Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđena mišljenja na prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, Zakona o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o stvarnim pravima i Obiteljskog zakona


 Vlada Federacije BiH je, na sjednici održanoj 16. juna 2016. godine u Mostaru, utvrdila mišljenja na prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, Zakona o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o stvarnim pravima i Obiteljskog zakona, koje je predložio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz, a odnose se na presudu Ustavnog suda FBiH od 2.12.2015. godine, kojom je utvrđeno da pojedine odredbe Zakona notarima nisu sukladne Ustavu FBiH. Vlada ističe da su aktivnosti vezane za provođenje presude već počele i da zahtijevaju kontinuiran i predan sistemski rad.

 Naime, utvrđivanjem neustavnosti je potpunosti revidiran koncept kompletnog Zakona o notarima, pa je pristupljeno sustavnoj analizi svih njegovih odredaba u cilju pronalaženja konačnog rješenja za uređenje i nadležnosti notarske službe.

To znači da provedba presude ne zahtijeva samo rad na osporenim člancima, nego na kompletnom zakonskom tekstu ili njegovom većem dijelu. Također, provođenje presude implicira i aktivnosti za usklađivanje notarske sa odvjetničkom djelatnošću, kao i nadležnost i postupanje sudbenih tijela, što mora biti riješeno sustavno i uz detaljnu analizu dosadašnjih učinaka postignutih uvođenjem notarske službe u FBiH.

Vlada ukazuje i na činjenicu da iz ponuđenih obrazloženja zakonskog teksta ne može biti utvrđeno čime se predlagač rukovodio prilikom koncipiranja određenih odredaba. Federalno ministarstvo pravde će sva ponuđena rješenja iz dostavljenih prijedloga uzeti u obzir pri izradi novog zakonskog teksta.

Pozivajući se na istu presudu Ustavnog suda FBiH, izmjene i dopune Obiteljskog zakona i Zakona o stvarnim pravima predložio je i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Farul Čupina. I u ovom slučaju će ponuđeno rješenje biti razmotreno pri izradi novog zakonskog teksta.

Povodom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o volontiranju Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Klub zastupnika SDPBiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, Vlada FBiH je dala mišljenje da i odredbe postojećeg zakona iz ove oblasti svim propisanim organizatorima volontiranja i poslodavcima omogućavaju organiziranje volontiranja, odnosno ostvarivanje prava na rad, te je inicijativa suvišna i nepotrebna. Vlada će, ipak, svakako analizirati primjenu Zakona, te predložiti mjere za njegovo unaprjeđenje.

Vlada se izjasnila i o inicijativi za davanje izvornog tumačenja Zakona o sudovima u FBiH, koju je u parlamentarnu proceduru uputila predsjednica Općinskog suda iz Zenice Dijana Ajanović, a koja je u svezi s ranijom odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH o zabrani nošenja vjerskih obilježja uposlenika u pravosuđu. Vlada je ovu inicijativu, radi izjašnjenja, proslijedila VSTV-u koje se o njoj i očitovalo. Dakle, kako Vlada FBiH nije nadležna za davanje izvornog tumačenja, eventualnu odluku o potrebi i sadržaju izvornog tumačenja zakonskih odredaba prepušta nadležnim tijelima Parlamenta FBiH. Istovremeno, cijeni da je potrebno pokrenuti odgovarajući dijalog kojim bi bili približeni stavovi u pogledu nošenja vjerskih obilježja uposlenih u pravosuđu i pronađeno izbalansirano rješenje ovog problema.

Na sjednici je izmijenjena i dopunjena Uredba o Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH. Naime, nakon analize radnih mjesta u Generalnom sekretarijatu utvrđeno je da je za poslove koji se odnose na saradnju sa Brčko Distriktom BiH potreban manji broj izvršilaca u odnosu na predviđenu sistematizaciju, te da slijedom toga nema potrebe za formiranjem Ureda Vlade FBiH za Brčko Distrikt BiH kao detaširane organizacione jedinice Generalnog sekretarijata, kako je to bilo priopisano Uredbom iz 2013. godine.

Osim toga, u djelokrugu rada Generalnog sekretarijata predviđeni su određeni poslovi koji se odnose na koordinaciju poslova u okviru reforme javne uprave i pripremu odgovarajućih izvještaja za Vladu.

Vlada je u više navrata zauzela stav da je potrebno razmotriti mogućnosti da koordinacija reforme javne uprave bude organizovana u okviru Federalnog ministarstva pravde, šti je u skladu s članom 7. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave. U cilju stvaranja pretpostavki da Federalno ministarstvo pravde preuzme poslove u skladu sa Zakonom propisanim nadležnostima, u djelokrugu Generalnog sekratarijata su brisani poslovi koji se odnose na reformu javne uprave.

Također su brisane odredbe koje se odnose na nadležnosti Generalnog sekretarijata u oblasti informacionog sistema.

Vlada FBiH dala je saglasnosti na Sporazum između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provedbi Projekta lokalnog integrisanog razvoja i za njegovo potpisivanje ovlastila resornog federalnog ministra.

