Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donijeta Uredba o jednokratnom novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u Federaciji BiH

17.12.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, donijela Uredbu o jednokratnom novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u Federaciji BiH.

Ovom uredbom, koju je predložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uređuje se isplata novčanog iznosa penzije za decembar 2021. godine korisnicima penzija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Iznos na penziju se isplaćuje u svrhu poboljšanja materijalnog položaja korisnika penzije, a radi dodatnih troškova zdravstvene zaštite koji su nastali kao posljedica pandemije virusa COVID-19. Ukupna sredstva za provođenje ove uredbe osigurana su u Budžetu FBiH za 2021. godinu.

Novčani iznos od 50 KM isplaćuje se korisnicima penzija koji su zatečeni u isplati na dan stupanja na snagu ove uredbe. Korisnicima prava na djeljivu porodičnu penziju pripada isplata djeljivog novčanog iznosa.

Novčani iznos isplatit će se petog januara 2022. godine, a u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sastavni je dio penzije za mjesec decembar 2021. godine.

Za provedbu ove uredbe zadužen je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

U obrazloženju Ministarstvo je navelo, uz ostalo, da je imajući u vidu otežan materijalni položaj penzionera u Federaciji BiH održano više sastanaka predstavnika Saveza udruženja penzionera u FBiH, Vlade FBiH i Federalnog zavoda PIO, te je dogovoreno donošenje uredbe na istim pravnim osnovama kao i u julu 2021. godine.

Tokom današnje sjednice, Vlada FBiH utvrdila je amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se riječi “realnog bruto društvenog proizvoda” zamjenjuju s riječima “bruto domaćeg proizvoda”, a koji je, obrazložilo je Ministarstvo, dogovoren na zajedničkom sastanku predstavnika Udruženja penzionera FBiH, Vlade FBiH i Federalnog zavoda PIO.

Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 13.12.2021. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 16.12.2021. godine, kao dana početka njihove primjene.

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a.

Preporučuje se vladama kantona, da u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona, procjeni rizika, kao i dokumenta “Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19” uvedu Pravilo vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona i o istom izvijeste Krizni štab FMZ-a.

Krizni štab FMZ-a zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području Federacije BiH, kao i uvođenje i provođenje Pravila vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području Federacije BiH u vezi Pravila VPT o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere.

Krizni štab FMZ-a je zadužen da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih.

Ovaj štab će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u 49. sedmici, u odnosu na prethodnu, zabilježen blagi pad sedmičnih indikatora, osim ukupnog broja hospitaliziranih pacijenata. Na bolničkom liječenju trenutno je 571 oboljelih od COVID-19, od kojih je 34 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Od ukupnog broja hospitaliziranih, 87,2 posto su nevakcinisani i nepotpuno vakcinisani. U protekloj sedmici zabilježeno je 108 smrtnih slučajeva zbog COVID-19.

Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 103,5 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Posavskom, Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnoherecegovačkom kantonu.

Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH dato 1.017.625 vakcina protiv COVID-19, od čega se na prvu dozu odnosi 530.346 (29,45 posto), na drugu 473.657 (26,30 posto), te na treću 13.622 (0,76 posto).

Uzimajući u obzir dinamiku distribucije varijanti virusa koje izazivaju zabrinutost, spor proces i nedovoljan obuhvat imunizacijom protiv COVID-19, kao i propuste u kontinuiranom i dosljednom pridržavanju mjera za prevenciju i kontrolu infekcije, koje se naročito očekuje u prazničnom periodu krajem godine, Krizni štab FMZ-a procjenio je da je prijetnja zdravlju opće populacije visoka.

Vlada Federacije BiH donijela je Program javnih investicija Federacije BiH za period od 2022. do 2024. godine i zadužila Federalno ministarstvo finansija da ovaj dokument objavi na svojoj internetskoj stranici.

