Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojen Program ekonomskih reformi FBiH od 2022. do 2024. godine

15.04.2022.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, donijela odluke kojima je usvojila četiri programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele budžetskih sredstava za 2022. godinu namijenjenih za podršku povratnicima, u ukupnom iznosu od 45,4 miliona KM.

Tako je Program utroška sredstava u iznosu od 25.400.000 KM namijenjen za raseljene osobe i povratnike. Od ovoga je 4.800.000 KM namijenjeno rekonstrukciji i obnovi individualnih stambenih i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja, stambenom zbrinjavanje mladih povratničkih porodica, te sanaciji stambenih objekata usljed elementarnih nepogoda. Iznos od 15.500.000 KM planiran je za pomoć u obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih od značaja za širu društvenu zajednicu. Također je predviđen i kao pomoć za zapošljavanje kroz razvoj i osnivanje malih, srednjih preduzeća i obrtničkih radnji, poljoprivrednu djelatnost, te za podršku programima obavljanja pripravničkog staža sa ili bez zasnivanja radnog odnosa.

Za humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, informativne obrazovno-edukativne, te projekte za poboljšanje ekonomsko-socijalnog stanja povratnika, sufinansiranje troškova prevoza za učenike srednjih škola - povratnika s područja RS-a i učenika osnovnih škola u centrima za instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi i Vrbanjcima, finansijska pomoć učenicima osnovnih škola, studentima, porodiljama, penzionerima - povratnicima i drugim projektima održivosti nevladinih organizacija, planirano je 3.600.000 KM. Podrška od 1.000.000 KM namijenjena je implementaciji Strategije saradnje sa iseljeništvom FBiH za period od 2020. do 2024. godine, mapiranje i uspostavljanje virtualne mape uništenih/obnovljenih stambenih objekata u povratničkim zonama.

Tekući transfer pojedincima za programe povratka u RS iznosi 11.000.000 KM. Od toga je je 6.000.0000 KM namijenjeno obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, te objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih od značaja za širu društvenu zajednicu. Iznos od 5.000.000 KM predstavlja podršku zapošljavanju povratnika kroz razvoj poduzetništva, obrta, malih i srednjih preduzeća, zatim očuvanju postojećih radnih mjesta u povratničkim sredinama, kao i refundaciju doprinosa za uposlenike u privrednim društvima, te podršku razvoju poljoprivrede, proljetnoj i jesenjoj sjetvi. Ova sredstva se odnose i na podršku programima stručnog osposobljavanja, ostvarivanja saradnje s dijasporom kroz finansiranje projekata nevladinih organizacija, fizičkih osoba i privrednika, pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima, kao i diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima.

Treći program, vrijedan 5.000.000 KM, predstavlja podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih s područja regije Srebrenica. Sredstva su namijenjena obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, izgradnju infrastrukture za privredni razvoj regije Srebrenica, te projekte Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari i samog kompleksa u Potočarima.

Četvrti program odnosi se na transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske, te projekte s nevladinim organizacijama, a njegov iznos je 4.000.000 KM. Planiran je za infrastukturne i druge projekte od interesa za širu društvenu zajednicu, zatim projekte rekonstrukcije stambenih jedinica, ekonomskog osnaživanja povratnika, te za lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje, sufinansiranje troškova zajedničkih i projekata koji se realizuju putem Fonda za povratak, kao i za stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva.

Odobravanje i dodjela svih odobrenih sredstava će se vršiti na osnovu programa, procedura, projekata, protokola, sporazuma, ugovora i odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2022. godinu. Za realizaciju ovih odluka zaduženi su federalna ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, te finansija.

Vlada FBiH je, također na prijedlog resornog ministarstva, usvojila Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2022. godinu.

Federalnom ministarstvu prostornog uređenja odobrena tri programa utroška sredstava u vrijednosti od skoro 12 miliona KM

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, usvojila tri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih ovom ministarstvu u Proračunu FBiH za 2022. godinu, ukupne vrijednosti 11.941.000 KM.

