Zastava Srbije

VLADA FBIH: Uspostavlja se program novčane pomoći nezaposlenim osobama u FBiH

16.09.2022.


Na prijedlog premijera i dopremijerke Federacije BiH, Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, izrazila opredjeljenje za uspostavom programa novčane pomoći nezaposlenim osobama u okviru Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu. To će biti izvršeno izmjenom, odnosno dopunom Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Ured premijera zadužen je da za narednu sjednicu Vlade Federacje BiH pripremi izmjenu, odnosno dopunu ove uredbe.

Vlada je zadužila Federalni zavod za zapošljavanje, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u roku od pet dana, pripreme listu nezaposlenih osoba sa evidencija službi za zapošljavanje na dan 31. august 2022. godine, a iz koje će biti isključene osobe koje su pravo ostvarile po osnovu Poglavlja III i Poglavlja IV Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Finansijska sredstva potrebna za realizaciju ove mjere bit će osigurana u okviru Budžeta FBiH za 2022. godinu.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da osigura, putem preraspodjele sredstava između budžetskih korisnika, dovoljan iznos sredstava u tekućoj rezervi Vlade Federacije BiH za implementaciju programa pomoći nezaposlenim osobama.

Dopuna Odluke za korištenje zemljišnih čestica na Koridoru Vc

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija dopunila Odluku o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo – Medakovo.

Dopuna se odnosi na dodavanje novih zemljišnih čestica radi njihove eksproprijacije.

U obrazloženju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija navedeno je da je ova odluka dopunjena na inicijativu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar u kojoj su pobrojane nove čestice javnog dobra, a koje nisu obuhvaćene ranije donesenim odlukama Vlade Federacije BiH.

Kako bi se mogao dovršiti proces eksproprijacije, a radi nesmetanog ulaska u posjed i početka radova na izgradnji dionice Putnikovo Brdo - Medakovo, dopunjena je ova odluku.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Autocesta na Koridoru Vc: Dopuniti Odluku o donošenju Prostornog plana

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja Parlamentu FBiH uputila Prijedlog za dopunu Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta na Koridoru Vc” za period od 20 godina.

Time je, na inicijativu ovog federalnog ministarstva, predložen stav da konačni obuhvat Prostornog plana može biti mijenjan ako iz objektivnih razloga nije moguća realizacija planiranih, ili ako se ukaže potreba za novim putnim objektima, kao što su petlje, naplata putarine, odmorišta i drugo, te ako njihova realizacija ne zahtijeva promjenu trase autoceste.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja, JP Autoceste FBiH dostavilo je Ministarstvu Elaborat optimizacije pratećih objekata autoceste na Koridoru Vc, uz molbu za pokretanje postupka dopune Prostornog plana, odnosno Odluke o njegovom provođenju. Elaborat obrađuje vrstu i obim optimizacije pratećih objekata.

Naime, prilikom izrade Prostornog plana i njegovog usvajanja 2017. godine definisana je trasa autoceste na Koridoru Vc s popratnim odmorištima i petljama. Prostornim planom, predviđena su ukupno 23 čvorišta (petlje, interregionalna čvorišta) čiji je položaj uslovljen nizom prostornih, tehničkih i drugih elemenata.

Također je obrazloženo da je u fazi realizacije, odnosno izgradnje autoceste, uočen niz novih okolnosti. Naime, planska opredjeljenja iz razvojnih dokumenata nižeg nivoa ukazuju potrebu formiranja novih čvorišta na autocesti s ciljem omogućavanja kvalitetnijeg razvoja područja kroz koje prolazi trasa autoceste i poboljšanja interakcijskih sprega centara svih nivoa. Stoga se, u skladu s novim podacima o stopama rasta prosječnog godišnjeg dnevnog saobraćaja (PGDS) pojedinim dionicama autoceste i priključnih cesta, nametnula potreba za novim putnim objektima na lokalitetima koji nisu definisani Prostornim planom.

Između ostalog je konstatirano i da prilikom izrade glavnih projekata, odnosno nakon analize detaljnih postojećih uslova, nisu bili dostupni svi elementi na osnovu kojih je moguće detaljno pozicionirati putni objekti poštujući važeće propise i tehničke standarde. Također, prilikom izrade glavnih projekata uočeno je i da bi nova rješenja bila tehnički povoljnija.