Program javnih investicija (PJI) je trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte s podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, granta i/ili drugih izvora. Njime su obuhvaćeni projekti za čije finansiranje su, djelimično ili u potpunosti, osigurana sredstva postala efektivna i njihova realizacija je u toku (projekti u provedbi), zatim priоritеtni projekti zа kоје nisu osigurani izvоri finаnsirаnjа u mоmеntu izrаdе programa javnih investicija (kandidovani projekti), kao i oni za čije finansiranje je pokrenut proces osiguranja sredstava (odobreni projekti).

PJI u ovom trogodišnjem razdoblju sadrži 132 projekata: 61 u provedbi, 67 kandidovanih i četiri odobrena. Njihova ukupna vrijednost je 16.706,11 miliona KM, od čega se 8.764,29 miliona KM odnosi na projekte čija je provedba u toku, 8.079,51 miliona KM na kandidirane i 804,95 miliona KM na odobrene.

Kada je riječ o projektima u provedbi, najvećim dijelom odnose se na izgradnju autoceste na Koridoru Vc, vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda, registraciju nekretnina, zapošljavanje, modernizaciju i izgradnju magistralnih cesta, te proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Kandidirani programi najviše se odnose na sektor prometa i komunikacija, zaštite životne sredine, vodosnabdijevanja i sanitacije, poljoprivrede, šumarstva, proizvodnje i snabdijevanja energijom, zdravstva i drugi.

U izradi PJI Federacije učestvuju federalni organi uprave, vlade kantona, samostalne upravne organizacije, specijalizirane organizacije i posebna tijela (zavodi, direkcije, agencije instituti i sl.) i javna preduzeća.

Federalna vlada se, također, upoznala s programima javnih investicija Zeničko-dobojskog, Zapadnohercegovačkog, Unsko-sanskog, Kantona Sarajevo, Kantona 10, Srednjobosanskog i Tuzlanskog kantona za period od 2022. do 2024. godine. Inače, kantoni imaju obavezu da usvajaju svoj program javnih investicija u koji su uključeni projekti gradova i općina, te ga dostave Vladi FBiH.

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane. Ovom odlukom daje se saglasnost na zahtjev JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, u kojem su priloženi zahtjevi sedam zavisnih društava rudnika uglja koji su u Koncernu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i na zahtjev društva Rudnici mrkog uglja “Banovići” d.d. Banovići, za cijene uglja za termoelektrane, i to 5,64 KM/GJ za ugalj iz površinske eksploatacije i 6,00 KM/GJ za ugalj iz podzemne eksploatacije. Cijene uglja se diferenciraju u zavisnosti od kalorične vrijednosti uglja.

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke određuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

U obrazloženju za donošenje Odluke navedeno je da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo podnijela zahtjev Federalnom ministarstvu trgovine i priložila zahtjeve: RU Kreka d.o.o. Tuzla, RMU Kakanj d.o.o. Kakanj, RMU Breza d.o.o. Breza, RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik, RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik - Bila, RMU Zenica d.o.o. Zenica i RU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje u kojima su navedeni i razlozi za traženo povećanje cijena uglja za termoelektrane. Zahtjev je podnijelo i društvo RMU Banovići.

Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. je razmatrala povećanje cijena uglja za termoelektrane i donijela zaključak kojim se obavezala da najkasnije do 03.12.2021 godine zatraži od Vlade FBiH saglasnost za izmjenu cijena uglja koji se isporučuje ovom javnom preduzeću. Nadzorni odbor Društva je jednoglasno donio zaključak da prihvata informaciju o provedenim pregovorima i zaključenom Sporazumom sa Samostalnim sindikatom radnika rudnika FBiH, te dao saglasnost na zahtjev za povećanje cijene uglja za termoelektrane.

U zahtjevu JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo navedeno je da trenutna prosječna cijena nabavke toplinske vrijednosti uglja iznosi oko 4,9 KM/GJ, te bi u slučaju povećanja za 20 posto to značilo i povećanje cijene toplinske vrijednosti za oko 0,98 KM/GJ. Također, u zahtjevu je navedeno da se primjenom ovog povećanja cijene na očekivanu količinu nabavke dolazi do iznosa povećanja prosječnih godišnjih troškova eksploatacije uglja na oko 55 miliona KM.

