Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FBIH: Sva djeca koja dolaze iz porodica slabijeg imovinskog stanja i socijalno ugroženih porodica iz cijele Federacije primat će 103,17 KM mjesečno sve dok ne napune 18 godina

16.03.2022.


Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, usvojila amandmane na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH koji bi se uskoro trebao naći pred Parlamentom Federacije BiH.

Kako je pojasnio zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, usvajanjem ovog zakona, sva djeca koja dolaze iz porodica slabijeg imovinskog stanja i socijalno ugroženih porodica iz cijele Federacije primat će 103,17 KM mjesečno sve dok ne napune 18. godinu.

Procjena je da će najmanje petina ili 80.000 djece imati pravo na ovaj dodatak. Predloženi zakon garantira da će se dječiji dodatak povećavati godišnje kako bude dolazilo do redovnog usklađivanja najniže plate što je osigurano nedavno usvojenom uredbom Vlade Federacije BiH.

- To u praksi znači da za ostvarenje ovog prava mjesečna primanja po članu porodice neće moći iznositi više od 40 posto najniže plate, što je trenutno 217,20 KM. Naprimjer, da bi se ostvarilo pravo na dječiji dodatak, prihod tročlanog domaćinstava ne može biti veći od 651,6 KM, četveročlanog od 868,8 ili petočlanog od 1.086 KM. Procijenjeno je da će ovim zakonom svako dijete u Federaciji BiH koje dolazi iz socijalno ugrožene porodice do svoje 18. godine dobiti oko 25.000 KM pomoći - ukazao je ministar Drljača.

Istakao je da je dosadašnji sistem zaštite porodice u FBiH bio socijalno nepravičan, fiskalno neodrživ, ekonomski neefikasan, a kako vrste prava i visina naknade korisnika zavise od mjesta življenja, potrebno je ovu oblast sistemski riješiti.

- Zakon ima ne samo socijalnu, već i ekonomsku opravdanost jer predstavlja ulaganje u ljudske resurse, buduću radnu snagu, posebno u situaciji sve manjeg rađanja djece i masovnog odlaska mladih porodica van zemlje - rekao je federalni ministar.

On najavljuje da se, nakon što Parlament FBiH usvoji ovaj zakon, početak njegove primjene očekuje od 1. jula ove godine. Kako naglašava ovim zakonom se ispravlja dugogodišnja nepravda prema djeci, budući da je dječji dodatak do sada bio regulisan kantonalnim propisima, pa je tako dolazilo do nejednakog tretmana zavisno od mjesta prebivališta. Kantonalni prosjek trenutno iznosi oko 33 KM mjesečno, s tim da postoji nekoliko kantona koji uopšte ne poznaju ovo pravo.

- U ovogodišnjem budžetu Federacije BiH, koji također uskoro treba proći parlamentarnu proceduru, planirano je 50 miliona KM za isplate dječijh dodataka u 2022. godini. U svakoj narednoj, godišnje izdvajanje u tu svrhu iznosit će 100 miliona KM. Radi se o socijalnoj podršci ugroženim kategorijama, a predstavlja i jedan od segmenata pronatalitetne politike - istakao je Drljača.

Također, ovaj zakon po prvi put propisuje da porodiljske naknade za nezaposlene majke u čitavoj Federaciji BiH neće moći biti manje od 298 KM mjesečno u prvoj godini nakon poroda. Prema predloženom zakonu, pravo na novčanu pomoć ostvarivat će porodilje koje nisu u radnom odnosu, a nalaze se na evidenciji službe za zapošljavanje ili su na redovnom školovanju.

- Mjesečna naknada za ovu vrstu prava iznosit će 55 posto najniže plate u Federaciji utvrđene u skladu sa odredbama Zakona o radu, što je trenutno 298,65 KM mjesečno, a isplaćivat će se u periodu od 12 mjeseci. Ukida se prihodovni census pri ostvarivanju prava na novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama, čime se znatno povećava obuhvat korisnika ovoga prava s prijašnjih 2.100 na oko 9.100 korisnica, za što će se iz federalnog budžeta izdvajati oko 32,5 miliona KM godišnje. Ovim se obezbjeđuje barem minimalna jednakost bez obzira na to da li porodije dolaze iz siromašnijih ili bogatijih kantona, što do sada također nije bio slučaj. Kantonima je prepušteno da u skladu sa svojim finansijskim mogućnosti povećavaju iznos porodiljskih naknada – napomenuo je ministar Drljača.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 11.03.2022.

Naslov: Redakcija