Zastava Srbije

SAVJET MINISTARA BIH: Odbijen zahtjev RS da bude poništena odluka o popisu


Srpski ministri u Savjetu ministara BiH tražili su na sjednici održanoj 14. juna 2016. godine od kolega i direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića da bude povučena odluka o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva, ali nisu naišli na podršku.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je da je Jukiću nekoliko puta sugerisao da povuče odluku za koju predstavnici RS tvrde da je donesena nezakonito i bez saglasnosti.

- I ostalim kolegama u Savjetu ministara sam pokušao da dokažem da je najbolje da zajednički tražimo povlačenje odluke, ali nisam imao podršku. Moja i diskusija ministra inostranih poslova Igora Crnatka se odnosila na kritiku odluke. Nije tačno da nismo tražili poništenje odluke. Čitava naša diskusija išla je u smjeru zahtjeva za povlačenje sporne odluke - istakao je Šarović.

Ministri su raspravljali o informaciji Agencije za statistiku BiH u vezi sa donošenjem sporne odluke o obradi rezultata popisa. Predstavnički dom Parlamenta BiH je 30. maja na hitnoj sjednici zatražio od Savjeta ministara da im u roku od deset dana dostavi informaciju u vezi sa spornom odlukom. Jukić je bez saglasnosti predstavnika RS donio odluku o jedinstvenom programu obrade podataka. Tom odlukom predviđeno je da oko 196.000 ljudi iz spornih popisnica budu tretirani kao stalni stanovnici BiH iako godinama žive u inostranstvu.

Šarović je rekao da nisu glasali o informaciji Agencije za statistiku i da je samo mogu proslijediti Parlamentu BiH.

- Odluka koju je donio Jukić nije u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine ("Sl. glasnik BiH", br. 10/2012 i 18/2013). Njena zakonitost će sigurno biti osporena i sigurno će se voditi postupak pred nekom od pravosudnih institucija - rekao je Šarović, ali nije precizirao na koji način će se to desiti.

Ministar civilnih poslova Adil Osmanović smatra da nije bilo potrebe za sazivanje hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta BiH i da je Jukić na sjednici Savjeta ministara potvrdio da je odluku donio u skladu sa Zakonom.

- Zahtjeve da odluka bude povučena smatram određenom vrstom pritiska na Agenciju za statistiku i njenog direktora - rekao je Osmanović.

Jukić, koji je prezentovao informaciju Savjetu ministara, rekao je da od njega na sjednici nije traženo da povuče odluku.

- Pojasnio sam neka pitanja. I dalje se osporava legitimnost i legalnost ove odluke. Odluka je u skladu sa Zakonom i međunarodnim standardima - rekao je Jukić.

Rekao je da obrada rezultata popisa ide planiranom dinamikom i da je u predzavršnoj fazi.

- Ovih dana očekujemo provjeru onog što je urađeno i imamo još petnaestak dana da završimo ove poslove. Očekujem da će rezultati obrade podataka popisa biti gotovi do 1. jula kako je i planirano - rekao je Jukić navodeći da će rezultati biti objavljeni za pet područja - demografiju, obrazovanje, ekonomske statistike, poljoprivredu i stanovanje.

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – BiH za 2015. godinu između Evropske komisije, Vlade Srbije i BiH koji će EU, od ukupno procijenjene vrijednosti programa od 2.352.941 evra, putem granta finansirati sa dva miliona evra.

Savjet ministara BiH utvrdio je i prijedlog sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje BiH – Crna Gora za 2015. godinu između Evropske komisije, BiH i Vlade Crne Gore.

Ukupni procijenjeni troškovi ovog programa iznose 1.411.765 evra, a najveći mogući doprinos Unije ovom programu definisan je u iznosu od 1.200.000 evra.

Aktivnosti prekogranične saradnje u oba sporazuma su podijeljene na tematske prioritete koji uključuju promovisanje prekograničnog zapošljavanja, zaštitu okoline, podršku turizmu i tehničku pomoć. Korisnici su pravni subjekti koji su osnovani unutar korisnika programa IPA dva koji učestvuje u programima prekogranične saradnje.