U skladu s navedenim, JP Elektroprivreda BiH zatražila je saglasnost na povećanje cijena uglja na nivou osnovne cijene, i to sa 4,70 KM/GJ na 5,64 KM/GJ za ugalj iz površinske eksploatacije, te sa 5,00 KM/GJ na 6,00 KM/GJ za ugalj iz podzemne eksploatacije.

Uz zahtjev JP Elektroprivreda BiH dostavljeno je i mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kojim se uz detaljnu analizu, zahtjev smatra opravdanim.

Vlada Federacije BiH donijela je dvije odluke o prijenosu nabavljenih sredstava krajnjim korisnicima u okviru projekata “Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026.” u ukupnom iznosu od 202.323,01 KM uključujući PDV, te “Energetska efikasnost u BiH - dodatno finansiranje” u ukupnom iznosu od 286.762,15 KM s PDV-om.

Sredstva su namjenjena za građevinske radove na objektima javnog sektora iz oblasti obrazovanja, zdravstva i javne uprave u Federaciji BiH, a u skladu s reformskim opredjeljenjima povećanja energetske efikasnosti.

U obrazloženju prve Odluke navedeno je da je u Osnovnoj školi Drvar u Drvaru i Srednjoj školi Prozor u Prozor-Rami izvršena modernizacija kotlovnica, čime je osiguran bolji sistem grijanja i smanjena emisija štetnih plinova (CO2).

Druga Odluka odnose se na instalaciju opreme za mjerenje potrošnje toplinske energije, te vanjskih i unutrašnjih senzora temperature i vlažnosti u 39 objekata širom Federacije BiH, među kojima je 26 javnih obrazovnih ustanova, devet zdravstvenih ustanova, te Federalno ministarstvo pravde i Policijska akademija Sarajevo.

Projekti se realizuju u okviru Općeg sporazuma o pomoći između BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), te Sporazuma o finansiranju s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaduženo je da s krajnjim korisnicima sačini ugovor, u skladu sa instrukcijom, kojom se utvrđuje metodologija za prenos nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih radova krajnjim korisnicima i podnošenje završnog izvještaja o završetku projekta.

Vlada Federacije BiH je, na zahtjev Federalnog ministarstva kulture i sporta, dala saglasnost da se iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2021. godinu, izdvoji 408.500 KM za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima za ostvarene vrhunske rezultate na međunarodni takmičenjima.

Zahtjeve za dodjelu nagrada sa iznosima, u skladu sa Uredbom o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima, dostavila su sportska udurženja Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Riječ je o sljedećim sportskim udruženjima: Taekwondo klub “Novi Grad” iz Sarajeva (79.000 KM), Atletski klub “Sarajevo” iz Sarajeva (21.000 KM), Savez sjedeće odbojke BiH iz Sarajeva (110.500 KM), Karate klub “Okinawa” iz Sarajeva (22.500 KM), Karate Klub “Ippon” iz Sarajeva (11.250 KM), Atletski klub invalida “Sarajevo” (4.500 KM), Streljački klub “Sarajevo” iz Sarajeva (19.000 KM), Stonoteniski savez BiH iz Sarajeva (14.000 KM), Atletski savez BiH iz Sarajeva (4.500 KM), Taekwondo klub “Mladost” iz Sarajeva (2.500 KM), Taekwondo klub “Magone” iz Livna (2.500 KM), Taekwondo klub “Nur” iz Kaknja (2.500 KM), Bokserski savez BiH iz Sarajeva (42.500 KM), Stonoteniski klub “Mladost” iz Zenice (2.500 KM), Hrvatski taekwondo klub “Hvojnica” iz Fojnice (2.500 KM), Udruženje biciklista “Rotacija - Spin” iz Zenice (9.500 KM), Udruženje Univerzitetski sportski judo klub “Nippon” iz Sarajeva (5.000 KM), Udruženje Stonoteniski klub “Spin 2012” iz Sarajeva (2.500 KM), Udruženju građana Atletskom klubu “Sloboda - Tehnograd” iz Tuzle (2.500 KM), Udruženje Klub brdskog biciklizma “Puls” iz Vogošće (9.500 KM), Kickboxing savez FBiH iz Sarajeva (19.500 KM), Taekwondo klub Akademija Tešanj iz Tešnja (11.250 KM) i Taekwondo klub “Poskok” iz Posušja (7.500 KM).