Javni interes za izgradnju dodatnih kapaciteta Međunarodnog aerodroma Sarajevo

Vlada FBiH je prihvatila Elaborat JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo kao procjenu postojanja javnog interesa za izgradnju dodatnih kapaciteta ovog aerodroma metodom koncesije.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da ovaj zaključak i Elaborat dostavi Općini Ilidža radi pribavljanja saglasnosti za provođenje postupka dodjele ove koncesije.

Kako je obrazloženo, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je 16.6.2022. godine dobilo akt Vlade FBiH kojim je inicijativa za rješavanje podkapacitiranosti na Međunarodnom aerodromu Sarajevo vraćen na dopunu, odnosno doradu, a sve u skladu sa, između ostalog, mišljenjem Komisije za koncesije BiH i stavom Vlade FBiH.

S obzirom da je Komisija za koncesije, između ostalog, konstatirala da je predmet potrebno dopuniti procjenom postojanja javnog interesa za dodjelu koncesije, kao i dobivanjem saglasnosti Općine Ilidža, kao lokalne zajednice na čijem području bi bila dodijeljena koncesija, Federalno ministarstvo prometa vratilo je predmet na doradu Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Nakon što je ovaj aerodrom dostavio Elaborat, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija konstatiralo je da on sadrži sve relevantne podatke na osnovu kojih je procijenjeno da postoji javni interes za izgradnju dodatnih kapaciteta Međunarodnog aerodroma Sarajeva metodom koncesije.

Informacija o direktnim stranim ulaganjima u FBiH u 2021. godini

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva trgovine o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji BiH za 2021. godinu.

U informaciji je navedeno da je, prema podacima Centralne banke BiH, stanje direktnih stranih ulaganja (DSU) u razdoblju od 2012. do 2021. godine u Federaciji BiH iznosilo 10.221,9 miliona KM.

U 2021. godini direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini iznosila su 971,2 miliona KM, od kojih se na Federaciju BiH odnosi 825,6 miliona KM.

Također, u prošloj godini bio je značajno veći priliv ulaganja u FBiH u odnosu na 2020. godinu koji su, prema revidiranim podacima, iznosili 447,2 miliona KM.

Vodećih pet zemalja investitora po iznosu ulaganja u 2021. godini u Federaciji BiH, čiji zbirni iznos ulaganja iznosi 595 miliona KM, bile su Švicarska (223,1 milion KM), Turska (146,6 miliona KM), Njemačka (91,3 miliona KM), Austrija (70,8 miliona KM) i Hrvatska (63,3 miliona KM).

Istovremeno je ukupno smanjenje stranog kapitala nastalo njegovom prodajom, ustupanjem cjelokupnog ili dijela kapitala i brisanja iz registra iznosilo 83,4 miliona KM.

Kada je riječ o direktnim stranim ulaganjima prema djelatnosti, najveće investicije od 166,5 miliona KM odnosile su se na trgovinu na malo (osim trgovine motornim vozilima i motociklima) i od 107,5 miliona KM na proizvodnju gotovih metalnih proizvoda (osim mašina i opreme).

Oslobađanje Željeznica FBiH plaćanja putarine na dizel goriva

Vlada Federacije BiH utvrdila je prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2023. godini u količini od 2.868.000 litara.

Razlog za donošenje ove odluke je zahtjev JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo od 13.7.2022. godine, po kojem planske potrebe za dizel gorivom koje će se koristiti u 2023. godini iznose 2.868.000 litara i koje su ostale u približno istom nivou kao i u 2022. godini.

JP Željeznice Federacije BiH ovim se putem zakonski oslobađaju od plaćanja putarine, čime će biti smanjeni troškovi poslovanja ovog privrednog subjekta od strateškog značaja za Federaciju BiH.

Inače, ukupani finansijski efekt oslobađanja od plaćanja putarine iznosio bi 1.147.200 KM.

O poslovanju namjenske industrije u prošloj godini

Usvojivši izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prošlogodišnjem poslovanju privrednih društava namjenske industrije registrovanih u FBiH, Vlada Federacije BIH je zadužila nadzorne odbore i uprave Zraka d.d. Sarajevo, Binasa d.d. Bugojno i Pretisa d.d. Vogošća da, u što kraćem roku, organizuju održavanje skupština ovih privrednih društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, na kojima će obavezno biti razmatrani izvještaji o poslovanju za 2021. godinu.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da i dalje prati i analizira stanje u namjenskoj industriji, te Vladi FBiH predlaže mjere i aktivnosti za realizaciju planova za 2022. godinu i ostvarenje ciljeva u skladu sa Strategijom razvoja namjenske industrije i Akcionim planom u FBiH za period od 2012. do 2022. godine.

