Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeni prijedlozi zakona o slobodnim zonama u FBiH i o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije

15.10.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.

Novina je to da je rok do kojeg građani mogu stan otkupiti za certifikate produljen do 30. lipnja 2023. godine (dakle, za još dvije godine u odnosu na dosada važeći).

Ovakvo rješenje je Federalno ministarstvo financija predložilo jer su istekom zakonskog roka (30. lipnja 2021. godine) svim osobama kojima je po okončanju procedure za povrat dodijeljen stan ili koje ostvare povrat po osnovu stanarskog prava, uskraćena mogućnost otkupa za certifikate.

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o slobodnim zonama u Federaciji BiH. Ovaj federalni propis, u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini, utvrđuje uslove za davanje saglasnosti o opravdanosti određivanja dijela carinskog područja BiH na teritoriji FBiH kao slobodne zone, djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnoj zoni i uslove obavljanje, te prestanak rada slobodne zone. Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona BiH.

Kako je definisano, slobodna zona je dio teritorije u Federaciji BiH koji je posebno ograđen i označen u kojem se obavljaju djelatnosti uz posebne uslove u skladu sa ovim zakonom, carinskim i drugim propisima koji uređuju rad slobodnih zona.

Kao osnovni razlog za donošenje novog Zakona navedena je potreba usklađivanja i uređenja ove oblasti sa Zakonom o slobodnim zonama u BiH. Naime, u skladu sa Ustavom BiH, carinska politika je u nadležnosti institucija BiH. Kako režim slobodnih zona u BiH predstavlja dio carinske politike, relevantni su zakoni i podzakonski akti doneseni na državnom nivou.

Uz to, novi Zakon o slobodnim zonama, čije su odredbe u skladu s nadležnostima entiteta u ovoj oblasti, omogućava provođenje politika razvoja i funkcionisanja slobodnih zona u Federaciji BiH i usklađivanje regulative u ovoj oblasti s politikama promocije stranih investicija i izvoza, kao i otvaranja novih radnih mjesta.

Nakon što su oba doma Parlamenta FBiH prihvatila Nacrt zakona o slobodnim zonama u FBiH, o njemu je provedena tridesetodnevna javna rasprava.

Vlada FBiH je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unaprjeđenje avio prometa u Federaciji BiH - Prečišćeni tekst.

Kako je obrazloženo, Predstavnički dom Parlamenta FBiH je zaključkom od 8.3.2021. godine zadužio Vladu Federacije BiH da u Odluci o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unaprjeđenje avio prometa u Federaciji BiH briše odredbu na osnovu koje je svaki odlazeći putnik dužan platiti naknadu od 20 KM, kao jednu od mjera poticanja rasta broja putnika.

Vlada FBiH je utvrdila svoje amandmane koji postaju sastavni dio Prijedloga zakona o doprinosima, upućenim u parlamentarnu proceduru. Cilj amandmana je dodatno rasterećenje poslodavaca i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta.

Utvrđen je i amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim su kao suvišni brisani članovi 3. i 10.

Federalna vlada je prihvatila prijedlog Federalnog ministarstva pravde da je potrebno podržati inicijativu koju je, na prijedlog delegata u Skupštini Kantona Sarajevo Damira Marjanovića, dostavila ova skupština, da u Krivični zakon Federacije BiH budu unesene odredbe kojima se inkriminira govor mržnje.

Prihvaćena je i inicijativa za davanje autentičnog tumačenja Zakona o visini stope zatezne kamate, koju je uputilo Udruženje banaka BiH. U Vladinom autentičnom tumačenju člana 4, a u vezi s članom 5. ovog zakona, navedeno je da se na zakašnjela neplaćena novčana dugovanja iz perioda prije 14.3.2020. godine zatezna kamata obračunava po stopi od 12 posto godišnje do dana stupanja na snagu Zakona (14.3.2020. godine), a nakon tog dana vrši se obračun zateznih kamata po stopi 10 posto godišnje do trenutka isplate novčane obaveze, s tim da ukupan iznos obračunate i isplaćene zatezne kamate u trenutku isplate ne može biti veći od glavnog duga.

Vlada Federacije BiH nije prihvatila inicijativu advokatkinje Galibe Hrvačić Karačić za dopunu člana 69. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. U izjašnjenju Vlade je navedeno da je Prijedlogom zakona o PIO, utvrđenom na 281. sjednici, uz ostalo, dopunjen član 69. tačka a), te da su, na ovaj način, izjednačena prava supružnika i vanbračnih partnera. Dodat je i stav da se vanbračnim partnerom smatra i osoba koja je kao takva definisana Porodičnim zakonom FBiH, a svoj status utvrdila u sudskom postupku.

Vlada FBiH je usvojila Politiku upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi FBiH. Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o usvajanju dokumenta Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH od 15. decembra 2017. godine.

Kako je obrazloženo, u okviru realizacije aktivnosti IPA projekta Evropske unije “Jačanje upravljanja ljudskim resursima u institucijama BiH”, i uz pomoć stručnjaka, Agencija za državnu službu FBiH je predložila novi dokument s ciljem daljnjeg uspostavljana osnova za harmonizaciju politike upravljanja ljudskim resursima na svim nivoima vlasti u BiH.

Politiku upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi FBiH obuhvata oblasti zapošljavanja na osnovu kompetencija, kvaliteta upravljanja i kompetetivnog odlučivanja, transparentnog i pravednoog sistema plata i naknada za rad, te razvoja sistema stručnog usavršavanja i ocjena radnog učinka državnih službenika.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za 2020. godinu, te je pozvala sve nivoe vlasti da, u skladu sa zakonskim propisima, izvršavaju propisane obaveze s ciljem zaštite, racionalnog korištenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

Federalna vlada je usvojila izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz tekuće rezerve ovogodišnjeg Budžeta FBiH po odlukama Vlade FBiH, kao i rješenjima premijera FBiH i zamjenika premijera FBiH, za period od 1.1. do 30.9.2021. godine.

Prihvaćena je informacija o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, sa stanjem na dan 30.6.2021. godine, te zadužen Federalni zavod za zapošljavanje da kontinuirano prati efekte zapošljavanja i održavanja nivoa zaposlenosti kod korisnika sredstava svih kreditnih linija.

Usvojena je informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pružanju tehničke pomoći US State Departmenta, putem agencije za Energetske Resurse (ENR) i Inicijative za upravljanje i kapacitete u području energetike (EGCI) Vladi FBiH, s ciljem jačanja ljudskih i tehničkih kapaciteta vezano za istraživanje i proizvodnju nafte i plina u Federaciji BiH.

Vlada FBiH je donijela potrebne akte za poništavanje ranije raspisanog, te za ponovno raspisivanje javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Vlada FBiH danas je premijera Federacije BiH Fadila Novalića ovlastila za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i poduzimanje aktivnosti s ciljem provođenja politike i izvršavanja federalnih zakona. Za potpisivanje akata iz nadležnosti ovog ministarstva i za čuvanje i upotrebu njegovog pečata ovlaštena je pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera.

Vlada Federacije BiH dala je Skupštini privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani Saglasnost je data i da vršioci ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, budu Amer Kapo, Esad Hasanović i Miroslav Rozić.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini ovog privrednog društva Vlada je opunomoćila Halku Balavca.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 14.10.2021.

Naslov: Redakcija