Riječ je o sportskim rezultatima ostvarenim u drugoj polovini ove godine.

Vlada FBiH donijela je odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava “BNT-Tvornica mašina i hidraulike” d.d. Novi Travnik, “Aluminij” d.d. Mostar, Konfekcija “Borac” d.d. Travnik i “Zrak” d.d. Sarajevo.

Odobreno produženje postupka konsolidacije privrednog društva “BNT-Tvornica mašina i hidraulike” d.d. Novi Travnik, obuhvata izmirenje dugovanja nastalih zaključno do 31.12.2019. godine u ukupnom iznosu od 11.937.239 KM, a po osnovu doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, poreza, dobavljača za robe i usluge i dugovanja prema zaposlenicima. Izmirenje dugovanja izvršit će se na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će sačiniti sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, ZZO SBK, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Službom za zapošljavanje SBK, davaocima usluga, dobavljačima i zaposlenicima.

Odobreno produženje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva “Aluminij” d.d. Mostar, sa 44 posto učešćem državnog kapitala, obuhvata izmirenje dugovanja nastalih zaključno do 31.12.2019. godine u ukupnom iznosu od 389.238.862,68 KM, a po osnovu isporučene električne energije, dugovanja prema dobavljačima i zaposlenicima, a u skladu sa Elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije “Aluminija” d.d. Mostar, za period 2021-2023. godina. Izmirenje dugovanja izvršit će se na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji sa davaocima usluga, dobavljačima i zaposlenicima.

Odobreno produženje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva Konfekcija “Borac” d.d. Travnik obuhvata izmirenje dugovanja nastalih zaključno do 31.12.2019. godine u ukupnom iznosu od 16.389.053,71 KM, a po osnovu doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, poreza, isporučenu struju i vodu, dugovanja prema dobavljačima i zaposlenicima. Izmirenje dugovanja, izvršit će na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, ZZO SBK, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Službom za zapošljavanje SBK, davaocima usluga, dobavljačima i zaposlenicima.

Postupak produženja finansijske konsolidacije privrednog društva “Zrak” d.d. Sarajevo obuhvata izmirenje dugovanja nastalih zaključno do 31.12.2019. godine u ukupnom iznosu od 10.415.950 KM, a po osnovu doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, poreza, dugovanja prema dobavljačima i zaposlenicima. Izmirenje dugovanja izvršit će na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će sačiniti sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, ZZO Kantona Sarajevo, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Službom za zapošljavanje KS, davaocima usluga, dobavljačima i zaposlenicima.

Vlada Federacije BiH zadužila je skupštine ova četiri privredna društva da donesu odluke o povećanju kapitala za dio obaveza koje su predmet konsolidacija, a privredna društva da jednom mjesečno izvjeste Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o poduzetim aktivnostima. Ovo ministarstvo će pratiti provođenje odluke i o tome izvjestiti Vladu FBiH.

Postupak finansijske konsolidacije ne može trajati duže od 31.12.2023. godine, a odluka će se primjenjivati od 01.01.2022. godine.

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o poduzetim aktivnostima po Zaključku Vlade Federacije BiH od 03.06.2021. godine, te zadužila ovo ministarstvo da u saradnji s Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova za narednu sjednicu Vlade pripremi tekst Odluke o nepriznavanju tehničkih pregleda s područja izvan Federacije BiH do pune implementacije usaglašenog Pravilnika o tehničkim pregledima vozila.

