Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Imenovan direktor Državne agencije za istrage i zaštitu

16.07.2020.


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 11. sjednici je imenovalo Darka Ćuluma za direktora Državne agencije za istrage i zaštitu na mandatni period od četiri godine.

Donesena je Odluka o potvrdi imenovanja Draška Milinovića za generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije (RAK). Vijeće RAK-a predložilo je Milinovića za direktora, nakon provedene konkursne procedure.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, imenovalo je Marka Vujevića za direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, kao prvorangiranog kandidata nakon završetka konkursne procedure za izbor direktora. Istovremeno je ove dužnosti razriješen dosadašnji direktor.

Na sjednici je data saglasnost Upravnom odboru JP NIO Službeni list za imenovanje Dragana Prusine na dužnost direktora JP NIO Službeni list BiH, a na mandatni period od četiri godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Narodne skupštine Republike Srpske, imenovalo je Branislavu Milekić za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske.

Vijeće ministara BiH na 12. sjednici donijelo je Odluku o dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

Dopunom Odluke omogućavaju se ulazak i boravak u BiH državljanima zemalja članica Evropske unije i zemalja članica Šengenskog sporazuma, kao i strancima koji posjeduju višekratnu šengensku vizu ili vizu zemalja Evropske unije ili odgovarajuću dozvolu boravka u zemljama Evropske unije i šengenskog područja, pod uvjetom da posjeduju potvrdu o negativnom testu na virus SARS-Kov-2, ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska. Odluka će se primjenjivati od 16. jula 2020. godine.

Državljani ovih zemalja obavezni su pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih organa BiH (epidemioloških i zdravstvenih).

Od ove odluke izuzeti su državljani Republike Hrvatske i oni ulaze u skladu sa ranije donesenom Odlukom o propisivanju dododatnih uvjeta za ulazak stranaca u BiH, kada im je omogućen ulazak u BiH zajedno sa državljanima Srbije i Crne Gore.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o prihvatu pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata – Vlade emirata Dubai Bosni i Hercegovini.

Prema Odluci, pomoć se sastoji od 100 hiljada komada briseva, 25 hiljada zaštitnih odijela, 40 ventilatora, 152 hiljade rukavica, po 150 hiljada maski N95, hiruruških te maski za lice, kao i 50 hiljada vizira i 20.400 zaštitnih naočala.

Ministarstvo civilnih poslova će, u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima i Uputstvom o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područja BiH ugrožena prirodnom ili drugom nesrećom, zatražiti rješenja o saglasnosti/odobrenju za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u Bosni i Hercegovini od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH.

Na osnovu ovih rješenja, Ministarstvo civilnih poslova će izvršiti prijem pomoći s ciljem zaštite zdravlja stanovništva od zarazne bolesti Covid -19, a ukoliko odobrenja izostanu, Vijeće ministara BiH će posebnom odlukom odlučiti o ovoj pomoći.

Ministarstvo civilnih poslova će izvršiti podjelu ove pomoći u skladu sa ranije donesenom odlukom Vijeća ministara o principima raspodjele pomoći, i to Federaciji Bosne i Hercegovine 61,5%, Republici Srpskoj 37,5% i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine 1%. Federacija BiH će dobijenu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50%.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prijelaza na lokaciji Bratunac – Ljubovija, sa Izvještajem o pregovorima.

Prema ovom sporazumu, koji je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa, dvije države će na zajedničkoj lokaciji Bratunac – Ljubovija izgraditi i otvoriti zajednički granični prijelaz za međunarodni cestovni saobraćaj putnika i roba na kojem se izvoze, uvoze i provoze sve vrste roba, osim onih koje podliježu inspekcijskom nadzoru i plaćanju akcize.

Izgradnjom ovog graničnog prijelaza sa pristupnom saobraćajnicom na teritoriji Bosne i Hercegovine nastavlja se dobra saradnja BiH i Srbije, nakon što su dvije države dogovorile realizaciju projekta izgradnje mosta preko rijeke Drine na lokaciji Bratunac – Ljubovija.