Tako je za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije osigurano 2.151.000 KM. Od tog iznosa će 1.800.000 KM biti raspodijeljeno nakon obavljenog javnog poziva, u maksimalnom iznosu od 100.000 KM po programu ili projektu. Sredstva od 251.000 KM bit će raspodijeljena kao interventna.

Drugim programom je iznos od 8.250.000 KM planiran za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta, od čega za realizaciju projekta Oporavak od poplava u FBiH 150.000 KM. Daljnjih 7.750.000 KM bit će raspodijeljeno na tamelju rezultata javnog poziva, dok 350.000 KM predstavljaju interventna sredstva.

Usvojen je i program kojim je iznos od 1.540.000 KM osiguran na ime sudjelovanja Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica u projektima zaštite nacionalnih spomenika. Iznos od 1.400.000 KM bit će dodijeljen nakon javnog poziva i u maksimalnoi vrijednosti do 100.000 KM po jednom odabranom programu ili projektu. Iznos od 140.000 KM predstavlja interventna sredstva.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa.

Odlukom se daje saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.4.2022. godine, koja iznosi 809 KM/1000 Sm3, odnosno 0,809 KM/Sm3 (t=15°C, p=1,01325 bar, važeći uslovi za BiH), donja toplotna vrijednost prirodnog gasa (Hd=34.075,60 kJ/Sm3). U cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

U obrazloženju Odluke je navedeno da je Federalnom ministarstvu trgovine upućen zahtjev privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo od 5.4.2022. godine za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u FBiH, te mišljenje nadležnog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 6.4.2022. godineu, a u skladu sa Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede i Odlukom o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH.

Energoinvest d.d Sarajevo je u svom zahtjevu naveo da nova povećanja cijene gasa nije moguće pokriti iz postojeće tarife i hitno je potrebna korekcija cijene u skladu s dešavanjima na tržištu s ciljem obezbjeđenja kontinuirane isporuke gasa.

Uz zahtjev je priložena Odluka direktora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo o utvrđivanju prodajne cijene gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) od 5.4.2022. godine. U zahtjevu je privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo navelo da nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) treba da se poveća za 21,7 posto. Prodajna cijena od 809 KM/Sm3 primjenjivala bi se od 1.4.2022. godine i jedinstvena je za sve distributivne kompanije na području Federacije BiH.

Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je da postoje opravdani elementi za traženu korekciju prodajne cijene za povlaštene tarifne kupce prirodnog gasa.

Nakon detaljne analize zahtjeva i dostavljene dokumentacije, kao i pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo trgovine smatra da postoje opravdani razlozi za donošenje ove odluke.

Za realizaciju ove odluke Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

Vlada FBiH je, na prijedlog premijera Federacije BiH,usvojila informaciju o usklađivanju plaća policijskih službenika FBiH. Zadužila je federalnog premijera da sa sindikatom Federalne uprave policije zaključi sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika, u skladu s članom 8. Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije BiH, u iznosu od 346,5 KM, uz primjenu ove osnovice od 1.3.2022. godine

Zaključeno je i da će plaća za mart 2022. godine biti obračunata i isplaćena po osnovici koja trenutno važi (330 KM), a razlika između tako isplaćene i one obračunate po osnovici od 346,5 KM će biti isplaćena skupa s plaćom za april 2022. godine.

Kako je obrazloženo, ovogodišnji Budžet Federacije BiH, kojeg je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 28.3.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 31.3.2022. godine, predviđa uvećana sredstava za plaće policijskih službenika u Federalnoj upravi policije u odnosu na prethodni budžet.

Time je stvorena pretpostavka za povećanje plaća za pet posto. Isti procenat povećanja je predviđen i za zatvorske policajce i službenike sudske policije.