U informaciji je navedeno da je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u saradnji s Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova pripremilo informaciju o mogućnosti obustave primjene obavještenja Ministarstva komunikacija i transporta BiH koja se odnosi na priznavanje tehničkih pregleda na cijeloj teritoriji BIH. Sačinjena je slijedom zaključaka Vlada Federacije BiH, donesenih na 266. i 268. sjednici, a na osnovu kojih je Vlada uputila pismo Vijeću ministara BiH kojim ga je upoznala o spornom obavještenju, te je zatraženo njegovo povlačenje do pune implementacije Pravilnika o tehničkim pregledima vozila.

Ukazano je da Pravilnik nije implementiran u cijelosti, te da nije osigurano funkcioniranje jedinstvenog informacionog sistema, kojim bi se rezultati mjerenja na uređajima direktno preuzimali, a kako bi mogućnosti zloupotreba i utjecaja na rezultate tehničke ispravnosti vozila bile svedene na minimum. Također sama obavijest Ministarstva komunikacija i transporta BiH donesena je pozivanjem na primjenu ovog pravilnika što je upitno, i kao takvo neprihvatljivo u konkretnom slučaju.

S obzirom na to da Vijeće ministara BiH do sada nije razmatralo ovo pitanje, te nije bilo reakcija mjerodavnih tijela na povlačenje sporne obavijesti, a uzimajući u obzir održane sastanke Ministarstva sa Udruženjem stanica tehničkog pregleda vozila pri Privrednoj komori FBiH, kao i inicijative Udruženja osiguravajućih društava u FBiH, predloženo je donošenje odluke o nepriznavanju tehničkih pregleda s područja izvan Federacije BiH.

Usvojen je Program rada Vlade Federacije BiH za 2022. godinu, koji sadrži najznačajnije zadatke, te mjere i aktivnosti koje će u ovoj godini uraditi federalna ministarstva kako bi doprinijela provedbi zacrtanih razvojnih strateških ciljeva i prioriteta Vlade. Isti će radi informiranja biti upućen Parlamentu FBiH.

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o odobravanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu.

Data je saglasnost na Godišnji plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu, a usvojen je i Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2022. godinu.

Vlada je usvojila i Program utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 iz nadležnosti Federacije BiH”, utvrđen u Budžetu FBiH za 2021. godinu, u iznosu od 310.126 KM, od ukupno 2.000.000 KM.

Federalna vlada usvojila je informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove u vezi povođenja projektnog zadatka u okviru “Brzog savjetodavnog odgovora u Paketu solidarnosti” Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Ova federalna uprava zadužena je da u svojstvu korisnika realizira aktivnosti predviđene projektnim zadatkom, a Agencija za državnu službu FBiH da provede projektne aktivnosti vezane za planiranje i realizaciju programa stručnog usavršavanja inspekcijskih organa u FBiH uz finansijsku podršku EBRD-a.

Vlada FBiH donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Budžeta FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija, u iznosu od 270.000 KM, u svrhu održavanja finansijske stabilnosti Finansijsko-informatičke agencije.

Izmjenjena je i Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima” utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost na imenovanje Seada Muminovića za vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora u privrednom društvu Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala.

Federalna vlada donijela je Rješenje o privremenom postavljenju Hajrudina Ćuprije za direktora Arhiva Federacije BiH, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od šest mjeseci.

Vlada je imenovala Upravni odbor Projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama za Federaciju BiH u sastavu Josip Nikolić (predsjedavajući), Aida Jelinić, Damir Morić, Mirsad Ibrović i Davorka Jukić (članovi).

Data je prethodna saglasnost za imenovanje Anisa Krivića (predsjednik), Sulejmana Bečirevića, Igora Josipovića, Željka Petrovića i Mustafe Abdulahovića (članovi) za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine Društva o njihovom imenovanju.

 Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Jadranko Puljić (Ceste d.d. Mostar) i Zlatan Bilanović (Unis Ginex d.d. Goražde).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 16.12.2021.

Naslov: Redakcija