Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 31. oktobra 2023. godine 12. sjednica – Razmatranje izvješataja o radu većeg broja institucija

16.10.2023.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara sazvao je 12. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 31. oktobar 2023. godine, sa početkom u 12 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje zapisnika 11. i 7. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1786/23 od 26. 9. 2023. (zakon u prvom čitanju);
 4. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1793/23 od 26. 9. 2023. (zakon u prvom čitanju);
 5. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključaka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o interpelaciji poslanika: Šerifa Špage, Edina Ramića, Midhata Čauševića, Šemsudina Dedića, Safeta Keše, Nermina Mandre, Amora Mašovića, Šemsudina Mehmedovića, Denijala Tulumovića, Milana Dunovića, Vlatka Glavaša, Zlatana Begića, Jasmina Emrića i Elvise Hodžić, broj: 01-50-1-1840/23 od 26. 9. 2023;
 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Aide Baručije, Sabine Ćudić i Predraga Kojovića, broj: 01-50-1-1910/23 od 26. 9. 2023;
 7. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2022. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-2036/23 od 21. 9. 2023;
 8. Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2022. godinu:
  1) Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, broj: 01-16-9-1312/23 od 12. 6. 2023;
  2) Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, broj: 01-16-9-1313/23 od 12. 6. 2023;
  3) Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, broj: 01-16-9-1314/23 od 12. 6. 2023;
  4) Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, broj: 01-16-9-1315/23 od 12. 6. 2023;
  5) Agencija za sigurnost hrane BiH, broj: 01-16-9-1316/23 od 12. 6. 2023;
  6) Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, broj: 01-16-9-1317/23 od 12. 6. 2023;
  7) Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01-16-9-1318/23 od 12. 6. 2023;
  8) Fond za povratak BiH, broj: 01-16-9-1319/23 od 12. 6. 2023;
  9) Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01-16-9-1320/23 od 12. 6. 2023;
  10) Institut za intelektualno vlasništvo BiH, broj: 01-16-9-1321/23 od 12. 6. 2023;
  11) Konkurencijsko vijeće BiH, broj: 01-16-9-1322/23 od 12. 6. 2023;
  12) Memorijalni centar Srebrenica-Potočari – spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, broj: 01-16-9-1323/23 od 12. 6. 2023;
  13) Tužilaštvo BiH, broj: 01-16-9-1324/23 od 12. 6. 2023;
  14) Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH, broj: 01-16-9-1325/23 od 12. 6. 2023;
  15) Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, broj: 01-16-9-1326/23 od 12. 6. 2023;
  16) Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, broj: 01-16-9-1327/23 od 12. 6. 2023;
  17) Ustavni sud BiH, broj: 01-16-9-1328/23 od 12. 6. 2023;
  18) Agencija za antidopinšku kontrolu BiH, broj: 01-16-9-1637/23 od 25. 7. 2023;
  19) Agencija za javne nabavke BiH, broj: 01-16-9-1638/23 od 25. 7. 2023;
  20) Agencija za nadzor nad tržištem BiH, broj: 01-16-9-1639/23 od 25. 7. 2023;
  21) Agencija za osiguranje u BiH, broj: 01-16-9-1640/23 od 25. 7. 2023;
  22) Agencija za policijsku podršku BiH, broj: 01-16-9-1641/23 od 25. 7. 2023;
  23) Agencija za poštanski saobraćaj BiH, broj: 01-16-9-1642/23 od 25. 7. 2023;
  24) Agencija za rad i zapošljavanje BiH, broj: 01-16-9-1643/23 od 25. 7. 2023;
  25) Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH, broj: 01-16-9-1644/23 od 25. 7. 2023;
  26) Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01-16-9-1645/23 od 25. 7. 2023;
  27) Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 01-16-9-1646/23 od 25. 7. 2023;
  28) Arhiv BiH, broj: 01-16-9-1647/23 od 25. 7. 2023;
  29) Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, broj: 01-16-9-1648/23 od 25. 7. 2023;
  30) Centar za uklanjanje mina u BiH, broj: 01-16-9-1649/23 od 25. 7. 2023;
  31) Direkcija za evropske integracije BiH, broj: 01-16-9-1650/23 od 25. 7. 2023;
  32) Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH, broj: 01-16-9-1651/23 od 25. 7. 2023;
  33) Institut za akreditiranje BiH, broj: 01-16-9-1652/23 od 25. 7. 2023;
  34) Institut za mjeriteljstvo BiH, broj: 01-16-9-1653/23 od 25. 7. 2023;
  35) Institut za nestale osobe BiH, broj: 01-16-9-1654/23 od 25. 7. 2023;
  36) Institut za standardizaciju BiH, broj: 01-16-9-1655/23 od 25. 7. 2023;
  37) Komisija za koncesije BiH, broj: 01-16-9-1656/23 od 25. 7. 2023;