Federalna vlada je usvojila Program ekonomskih reformi (PER) Federacije BiH za period od 2022. do 2024. godine, te zadužila svoj Generalni sekretarijat da ovaj dokument dostavi Direkciji za ekonomsko planiranje BiH, kao koordinirajućoj instituciji na nivou BiH koja je zadužena za izradu Programa ekonomskih reformi BiH 2022-2024. godina.

Vlada je zadužila Federalni zavod za programiranje razvoja da unutar odgovornih institucija uspostavi mrežu koordinatora i njihovih zamjenika odgovornih za pripremu priloga za Program ekonomskih reformi 2023-2025. godinu.

Kako je obrazloženo u Programu, strateška odrednica Vlade FBiH je proces euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine, s ciljem ostvarivanja punopravnog članstva. PER je pripremljen uzimajući u obzir strateške dokumente i definisane strateške pravce za period 2022 - 2024. godina.

S ciljem oporavka od krize i stabilizacije privrede, Vlada FBiH namjerava unaprijediti zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva putem pravovremene isplate naknada iz budžeta i unaprjeđenja ciljanje socijalne pomoći, efikasnijom i transparentnijom politikom zapošljavanja u javnom sektoru, povećanjem kapitalnih investicija, te provođenjem aktivnih politika i mjera u oblasti tržišta rada. Također, treba unaprijediti sistem budžetiranja i nastaviti s mjerama suzbijanja sive ekonomije.

U skladu s makroekonomskim okvirom koji predviđa dalji rast i jačanje ekonomske aktivnosti, očekuje se nastavak rasta naplate javnih prihoda u periodu 2023-2024. godina. U 2023. projektovani ukupni javni prihodi u FBiH bi trebali dostići 10.230,4 miliona KM, što je za četiri posto više od projekcije za 2022. godinu, dok projektovana stopa rasta za 2024. godinu iznosi 4,4 posto.

Predviđa se da će prosječna godišnja stopa rasta prihoda od indirektnih poreza za FBiH u periodu 2023-2024. iznositi 3,3 posto. U okviru direktnih poreza, očekuje se da će prihodi od poreza na dobit ostvarivati stabilan prosječni godišnji rast od 6,49 posto, dok bi prosječni godišnji rast u naplati prihoda od poreza na dohodak, prateći očekivani porast broja zaposlenih, kao i pretpostavljeni nominalni rast plate, mogao iznositi 7,89 posto.

Bazirajući se na pozitivnim prognozama tržišta rada u 2023. i 2024. godini, stope rasta naplate obaveznih socijalnih doprinosa u FBiH trebala bi iznositi 4,73 posto i 4,91 posto respektivno.

Projektovani ukupni javni rashodi za 2023. godinu iznosili bi 9.803,9 miliona KM, što je za 260 miliona KM više od projektovanih za 2022. godinu.

Kapitalni budžet FBiH bi u 2023. godini iznosio ukupno 1.101,5 miliona KM i manji je u odnosu na kapitalne rashode i izdatke u 2022. za 228,5 miliona KM.

U PER-u je navedeno i da FBiH već u 2022. godini ulazi u zonu suficita.

Ključne smjernice i ciljeve za novi PER daju Ekonomska politika Vlade FBiH za period od 2021. do 2023. godine, važeće sektorske strategije, kao i prioritetno definirani projekti za dalje usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje fiskalne discipline, strukturne reforme, te rad na evroatlanskim integracijama.

Ključni izazov za BiH, a tako i za FBiH, jeste povećanje privrednog rasta, odnosno uklanjanje prepreka za razvoj potencijala.

Fokus Ekonomske politike i PER-a FBiH je otvaranje novih radnih mjesta, bolja regionalna i međunarodna povezanost, te povećanje životnog standarda stanovništva, uz osiguranje stabilnosti penzionog sistema i unaprjeđenje sistema socijalne zaštite. Za ostvarivanje ovih ciljeva neophodne su, uz makro fiskalne politike, i sektorske strukturalne reforme.

