Zastava Srbije

POČELA KAMPANJA ZA USVAJANJE NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI U FBIH: Postojeći Zakon žrtvama nasilja u porodici ne obezbjeđuje jedinstven sistem podrške i zaštite i nije usklađen sa preporukama Istanbulske konvencije

18.03.2021.


“Nasilje nije privatna stvar”, slogan je pod kojim je počela zagovaračka kampanja za usvajanje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, s ciljem njegovog usklađivanja sa preporukama Istanbulske konvencije.

Kampanju provodi Fondacija lokalne demokratije u sa Sigurnom mrežom BiH u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, kojeg sa organizacijama civilnog društva u BiH provodi UN Women, a finansijski podržava Evropska unija.

“Obraćamo se zakonodavnoj vlasti, predstavnicama i predstavnicima Parlamenta FBiH da podrže usvajanje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH kojim se osigurava optimalan opseg prava žrtvama nasilja u porodici i sistemska podrška. Politička podrška u dostizanju tih ciljeva i zagovaranju za promjene je neophodna”, navodi se u saopštenju Fondacije lokalne demokratije (FLD).

Postojeći Zakon o zaštiti od nasilja u porodici ("Sl. novine FBiH", br. 20/2013) u FBiH žrtvama nasilja u porodici ne obezbjeđuje jedinstven sistem podrške i zaštite. BiH je 2013. godine ratificirala Istanbulsku konvenciju iz čega je proistekla i obaveza usklađivanja relevantnog zakonodavstva u BiH sa ovom Konvencijom.

Država se obavezala da će za sve žrtve nasilja obezbijediti dostupnost specijaliziranih usluga podrške, a to su – sigurne kuće, psihosocijalna podrška i tretmani, besplatna pravna pomoć i ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja, saopšteno je iz FLD-a.

„Sigurna mreža BiH“, Mreža nevladinih organizacija posvećenih borbi protiv nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini, kojom koordinira Fondacija lokalne demokratije, uz podršku ekspertske radne grupe je izradila nacrt novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federaciji BiH s ciljem usklađivanja zakonodavnog okvira i politika za zaštitu od nasilja sa međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i drugih oblika diskriminacije.

U okviru regionalnog programa “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, kojeg finansira Evropska unija, UN Women u BiH podržava organizacije civilnog društva, između ostalog, u zagovaranju za usklađivanje zakonodavnog okvira i politika za zaštitu od nasilja sa međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i drugih oblika diskriminacije.

„Budući da su organizacije civilnog društva najčešće one koje pružaju specijaliziranu podršku žrtvama kroz smještaj u sigurne kuće, SOS telefon i besplatnu pravnu pomoć, smatramo da je važno da ta podrška bude sistemska i održiva te da bude jednako dostupna svim žrtvama nasilja bez obzira gdje žive. Kvalitetna zakonska rješenja, u skladu sa međunarodnim konvencijama su put ka tome, a politička podrška u dostizanju tih ciljeva je neizostavna za zagovaranje za promjene“, kazala je Erma Mulabdić, koordinatorica projekta UN Women u BiH.

Kampanju “Nasilje nije privatna stvar” provodi Fondacija lokalne demokratije u sa Sigurnom mrežom BiH u okviru projekta“ Usvajanje zakonodavnih promjena u zakonima vezanim za nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini u skladu s preporukama Istanbulske konvencije”.

Kampanja se realizira uz podršku UN Women u okviru regionalnog programa “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, kojeg finansira Evropska unija. Cilj kampanje je podizanje svijesti donosilaca odluka ali i šire javnosti o potrebi usvajanja novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 17.03.2021.

Naslov: Redakcija