16.366.193 eura, što iznosi 60 posto od ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu. Cilj mu je pokazati prednosti poboljšanja energijske efikasnosti u objektima javnog sektora i primjeni prilagodljivih modela finansiranja energetske efikasnosti.

Projekt se sastoji od tri komponente: ulaganje, podrška razvoja održivih mehanizama finansiranja i izgradnja kapaciteta, te upravljanje projektom.

Prva komponenta, investicije u energijsku efikasnost u javnim objektima, podržat će ulaganja u energijsku efikasnost (podprojekti) u školama, bolnicama i kliničkim centrima. Ova komponenta će finansirati poboljšanje energijske efikasnosti, kao i povezane konsultantske usluge tehničke prirode (na primjer, energijske preglede, tehnički i društveni monitoring i evaluaciju, tehničke nacrte, nadzor i primopredaju potprojekata).

Na listi projekta je ukupno 15 objekata, od čeka jedan u Hercegovačko-neretvanskom, deset u Zeničko-dobojskom i pet u Sarajevskom kantonu, a procijenjene vrijednosti se kreću od 44.731,44 KM (Osnovna škola “Arnauti” Zenica) do 2.382.767 KM (Klinika za urgentnu medicinu pri Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo).

Cjelokupna nabavka u okviru ovog projekta obavlja se u skladu s propisima Svjetske banke.

Vlada Federacije BiH je usvojila informacju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a vezanu za njen zaključak od 14.6.2018. godine i akt Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH od 14.3.2022. godine.

Vlada je dala pozitivno mišljenje na tekst prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, koji je uputilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, pod uslovom da prije upućivanja teksta Odluke na usvajanje Vijeću ministara BiH bude utvrđeno da ova odluka neće imati negativne efekte za BiH u smislu naknade štete po već zaključenim/važećim ugovorima za izvoz trupaca, odnosno da bude dopunjena tako da se ne odnosi na važeće zaključene ugovore.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da zaključak dostavi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Vlada Federacije BiH je na sjednici usvojila izvještaje o prošlogodišnjem o radu Federalnog štaba civilne zaštite i Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo, te potvrdila da je Nadzorni odbor Hrvatske pošte d.o.o. Mostar dostavio izvještaj o svom radu za 2021. godinu.

Usvojen je i izvještaj o provedbi Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH (2016-2021), koji je pripremilo Koordinaciono tijelo Vlade FBiH za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije, a podnijelo ga Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Vlada je ovo ministarstvo zadužila da pokrene pripreme za izradu strateškog dokumenta za oblast invalidnosti za novo strateško razdoblje.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada je usvojila izvještaj o monitoringu privrednih društava iz oblasti industrije u 2020. godini.

Usvojen je i kvartalni izvještaj o provedbi Projekta “Energetska efikasnost u BiH” za FBiH (AF- dodatno finansiranje) za period oktobar - decembar 2021. godine.

Na sjednici Vlada FBiH je usvojila izvještaj o svom radu za 2021. godinu, a koji će biti dostavljen Parlamentu FBiH na razmatranje.

Vlada FBiH je usvojila informacije Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Federalnog ministarstva kulture i sporta o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima u 2021. godini iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, u ukupnom iznosu od 986.582,16 KM.

Usvojena je informacija s mišljenjem Federalne uprave civilne zaštite na Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2022. godini u Federaciji BiH.

Vlada FBiH je Gradu Živinice dala saglasnost za izdavanje u zakup dijela zemljišta u kasarni “Ciljuge” trećim osobama na period od pet godina. Također, na isti period i bez naknade je Aeroklubu “Izet Kurtalić” iz Visokog data saglasnost na privremeno korištenje zemljišta ukupne povšine 154.938 m2. Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Bihać na korištenje bez naknade dato je zemljište u bivšoj kasarni “Račić” površine 69.060 m2. Za potrebe Delegaciji Evropske unije u BiH, Federalna vlada je Gradu Sarajevu dala saglasnost za ustupanje na korištenje prizemlja u objektu u ulici Maršala Tita u Sarajevu.

Na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Vlada je dala preporuku da u državljanstvo Bosne i Hercegovine bude primljen Hasan Topaloglu, državljanin Republike Turske, sa stalnim boravkom u BiH.

Donesena je Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju reforme javne uprave u BiH za svaku reformsku oblast, koji predstavljaju Vladu Federacije BiH, te utvrđuju prava i obaveze članova nadzornih timova u procesu ukupnog nadzora i usmjeravanja reformskih procesa tokom implementacije strateškog dokumenta i pratećeg akcionog plana.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je zaduženo da pripremi i Vladi dostavi informaciju o saznanjima i okolnostima ranjavanja člana Komisije za vrijednosne papire FBiH Mateja Živkovića. Ujedno, Vlada traži da se u istragu ovog slučaja uključi i Federalna uprava policije, te predloži preventivne mjere kojima bi se ovakvi događaji ubuduće spriječili.

Donošenjem Rješenja, Vlada FBiH je privremeno imenovala Berinu Tvrtković za člana Odbora državne službe za žalbe na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH, počev od 24.3.2022. godine.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Stručnog odbora za energijsku efikasnost u sastavu Ljuba Tadić (predsjednica), Darko Pranjić (zamjenik predsjednice), Drago Bago (ekspert), Josip Nikolić i Aida Jelinić (članovi), na mandat od tri godine. Zadatak ovog odbora je poduzimati aktivnosti propisane Zakonom o energijskoj efikasnosti u FBiH i važećim podzakonskim propisima koji proizilaze iz ovog zakona.

Izmjenom postojećeg Rješenja, za članicu Policijskog odbora za policijske službenike FBiH imenovana je Lejla Pintol.

Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d d. Mostar, uime državnog kapitala, te da na ove pozicije, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, budu imenovani Krešimir Šaravanja (v.d. predsjednik), Ivan Šimunović, Josip Vrdoljak i Žarko Šantić (v.d. članovi).

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštini privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo opunomoćen je Jasmin Rustemi.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 17.03.2022.

Naslov: Redakcija