  38) Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01-16-9-1657/23 od 25. 7. 2023;
  39) Ministarstvo vanjskih poslova BiH, broj: 01-16-9-1658/23 od 25. 7. 2023;
  40) Odbor državne službe za žalbe, broj: 01-16-9-1659/23 od 25. 7. 2023;
  41) Predsjedništvo BiH, broj: 01-16-9-1660/23 od 25. 7. 2023;
  42) Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01-16-9-1661/23 od 25. 7. 2023;
  43) Ured za razmatranje žalbi BiH, broj: 01-16-9-1662/23 od 25. 7. 2023;
  44) Vijeće za državnu pomoć BiH, broj: 01-16-9-1663/23 od 25. 7. 2023;
  45) Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, broj: 01-16-9-1664/23 od 25. 7. 2023;
  46) Agencija za državnu službu BiH, broj: 01-16-9-1687/23 od 28. 7. 2023;
  47) Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, broj: 01-16-9-1688/23 od 28. 7. 2023;
  48) Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, broj: 01-16-9-1689/23 od 28. 7. 2023;
  49) Agencija za statistiku BiH, broj: 01-16-9-1690/23 od 28. 7. 2023;
  50) Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, broj: 01-16-9-1691/23 od 28. 7. 2023;
  51) Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 01-16-9-1692/23 od 28. 7. 2023;
  52) Državna agencija za istrage i zaštitu, broj: 01-16-9-1693/23 od 28. 7. 2023;
  53) Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, broj: 01-16-9-1696/23 od 28. 7. 2023;
  54) Granična policija BiH, broj: 01-16-9-1697/23 od 28. 7. 2023;
  55) Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01-16-9-1698/23 od 28. 7. 2023;
  56) Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01-16-9-1699/23 od 28. 7. 2023;
  57) Ministarstvo odbrane BiH, broj: 01-16-9-1700/23 od 28. 7. 2023;
  58) Ministarstvo pravde BiH, broj: 01-16-9-1701/23 od 28. 7. 2023;
  59) Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01-16-9-1702/23 od 28. 7. 2023;
  60) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01-16-9-1703/23 od 28. 7. 2023;
  61) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01-16-9-1704/23 od 28. 7. 2023;
  62) Parlamentarna skupština BiH, broj: 01-16-9-1705/23 od 28. 7. 2023;
  63) Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj: 01-16-9-1706/23 od 28. 7. 2023;
  64) Pravobranilaštvo BiH, broj: 01-16-9-1707/23 od 28. 7. 2023;
  65) Regulatorna agencija za komunikacije BiH, broj: 01-16-9-1708/23 od 28. 7. 2023;
  66) Služba za poslove sa strancima BiH, broj: 01-16-9-1709/23 od 28. 7. 2023;
  67) Služba za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 01-16-9-1710/23 od 28. 7. 2023;
  68) Centralna izborna komisija BiH, broj: 01-16-9-1711/23 od 28. 7. 2023;
  69) Sud BiH, broj: 01-16-9-1712/23 od 28. 7. 2023;
  70) Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, broj: 01-16-9-1713/23 od 28. 7. 2023;
  71) Uprava za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01-16-9-1714/23 od 28. 7. 2023;
  72) Ured za veterinarstvo BiH, broj: 01-16-9-1715/23 od 28. 7. 2023;
  73) Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 01-16-9-1716/23 od 28. 7. 2023;
 9. Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-2037/23 od 21. 9. 2023;
 10. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16-1-1768/23 od 7. 8. 2023;
 11. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 01,02-50-18-1942/23 od 7. 9. 2023;
 12. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2022. godinu, broj: 01,02-50-18-1986/23 od 15. 9. 2023;
 13. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvih šest mjeseci 2023. godine, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01-50-18-2042/23 od 22. 9. 2023;
 14. Poslanička inicijativa Nihada Omerovića, broj: 01-50-1-1992/23 od 15. 9. 2023;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, broj: 01,02-21-1-2103/23 od 2. 10. 2023;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu, broj: 01,02-21-1-2104/23 od 2. 10. 2023;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicione banke (Projekat medicinskog kompleksa Banja Luka), Evropski fond za održivi razvoj – EFSD + Namjenski investicioni okvir 1(FI No 91.071 – SERAPIS 2019-0319), broj: 01,02-21-1-2102/23 od 2. 10. 2023;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o investicionom grantu za podršku Projektu vodosnabdijevanja i sanitacije u Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, broj: 01,02-21-1-2105/23 od 2. 10. 2023;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko (BiH) – Gunja (RH) na M14.1 (BiH)/DC 214 (RH), broj: 01,02-21-1-2141/23 od 6. 10. 2023.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 13.10.2023.

Naslov: Redakcija