U informaciji je navedeno da je ova industrijska grana prošle godine ostvarila ukupan prihod od 358.306.798 KM i on je za 38 veći nego godinu ranije. Prihod ostvaren od izvoza iznosio je 280.802.785 KM, što je povećanje za 51 posto u odnosu na 2020. godinu. Prošle godine su privredna društva namjenske industrije u Federaciji BiH ostvarila dobit od 25.225.684 KM, što je za 46 posto više u odnosu na godinu ranije.

U ovim privrednim društvima je na dan 31.12.2021. godine bilo 3.770 zaposlenih, što je povećanje za 0,02 posto.

Na sjednici Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o odobravanju sredstava za prevazilaženje trenutne situacije u privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo. Ovo ministarstvo je zaduženo da, shodno raspoloživim sredstvima na računu Posebnog fonda Razvojne banke FBiH, za narednu sjednicu Vlade FBiH pripremi odluku o izdvajanju 110.000 KM za isplatu plaća radnicima Zraka.

Petogodišnji plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH

Odlukom, koju je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalna vlada je donijela Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH za period od 2022. do 2027. godine.

Svrha ovog plana je stvaranje okvira i utvrđivanje načina za održivo upravljanje vodama u skladu s ciljevima Okvirne direktive Evropske unije o vodama (ODV).

Vlada FBiH će ovaj plan dostaviti na usvajanje Vijeću ministara BiH, a o njegovom donošenju će Federalno ministarstvo obavijestiti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Također, Agencija za vodno područje rijeke Save (AVP) o donošenju Plana obavještava organe, institucije, preduzeća, pravne osobe i druga tijela uključena u postupku konsultovanja javnosti.

Institucije i pravne osobe zadužene Planom dužne su, na zahtjev AVP, dostavljati sve podatke i informacije potrebne u svrhu izrade dvogodišnjih izvještaja o provođenju programa mjera, a o čijoj realizaciji Federalno ministarstvo izvještava Vladu FBiH.

Svake dvije godine Federalna vlada izvještava Parlament FBiH o provođenju programa mjera.

Plan upravljanja vodama je sastavni dio Odluke, a moguće ga je preuzeti kao integralni tekst sa službenih web stranica Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i AVP Sava.

Vlada je, također, usvojila i izvještaj o radu Upravnog odbora Agencije za vodno područje rijeke Save za 2021. godinu.

Odluke, zaključci i izvještaji

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o efektima primjene Odluke o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom od 7.1.2022. godine.

Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH, koji je sačinilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Vlada FBiH je donijela Odluku o prestanku važenja ranije donesene odluke kojom je Općini Vogošća data saglasnost za ustupanje na privremeno korištenje dijela zemljišta za potrebe Udruženja Klub malog nogometa Vogošća u bivšoj kasarni “Enver Šehović” u Semizovcu. Ujedno, donesena je Odluka da ovoj sarajevskoj općini, na korištenje bude ustupljen objekat u ovoj kasarni za potrebe OPZ “Vogomilk” Vogošća.

Vladi Unsko-sanskog kantona data je saglasnost za izvođenje radova na renoviranju i adaptaciji dijela objekta “Doma pilota” u Bihaću.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o dodijeljenoj finansijskoj pomoći u ukupnom iznosu od 30.000.000 KM, utvrđenoj u Budžetu FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a namijenjenoj za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iz sektora industrije, sa analizom pravdanja sredstava i učinka. Ova pomoć odnosi se na 241 privredno društvo sa ukupno 13.539 zaposlenih.

Usvojen je Kvartalni izvještaj o napretku Hitnog projekta za COVID-19 za FBiH za period april - juni 2022. godine. Također, Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za period januar - august 2022. godine.

Vlada je potvrdila da je JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora za period od 1.4. do 30.6.2022. godine.

Prihvaćen je plan i program JP Ceste Federacije BiH za obavljanje poslova službe “Pomoć-informacije" (SPI) na javnim cestama u FBiH za 2022. godinu. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Ceste FBiH da prate vršenje poslova ove službe.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH je, dopunom postojećeg Rješenja, za člana Koordinacionog tijela za TEN-T mrežu iz FBiH imenovala Renata Škrobu.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada je opunomoćila Ernesta Đonku (JP BH pošta d.o.o. Sarajevo), Jadranka Puljića (JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar) i Ernu Buzaljko (Konfekcija Borac d.d. Travnik).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 15.09.2022.

Naslov: Redakcija