Ovaj projekt se realizira na osnovu potpisanog Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Drine s pratećim putnim objektima na lokaciji Bratunac – Ljubovija. Projekt bi trebao biti završen do kraja godine.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa.

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o prijenosu vlasništva nad osnovnim sredstvom, čime se omogućava Graničnoj policiji BiH da bez naknade izvrši prijenos vlasništva četiri uređaja za protivdiverzioni pregled na aerodromske operatere u BiH, u ukupnoj vrijednosti oko 9,2 miliona KM.

Po jedan uređaj će biti prenesen u vlasništvo Međunarodnog aerodroma Banja Luka i JP međunarodni aerodromi Mostar, Sarajevo i Tuzla.

Uređaji su dio opreme koju je ranije Graničnoj policiji BiH donirala Narodna Republika Kina sa garantnim rokom od godine dana, u kojem su bili obezbijeđeni besplatni servis i održavanje, a taj rok je istekao krajem novembra 2019. godine.

Prijenos ove opreme u skladu je sa Programom o sigurnosti civilnog zrakoplovstva BiH, kojim je propisano da je aerodromski operater dužan i odgovoran obezbijediti sigurnosnu opremu za protivdiverzioni pregled, njeno redovno održavanje, pravilnu upotrebu i servisiranje.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o ovlaštenim organima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i zagarantovano tradicionalnog specijaliteta sa oznakom EI, kao potvrdom određene usklađenosti sa propisima EU u ovoj oblasti.

Odlukom je kao organ za ocjenjivanje usaglašenosti ovlašten Organic control system d.o.o Subotica, Republika Srbija, a uz ranije ovlaštenu Organsku kontrolu d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u skladu sa Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode na osnovu kojeg je i raspisan javni poziv.

Donošenjem ove odluke omogućuva se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o usklađenosti zakonodavstva u Bosni i Hercegovini sa legislativom EU, kao i mogućnosti širenja sektora organske proizvodnje.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će, u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije, nadležnim organima entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH, pripremiti i Vijeću ministara dostaviti sveobuhvatnu analizu usklađenosti zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje u Bosni i Hercegovini sa zakonodavstvom Evropske unije.

U BiH je u 2018. godini bilo registrirano samo 58 proizvođača organskih proizvoda, i to najviše ljekovitog bilja i bobičastog voća, pokazali su podaci "Organske kontrole" iz Sarajeva. Najznačajnija izvozna tržišta za organske proizvode iz BiH su zemlje EU, i to: Njemačka, Nizozemska, Danska, Italija, Švicarska i Švedska.

Zakonodavstvo Evropske unije 2021. godine uvodi promjene u ovoj oblasti koje se odnose na jačanje sistema kontrole, nova pravila za proizvođače i o uvozu organskih proizvoda koja će obezbijediti isti standard proizvoda, kao i veći spektar proizvoda koji se mogu plasirati kao organski.

U zakonodavstvu BiH ova oblast je djelomično regulirana na entitetskim nivoima, a u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU iz 2019. godine se navodi da bi BiH trebala usvojiti zakon o organskom uzgoju na nivou države.

U skladu sa svojenim zaključkom, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa trebalo bi ovaj zakon pripremiti u trećem kvartalu ove godine.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o preduzimanju aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i provođenju acquisa iz oblasti ribarstva i akvakulture i zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da, u saradnji sa nadležnim entitetskim i institucijama Brčko distrikta BiH, nastavi koordinirati aktivnosti u ovoj oblasti u kontekstu približavanja BiH Evropskoj uniji.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je apliciralo za tehničku pomoć Taiexa koja je odobrena 2018. godine te su u toku pripremne aktivnosti za usklađivanje zakonodavstva iz oblasti ribarstva i održivog ribarstva.

Također, dogovorena je saradnja sa EUROFISH-om za tehničku pomoć i okvirni pristup za izradu strateškog dokumenta Programa razvoja ribarstva u BiH.

Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje i na izradi Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) koja se odnosi na plave tehnologije, ribarstvo i akvakulturu te pomorstvo i morsko upravljanje i usluge.

Radi ispunjavanja obaveza preuzetih potpisivanjem SSP-a i pristupa fondovima za korištenje potencijala ovog sektora, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa namjerava iskoristiti tehničku pomoć EUROFISH-a za izradu Programa sektora akvakulture i ribarstva u BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu (GEF TF 0A2317 i SCCF TF0A2320), ukupno vrijednog 8,4 miliona američkih dolara za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.

Cilj Projekta je da unaprijedi mehanizme i kapacitete u zemljama učesnicama Projekta za planiranje i upravljanje prekograničnim slivom rijeke Drine, uz adaptaciju na klimatske promjene, uz podizanje životnog standarda stanovništva na ovom području.

Sredstva su obezbijeđena u jednakim omjerima po 50% iz Specijalnog fonda za klimatske promjene i Globalnog fonda za zaštitu okoliša i raspoređuju se proporcionalno teritoriji sliva rijeke Drine, i to BiH 3.375.270,00 američkih dolara (37%), Crnoj Gori 2.721.525,00 (32%) i Srbiji 2.635.625,00 američkih dolara (31%).

Iz sredstava predviđenih za BiH, Republici Srpskoj je namijenjeno 1.129.875,00, Federaciji BiH 359.875,00 i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 1.885.520,00 američkih dolara.

Projekt je efektivan od marta 2017. godine, a njegov završetak je planiran za kraj oktobra ove godine, dok je krajnji rok za finansijske transakcije po projektu 28. februar 2021. godine.

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Četvrtim izvještajem Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije o monitoringu provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015 - 2019 i Akcionim planom za njeno provođenje.

Prema Izvještaju, ostvaren je određeni pomak u provođenju Strategije, ali realnost stanja u BiH i percepcija korupcije zasjenjuju statističke pokazatelje njenog provođenja.

Tako je od ukupno predviđenih 226 aktivnosti njih 206 realizirano, od čega je 108 aktivnosti potpuno realizirano, 98 je djelomično, dok 20 aktivnosti nije realizirano.

Strategija i prateći akcioni plan sadrže pet strateških ciljeva, 69 strateških programa i 226 aktivnosti razvrstanih u 15 različitih vremenskih rokova.

Ovaj izvještaj je sačinjen na osnovu raspoloživih informacija dostavljenih od provodioca aktivnosti, neposredno provedenih aktivnosti Agencije, te tijela za sprečavanje korupcije u BiH, kao i drugih strateških partnera u implementaciji mjera i aktivnosti definiranih Strategijom i Akcionim planom.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa za 2019. godinu, u kojem se navodi da su institucije BiH ostvarile napredak u ovom procesu i pokazale viši stepen proaktivnosti u ovom procesu.

Institucije BiH u prošloj godini su provele 539 konsultacija u izradi pravnih propisa, što je značajno povećanje u odnosu na 2018. godinu, kada je provedena 281.

Web-aplikaciju eKonsultacije koristile su 63 institucije, što je povećanje za sedam novoregistriranih institucija u odnosu no 2018. godinu, kada je aplikaciju koristilo 56 institucija.

Sve institucije BiH registrirane na web-platformi eKonsultacije su imenovale koordinatore i zamjenike koordinatora konsultacija.

Mali odziv zainteresirane javnosti u procesu konsultacija jedan je od izazova koji treba rješavati, zajedno sa vrlo malim brojem registriranih pravnih i fizičkih lica zainteresiranih za aktivnosti institucija i izradu propisa.

Stoga će Ministarstvo pravde BiH provesti edukacije za zainteresiranu javnost o Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa i mogućnostima učešća u procesima kreiranja javnih politika putem web-platforme eKonsultacije.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o provedenim aktivnostima na realizaciji Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH od marta 2018. do decembra 2019. godine i zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da nastavi koordinirati aktivnosti za njegovu realizaciju.

