Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojena Informacija o prijedlogu za pokretanje procedure pristupanja Bosne i Hercegovine programu Evropske unije “Pravosuđe 2021.-2027. godine”

17.03.2023.


EU PUTEM ENERGETSKOG PAKETA PODRŠKE IZDVAJA 70 MILIONA EURA ZA BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcijskog plana u prilog Paketu za energetsku podršku za Zapadni Balkan u korist Bosne i Hercegovine za 2023. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Riječ je o paketu podrške u vrijednosti 70 miliona eura, koji u cijelosti finansira Evropska unija, putem kojeg se žele ublažiti socioekonomske posljedice energetske krize koja je izazvala rast cijena energije te potaknuti održiva ekonomija na načelu niskih emisija ugljika i otpornosti na klimatske promjene.

Na taj se način želi pomoći najugroženijim domaćinstvima u BiH u suočavanju s rastućim cijenama energenata, osigurati finansijske podrške energetskoj tranziciji te pomoći mikro, malim i srednjim preduzećima koja se suočavaju s izazovima uslijed energetske krize.

Period izvršenja ovog sporazuma o finansiranju je osam godina dok je period operativnog izvršenja dvije godine od njegovog stupanja na snagu.

Ministarstvo finansija i trezora BiH dostavit će Prijedlog sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru usvajanja, a za bh. potpisnika predložen je direktor Direkcije za evropske integracije.

PRISTUPANJE PROGRAMU EU-a “PRAVOSUĐE 2021. – 2027.”

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o prijedlogu za pokretanje procedure pristupanja Bosne i Hercegovine programu Evropske unije “Pravosuđe 2021.-2027. godine” i zadužilo Ministarstvo pravde da uputi pismo interesa nadležnoj općoj upravi Evropske komisije radi pristupanja ovom programu.

Pristupanje Bosne i Hercegovine ovom programu omogućilo bi unapređenje i ubrzanje provođenja ključnih reformi u sektoru pravde u BiH, a što bi stvorilo uvjete za ubrzanje procesa evropskih integracija. Istovremeno, otvorila bi se i mogućnost unapređenja pravosudne saradnje nadležnih institucija BiH i zemalja članica EU-a.

Za provedbu ovog programa zaduženo je Ministarstvo pravde BiH, koje vrši poslove koordinacije, u saradnji s drugim nadležnim institucijama koje su kontakt-tačke u entitetima i Brčko distriktu BiH.

Također, Ministarstvo pravde BiH će, u saradnji s Direkcijom za evropske integracije, iz pretpristupnih fondova planirati finansijska sredstva doprinosa za učestvovanje BiH u programu EU-a “Pravosuđe 2021. – 2027. godine”.

IZMIJENJENA ODLUKA O USKLAĐIVANJU ZAKONODAVSTVA BiH S ACQUISOM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije.

Cilj odluke je unaprijediti proces usklađivanja zakonodavstva i prilagoditi ga stepenu pristupanja EU, nakon što je BiH dobila status kandidata.

Na taj način želi se omogućiti veća transparentnost postupka usklađivanja zakonodavstva i informiranja javnosti te ova odluka uskladiti s izmjenama i dopunama Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine.

KONSULTACIJE O ZAKONIMA

Vijeće ministara BiH razmatrat će naknadno prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), о sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora te o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine.

U međuvremenu će se obaviti političke konsultacije, kako bi se na sjednici Vijeća ministara BiH jednoglasno utvrdili ovi prijedlozi zakona i na taj način omogućilo njihovo usvajanje u Parlamentarnoj skupštini BiH.

BiH I EGIPAT UREĐUJU PITANJA SARADNJE U TURIZMU

Na sjednici je utvrđen Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju o saradnji u području turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat.

Memorandumom se planira niz aktivnosti koje će biti provedene radi povećanja turističkog prometa i olakšanja putnih aranžmana dviju zemalja. Te aktivnosti uključuju podsticanje turističkih i putničkih agencija u obje zemlje dа organiziraju turističke programe, da zajednički organiziraju seminare, sajmove, festivale, izložbe, razmjenu informacija i eksperata u oblasti turizma, kao i da razmotre mogućnosti zajedničke saradnje za investiranje u sektor turizma.