U cilju realizacije Projekta izgradnje poduzetničkih zona, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrdenih Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu, želi osigurati saradnju s Razvojnim programom UN-a i delegacijom EU u BiH i zajedno raditi na unapređenju poslovnog okruženja i infrastrukture u Federaciji BiH.

Projekat lokalnog integriranog razvoja, uz finansijsku podršku Evropske unije prilika je za unapređenje postojećih finansijskih mehanizama (grant shema) za ciljnu podršku realizaciji razvojnih prioriteta na lokalnom nivou, što istovremeno doprinosi ostvarivanju razvojnih ciljeva Federacije BiH.

Razvojni program Ujedinjenih nacija je partner u ovom projektu. Grant shema, koja je predmet Sporazuma, obuhvata podršku jedinicama lokalne samouprave u unapređenju poslovne infrastrukture, gdje je to prepoznato kao potreba u njihovim strategijama razvoja i u skladu sa odgovarajućim strateškim prioritetima Federacije BiH. Sve ovo potiče ekonomski rast i zapošljavanje na lokalnom nivou.

Za realizaciju ove odluke u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu je osigurano milion KM, dok je 400.000 KM učešće UNDP-a.

Federalna vlаdа je usvojila Godišnje izvješće o dodijeljenoj držаvnoj pоmоći u Federaciji BiH za 2015. godinu i zadužila Federalno ministаrstvo financija dа ga, sukladno Zаkоnu о sustavu držаvnе pоmоći u BiH, dоstаvi Vijeću za državnu pomoć BiH s ciljem sačinjavanja Godišnjeg izvješća o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH kako bi dokument mogao biti dostavljen Europskoj komisiji radi ispunjavnja obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

U 2015. gоdini u Federaciji BiH je dоdiјеlјеnа držаvnа pоmоć u ukupnоm iznоsu оd 174.953.838 KМ ili 89,45 milijuna eura. U ovo ulazi držаvnа pоmоć sеktоru industriје i uslugа (dostupna cijelom gospodarstvu ili određenim sektorima), uključujući i dodijeljenu državnu pomoć u poljoprivredi. Sudjelovanje držаvnе pоmоći u brutо dоmаćеm prоizvоdu Federacije BiH iznоsi oko 0,94 posto. Dodijeljena državna pomoć (bez poljoprivrede) za 2015. godinu iznosi 101.578.405 KM ili 51,9 milijuna eura.

Državna pomoć za promoviranje regionalnog razvoja, koja se dodjeljuje kao pomoć gospodarskom razvoju područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili visokom stopom nezaposlenosti, u 2015. godini dodijeljena je u apsolutnom iznosu od 270.000 KM ili 0,13 milijuna eura, što čini sudjelovanje u ukupnо dоdiјеlјеnој držаvnој pоmоći za 2015. gоdinu od 0,15 posto.

Dodijeljena držаvnа pоmоć, dostupna cijelom gospodarstvu i određenim sektorima (horizontalna i vertikalna) u 2015. gоdini је iznоsila оd 50.952.400 KМ ili 26 milijuna eura, što je 27,14 posto ukupne pоmоći.

Državna pomoć male vrijednosti (de minimis državna pomoć) se dodijeljuje u iznosu do 200.000 eura u toku tri fiskalne godine i temeljena je na pretpostavci da je taj iznos toliko mali da ne utječe na trgovinu između država članica, odnosno ne narušava ili ne prijeti narušavanju tržišne konkurencije. Ova kategorija državne pomoći je lani iznosila 50.952.400 KМ ili 26 milijuna eura i njen udio u ukupnо dоdiјеlјеnој držаvnој pоmоći za 2015. gоdinu je 29 posto.

Državnu pomoć za usluge od općeg ekonomskog interesa čine usluge od posebne važnosti za građane jer se njima osigurava usluga svim korisnicima/građanima pod jednakim, stabilnim uvjetime - pristupačnim cijenama, stalnim kvalitetom i dostupnosti, dodijeljena je u apsolutnom iznosu od 2.878.464 KМ ili 1,5 milijuna eura, pa je njezino sudjelovanje u ukupnо dоdiјеlјеnој držаvnој pоmоći za 2015. gоdinu 1,6 posto.

Dodijeljena državna pomoć u sеktоru pоlјоprivrеdе za 2015. gоdinu, a prema pokazateljima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, iznоsila je 73.375.433 KM ili 37,5 milijuna eura. Ova pomoć u u ukupnо dоdiјеlјеnој držаvnој pоmоći za 2015. gоdinu čini 41,9 posto. Hоrizоntаlnа držаvna pоmоć u FBiH lani je iznosila 36.836.976 KM, što je 21 posto svih dоdiјеlјеnih pоmоći, а vеrtikаlnа državna 10.640.565 KM, odnosno šest posto svih dodijeljenih.

Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo financija da, nakon prethodne analize i procjene prihvatljivosti konkretnih prijedloga dostavljenih u inicijativama za izmjenu i dopunu Zakona o igrama na sreću, doradi tekst Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću koji je bio dostavljen Vladi Federacije BiH na razmatranje 21.4.2016. godine.

Federalno ministarstvo financija će, u roku od 14 dana, sačiniti i Vladi dostaviti novi i sveobuhvatniji tekst Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. 


Izvor: Vebsajt Vijesti, 16.06.2016.