Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja za teritoriju RS, Prijedlog rebalansa budžeta za 2020. godinu, te prijedlozi uredbi sa zakonskom snagom

15.05.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 71 sjednici održanoj u Banjaluci, Prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite informisalo je Vladu Republike Srpske da je usljed dosljednog sprovođenja preporučenih mjera Svjetske zdravstvene organizacije i stvorenih preduslova za dalje aktivnosti na kontroli širenja virusa SARS-CoV-2 i za efektivnije sprovođenje preventivnih mjera u zajednici, uz kontinuirano epidemiološko praćenje i nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih akata, epidemiološka situacija, zbog koje je uvedeno vanredno stanje, stavljena pod kontrolu.

Prema dnevnom pokazatelju omjera broja testiranih i broja lica sa pozitivnim rezultatom testiranja, koji je stabilan, a pri čemu nije došlo do prezasićenja kapaciteta zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj, te kako se bilježi linearan rast broja zaraženih lica, smatra se opravdanim uvođenje pristupa koji će nas postepeno, uz primjenu zaštitnih mjera, vraćati u redovne tokove života.

To podrazumijeva vraćanje ranijim aktivnostima, sa pridržavanjem mjera fizičke distance i intenzivnim sprovođenjem mjera respiratorne higijene i dezinfekcije, uz kontinuirano epidemiološko praćenje i nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih akata.

Vlada Republika Srpske cijeni da su stvoreni preduslovi za ukidanje vanrednog stanja, te će Narodnoj Skupštini Republike Srpske uputiti, na dalje razmatranje, Prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o izmjeni i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koju će uputiti predsjednici Republike Srpske na dalje postupanje, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima.

Vlada Republike Srpske je prihvatila i Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske, koju će uputiti predsjednici Republike Srpske na dalje postupanje, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog rebalansa budžeta za 2020. godinu, po hitnom postupku, u kojem je ukupan okvir Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu proširen za 188 miliona i iznosi 3 milijarde 613 miliona KM.

Razlog za donošenje rebalansa budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, po hitnom postupku, proizilazi iz novonastale situacije, izazvane širenjem virusa SARS-CoV-2 i oboljenja uzrokovanog virusom - COVID 19, a koja je dovela do promjene u strukturi i visini budžetskih sredstava i budžetskih izdataka. Takođe, došlo je do promjene prioriteta koji se finansiraju iz budžetskih sredstava, sa akcentom na izmirenje povećanih potrebe za zaštitu života i zdravlja ljudi u uslovima pandemije, te finansiranje mjera ekonomske stabilizacije.

Vlada Republike Srpske usvojila je Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01 -31.12.2019. godine prema kojem su prihodi i primici ostvareni u iznosu od 3 milijarde 313 miliona 500 hiljada KM, što predstavlja 100% u odnosu na rebalans za 2019. godinu. Rashodi i izdaci planirani budžetom u 2019. godini iskazani su u iznosu od 3 milijarde 288 miliona 600 hiljada KM, što predstavlja 99% u odnosu na rebalans za 2019. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje kojim se daje saglasnost na Uputstvo o načinu organizovanja ispita za vrijeme vanredne situacije ili za vrijeme vanrednog stanja.

Ovim uputstvom propisuje se način organizovanja ispita za vrijeme vanredne situacije ili vanrednog stanja u Republici Srpskoj. Uputstvom je propisana obaveza visokoškolske ustanove da za sve studente koji su regulisali svoj status upisom u ljetnji semestar akademske 2019/2020. godine, evidentira da su odslušali nastavu u ljetnjem semestru. Visokoškolska ustanova će, u svim slučajevima kada je to moguće, odobriti studentima da svih 100 bodova koje bi, u redovnim uslovima, sticali putem predispitnih obaveza, ostvare na ispitu, a ukoliko to nije moguće, odobriti da ih studenti izvrše naknadno u svrhu ispunjenja uslova za polaganje ispita.

Uputstvom je propisano da će za predispitne obaveze realizovane u prethodnom periodu čije je važenje bilo ograničeno rokom, visokoškolska ustanova produžiti važenje istih tokom cijele akademske 2019/2020. godine.

Uputstvo propisuje mogućnost polaganje ispita pisanim putem u situaciji odgovorni nastavnik nije u mogućnosti obaviti ispit (nastavnici iz inostranstva), a ne može se obezbijediti adekvatna zamjena (drugi nastavnik). Rezultate ovih ispita obavljenih u javne isprave evidentira prodekan za nastavu, a potvrđuje potpisom odgovorni nastavnik kada se steknu uslovi za to.

Uputstvom je takođe propisano da prilikom odbrane završnih radova na prvom i drugom ciklusu akademskih studija, te odbrane doktorskih disertacija u komisiji za odbranu treba da bude prisutna većina članova, a članovi komisije koji nisu u mogućnosti prisustvovati lično (nastavnici iz inostranstva, uključujući i Republiku Srbiju), mogu učestvovati u radu komisije putem onlajn platformi ili aplikacija.

Obaveza visokoškolskih ustanova je da prilikom organizovanja ispitnih rokova i drugih aktivnosti u vezi sa polaganjem ispita primjenjuju sve zdravstvene preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenja o davanju saglasnosti na Naredbu u ispitnim rokovima u slučaju proglašenja vanredne situacije ili vanrednog stanja.

Ovom naredbom utvrđeni su ispitni rokovi i ispitni termini na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj zbog proglašenja vanrednog stanja u Republici Srpskoj.

Naredbom su visokoškolske ustanove dužne da organizuju pet ispitnih rokova: aprilski, junsko-julski, avgustovski, septembarski i oktobarski, za akademsku 2019/2020. godinu i to u periodu od 1. juna 2020. do 30. oktobra 2020. godine.

Ovi ispitni rokovi će se održati u osam termina: aprilski – jedan termin, junsko-julski – dva termina, avgustovski – jedan termin, septembarski – dva termina i oktobarski – dva termina. Visokoškolske ustanove su dužne utvrditi i trajanje ispitnih rokova i raspored termina.

Ispite u navedenim ispitnim rokovima mogu polagati i apsolventi, kao i studenti iz upisani na diplomski i postdiplomski studij prema Zakonu o univerzitetu.

Naredbom su zadužene visokoškolske ustanove da, prilikom organizovanja ispitnih rokova i drugih aktivnosti u vezi sa polaganjem ispita, primjenjuju sve zdravstvene preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Za sprovođenje naredbe odgovorni su rektori visokoškolskih ustanova, dekani na organizacionim jedinicama u okviru visokoškolskih ustanova i direktori visokih škola.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, za period 01.01. do 30.06.2020. godine, u iznosu od 400.000,00 KM.

Odobrena sredstva biće doznačena Javnoj zdravstvenoj ustanovi Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske za nabavku aparata za mehaničku ventilaciju (respiratora) u svrhu sprječavanja i suzbijanja pojave virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, za period 01.01. do 30.06.2020. godine, u iznosu od 3.989.700,00 KM.

Odobrena sredstva biće doznačena Javnoj zdravstvenoj ustanovi Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske za nabavku 1.000.000 zaštitnih odijela i 30.000 zaštitnih maski u svrhu sprečavanja i suzbijanja pojave virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, za period 01.01. do 30.06.2020. godine, u iznosu od 4.000.000,00 KM.

Odobrena sredstva biće doznačena Javnoj zdravstvenoj ustanovi Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske za nabavku medicinske opreme, lične zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava u svrhu sprječavanja i suzbijanja pojave virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 14.05.2020.

Naslov: Redakcija