Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA: Nacrt zakona propisuje obaveze nadležnih školskih i predškolskih ustanova da sprovedu program edukacije o zaštiti od požara, kao i obaveze vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost MUP-a RS


Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara, kojim se propisuju obaveze nadležnih školskih i predškolskih ustanova da sprovedu program edukacije o zaštiti od požara.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi propisivanja obaveze vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost MUP-a Republike Srpske.

Ovim zakonskim rješenjem stvaraju se pravne pretpostavke kojima se omogućava kategorizacija nivoa stepena ugroženosti od požara objekata namijenjenih za javnu upotrebu, u kojima boravi veći broj lica.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač je rekao da je sa ciljem povećanja efikasnosti gašenja požara potrebna promjena posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa za vatrogasce, na način da se starosna granica smanji sa 25 godina na 21 godinu.

"Potrebno je da se preciznije definiše djelokrug rada vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i opis poslova vatrogasaca – spasilaca, odnosno normativno prilagođavanje stvarnom stanju, jer vatrogasci više ne intervenišu samo u slučaju požara, već i u ostalim spasilačkim akcijama", zaključio je Lukač.

Nacrtom zakona obavezuju se privredna društva i druga pravna lica od prve do četvrte kategorije ugroženosti od požara da donesu Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara.


Izvor: Vebsajt RTRS, 15.03.2016.