Mogući korisnici grantova mogu biti lokalne vlade i njihove institucije, udruženja, razvojne agencije, organizacije za podršku lokalnom preduzetništvu, mala i srednja preduzeća, turistička i kulturna udruženja, NVO, različite obrazovne institucije, istraživački centri, javna tijela odgovorna za upravljanje vodama, vatrogasne/hitne službe i drugo.

Savjet ministara BiH je utvrdio i prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti za BiH za 2015. godinu između EU i BiH, kojim je određeno da EU, od ukupno procijenjene vrijednosti ovog programa od 38.001.800 evra finansira iznos od 37.200.000 evra.

Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, a operativnog provođenja šest godina od njegovog stupanja na snagu, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Indikativni strateški dokument IPA dva fokusiran je samo na sektore u kojima postoje dogovorene strategije i dovoljan nivo koordinacije. Strateški dokument obuhvata sektore demokratija i upravljanje, vladavina prava i osnovna prava, konkurentnost i inovacije, strategije lokalnog razvoja i obrazovna, socijalna i politika zapošljavanja.

Program aktivnosti za 2015. godinu biće proveden putem šest projekata svrstanih u dva sektora, demokratiju i upravljanje i vladavinu prava i osnovna prava.

Prijedlozi ova tri sporazuma biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u dalju proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, ministri su donijeli odluku o kriterijima za dodjelu granta podrške opštinama, nevladinim organizacijama i udruženjima za implementaciju Strategije migracije i azila 2016-2020. u iznosu od 150.000 KM.

Sredstva su osigurana u okviru redovnog budžeta za 2016. godinu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Grant sredstva su namijenjena lokalnim zajednicama za jačanje njihovih kapaciteta u razvojnoj saradnji s iseljeništvom, korištenju potencijala iseljeništva za lokalni razvoj, stimulisanju lokalnog ekonomskog razvoja i podsticanju otvaranja novih radnih mjesta, uz aktivan angažman iseljeništva u realizaciji projektnih aktivnosti.

Donesena je odluka i o kriterijima za dodjelu 50.000 KM grant sredstava neprofitnim organizacijama za aktivnosti prema iseljeništvu kojim će se podržati projekti koji se odnose na jačanje kulturne, obrazovne, privredne i sportske saradnje s iseljeništvom, kao i očuvanje identiteta, kulture i maternjeg jezika iseljeništva.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i saobraćaja donesena je odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga stručnog osposobljavanja osoblja potrebnog za realizaciju faze dva preuzimanja upravljanja i kontrole vazdušnog saobraćaja u vazdušnom prostoru BiH.

Procijenjena vrijednost javne nabavke, bez PDV-a, iznosi 18 miliona KM, a sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda odnosno kroz prihode Agencije od rutnih i terminalnih naknada.

U cilju sigurnog, redovnog i ekspeditivnog pružanja usluga kontrole vazdušnog saobraćaja u gornjem sloju vazdušnog prostora BiH, potrebno je osigurati dovoljan broj stručno osposobljenih i licenciranih kontrolora vazdušnog saobraćaja, što je i najvažniji preduslov za preuzimanje operacija u ovoj fazi, a sve u svrhu pravovremene realizacije ciljeva BHATM strategije, odnosno preuzimanja odgovornosti pružanja usluga u vazdušnom prostoru BiH.

Savjet ministara je donio odluku o davanju ovlaštenja Federalnom zavodu za agropedologiju za obavljanje analiza u svrhu službenog ispitivanja kvaliteta mineralnih đubriva do kraja 2017. godine.

Nakon isteka ovog roka Federalni zavod za agropedologiju moći će obavljati analize u svrhu službenog ispitivanja kvaliteta mineralnih đubriva samo za parametre po metodama koje budu akreditovane od Instituta za akreditovanje BiH.

Istovremeno, Savjet je van snage stavio odluku o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unosa vezikularne bolesti svinja u BiH.

Ovom odlukom se stavlja van snage odluka kojom je bio zabranjen uvoz svinja, mesa svinja i proizvoda od mesa svinja iz određenih regija Italije i Portugalije jer se na osnovu koda za kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravlje životinja, vezikularna bolest svinja više ne nalazi na spisku bolesti od značaja za međunarodni saobraćaj.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 15.06.2016.