Na sjednici je donesen set zaključaka kojima se žele unaprijediti procesi u ovoj oblasti, a od nadležnih institucija u BiH je, između ostalog, zatraženo da obezbijede preduvjete za pristupanje Bosne i Hercegovine referentnom sistemu za vremenske prognoze, te da intenziviraju svoje aktivnosti na efikasnoj implementaciji sredstava osiguranih za implementaciju mjera iz Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o imenovanju članova Odbora za olakšavanje trgovine Bosne i Hercegovine, kojim će predsjedavati ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, a zamjenik predsjedavajućeg bit će zamjenica ministra Ljiljana Lovrić.

U ovaj odbor ranije su imenovani predstavnici nadležnih ministarstava i institucija na nivou BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, uključujući i predstavnike Vanjskotrgovinske komore BiH i privrednih komora entiteta te Brčko distrikta, a imenovanjem novog saziva Vijeća ministara istekao je mandat dosadašnjim članovima ovog odbora.

Ciljevi Odbora, koji je uspostavljen još 2018. godine, jesu daljnje pojednostavljivanje i harmonizacija carinskih i drugih graničnih procedura u skladu sa međunarodnim standardima uspostavljenim Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije o olakšavanju trgovine i drugim međunarodnim trgovinskim obavezama BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za 2019. godinu, koju će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Prema Informaciji, od ukupno planiranih 3.428.000,00 KM u prošloj godini je odobreno 2.172.500,00 KM iz tekuće rezerve.

Vijeće ministara BiH u prošloj godini od planiranih 3.068.000,00 KM odobrilo je 1.812.000,00 KM, dok je izvršeno 1.684.496,36 KM. Preostala sredstva iznose 1.383.503,64 KM u okviru kojih se nalaze i 128.003,64 KM odobrenih, ali nerealiziranih sredstava.

Tri člana Predsjedništva BiH u 2019. godini su odobrila po 120 hiljada KM, što je ukupno 360 hiljada KM, koliko je i bilo planirano.

Parlamentranoj skupštini BiH bit će upućena i Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za prvi kvartal 2020. godine, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora.

Od planiranih 857.000,00 KM tekuće rezerve tokom perioda od januara do marta ove godine Vijeće ministara je odobrilo ukupno 50.000,00 KM.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta kapitalnih ulaganja – Rekonstrukcija i opremanje objekta za diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine u Beču, procijenjene ukupne vrijednosti 2,1 milion KM.

Projekt, čija je realizacija planirana u periodu 2020 - 2022. godine, bit će finansiran iz sredstava uplaćenih na osnovu Odluke o pokretanju prodaje objekata diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ za koju ne postoji zainteresovanost nijedne države nasljednice bivše SFRJ.

Objekat, koji se nalazi u rezidencijalnom dijelu 17. bečkog okruga, izgrađen je 1868. godine, a Bosni i Hercegovini je pripao u postupku sukcesije bivše SFRJ i sastoji se od podruma, prizemlja, jednog sprata i potkrovlja, ukupne neto površine 415,67 m², na zemljišnoj parceli veličine 3.715 m². Na parceli se nalazi i pomoćni objekat površine 98,44 m² koji je adaptiran i u dobrom stanju.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o status stranaca za vrijeme važenja Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom propisuje se postupanje prema strancima koji imaju reguliran status u Bosni i Hercegovini i otklanjaju posljedice nastale propuštanjem definiranih rokova za strance u vrijeme važenja Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za 2019. godinu, u kojem se daje pregled rezultata i izazova na ispunjenju strateških ciljeva na nivou programskih aktivnosti.

Izvještaj obuhvata ostvarene rezultate u strateškim oblastima: pravosuđe, izvršenje krivičnih sankcija, pristup pravde, podrška ekonomskom rastu, te dobro upravljanje i odgovoran sektor.

Sastavni dio Izvještaja su zaključci i preporuke sa prijedlogom mjera za institucije sektora pravde u BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 15.07.2020.

Naslov: Redakcija