Za provođenje ovog memoranduma bit će formirana zajednička radna grupa za turizam.

Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat bit će dostavljen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

OLAKŠATI PROTOK PUTNIKA I USLUGA U MEĐUNARODNOM AVIOPRIJEVOZU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o uspostavi Programa olakšica u civilnom zračnom prometu Bosne i Hercegovine, kojim se olakšava obavljanje međunarodnog javnog avioprijevoza u BiH i ubrzava protok putnika, prtljage, robe i pošte.

Donošenjem ove odluke omogućava se mjerodavnim institucijama usklađivanje s međunarodnim standardima, koji su u zakonodavstvo BiH inkorporirani putem zakona i podzakonskih akata.

Istovremeno se omogućava uspostavljanje efikasne koordinacije između institucija koje čine sistem olakšica u Bosni i Hercegovini, kao što su državna tijela, organizacije, pravne osobe, operatori aerodroma, avioprijevoznici i drugi subjekti koji učestvuju u njegovoj provedbi.

STRATEGIJA ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva pravde o izradi Nacrta strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini, akcijskog plana i indikatora provedbe.

Informaciju prati set zaključaka usmjerenih na jačanje komunikacije i saradnje s nadležnim entitetskim ministarstvima kako bi se nastavile aktivnosti na izradi ove strategije i ponovo aktivirao rad Radne grupe zadužene za njenu izradu, koji je u zastoju od 2021. godine.

Očekuje se da državni ministar pravde prijedlog strategije za reformu sektora pravde u BiH i akcijskog plana početkom juna 2023. godine uputi Vijeću ministara BiH, Federalnom ministarstvu pravde, Ministarstvu pravde Republike Srpske i Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH, s ciljem usvajanja na sjednicama Vijeća ministara BiH, vlada Federacije BiH i Republike Srpske i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

INFORMACIJA PRAVOBRANILAŠTVA BiH O ARBITRAŽNOM POSTUPKU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Pravobranilaštva BiH o pokrenutom arbitražnom postupku tužilaca Pramod Mittal i drugi protiv Bosne i Hercegovine u skladu s arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovinsko pravo (“UNICITRAL” pravila).

Vijeće ministara BiH pozvalo je vlade Federacije BiH i Tuzlanskog kantona da se odmah aktivno uključe i poduzmu potrebne aktivnosti zajedno s Pravobranilaštvom BiH radi zaštite pravnog i finansijskog interesa.

Pravobranilaštvo BiH ovlašteno je i zaduženo da pripremi prijedlog sporazuma o međusobnim pravima i obavezama, po uzoru na ranije potpisane sporazume u vezi s arbitražnim postupcima, i dostavi ga vladama Federacije i Tuzlanskog kantona na potpisivanje, uz prethodnu saglasnost Vijeća ministara BiH.

Pravobranilaštvoo Bosne i Hercegovine poduzelo je sve potrebne radnje kako bi u ovoj fazi postupka bila maksimalno zaštićena imovina i imovinski interesi Bosne i Hercegovine, uključujući i ranije informiranje vlada Federacije BiH i Tuzlanskog kantona.

Riječ je arbitražnom sporu koji su pokrenuli tužiovi Pramod Mittal, Sangeeta Mittal, Vartika Mittal, Shristi Mittal i Divyesh Mittal protiv tužene Bosne i Hercegovine, u vezi s ulaganjem tužilaca u preduzeće Global Ispat Koksnu Industriju d.o.o. Lukavac i radnjama nadležnih vlasti Tuzlanskog kantona za koje tužioci ističu da su u suprotnosti s odredbama Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije о unapređenju i zаštiti investicija.

U navedenoj obavijesti tužioci nisu naveli vrijednost odštetnog zahtjeva protiv Bosne i Hercegovine već je njegovo preciziranje ostavljeno zа nastavak postupka.

SAGLASNOST ZA IMENOVANJE

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova data je saglasnost za imenovanje kapetana ratnog broda Zbigniewa Romanowskog na dužnost vojnog, pomorskog i zrakoplovnog atašea Republike Poljske za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Zagrebu.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 16.03.2023.

Naslov: Redakcija