Na sjednici je usvojen dokument Ekonomska politika Vlade Federacije BiH 2022-2024. godina, koji je pripremio Federalni zavod za programiranje razvoja, a u čijoj su izradi učestvovala i sva federalna ministarstva. Obaveza izrade ovog dokumenta propisana je Zakonom o budžetu FBiH.

Temeljni dokumenti koji opredjeljuju strateško usmjeravanje ekonomske politike Vlade FBiH u narednom periodu su Strategija razvoja FBiH 2021-2027. godina, Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina, Program ekonomskih reformi FBiH 2022-2024., te sektorske strategije na nivou BiH i FBiH.

Ekonomska politika Vlade FBiH 2022-2024. će, u značajnoj mjeri, usmjeriti djelovanje federalnih ministarstava i institucija na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju zacrtanih strateških ciljeva, prioriteta i mjera. Ovim dokumentom su obuhvaćena pitanja makroekonomskogg i fiskalnog okruženja, javnog duga i politike ostvarivanja strateških ciljeva po federalnim ministarstvima.

Prioriteti Vlade FBiH u periodu 2022-2024. godine će biti usmjereni na efikasno upravljanje javnim finansijama i rast investicija, nastavak izgradnje modernog prometno-komunikacijskog sistema, podršku u razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, plansko korištenje prostora i energetsku efikasnost, razvoj poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te zaštitu prirodnih resursa.

Posebna pažnja će biti posvećena daljnjoj borbi protiv pandemije i poboljšavanju zdravstvenog sistema, unapređivanju obrazovnog sistema i naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti, zaštiti i afirmaciji kulturno-historijskog naslijeđa, unapređenju i afirmaciji kulture, sporta i položaja mladih, osiguranju većeg stepena sigurnosti, društvenoj odgovornosti i solidarnosti.

U dokumentu je navedeno da su, prateći zadnje zvanične podatke o izuzetno povoljnim makroekonomskim prognozama i uzimajući u obzir potpuno oporavljenu projekcionu bazu, pripremljene revidirane projekcije godišnje naplate prihoda budžeta FBiH za period 2022-2024. godina. Tako, očekivana ukupna naplata poreznih i neporeznih prihoda budžeta FBiH, uključujući i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2022. godini, iznosi 4.423 miliona KM i u odnosu na realizovanu naplatu iz 2021. godine pretpostavlja rast od dva posto.

Federalna vlada će, u saradnji s drugim nivoima vlasti u BiH, dati doprinos evroatlanskim integracijama Bosne i Hercegovine, implementaciji Agende 2030, kao i drugih međunarodno preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine, s ciljem da Federaciju BiH bude konkurentnija i ugodan prostor za poslovanje i život svih njenih stanovnika.

Vlada Federacije BiH upoznala se s Konsolidovanim izvještajem o izvršenju budžeta FBiH, kantona i općina FBiH, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za period januar-decembar 2021.godine.

Kako je navedeno, u protekloj godini su svi nivoi vlasti u Federaciji BiH ostvarili pozitivan finansijski rezultat od 284,6 miliona KM, dok je u 2020. godini ostvaren negativan rezultat od 110 miliona KM.

Kada je riječ o ukupnom finansijskom rezultatu po pojedinim nivoima vlasti u FBiH u 2021. godini, ukupan finansijski rezultat na nivou Budžeta FBiH u 2021. godini iznosio je 33,3 miliona KM (godinu ranije 7,1 miliona KM), na nivou kantona 108,9 miliona KM (godinu ranije minus 39,9 miliona KM), a na nivou općina 101,7 miliona KM (godinu ranije bio je minus 55,9 miliona KM).

Ukupan rezultat na razini sektora socijalne zaštite, odnosno vanbudžetskih fondova lani je bio 40,5 miliona KM, dok je 2020. godine bio u minusu 22,8 miliona KM.

Ukupni konsolidirani prihodi u Federaciji BiH u 2021. godini iznosili su 9.588,7 miliona KM, što je 12,5 posto više u odnosu na ostvarenje iz 2020. godine. Ukupna naplata poreznih prihoda iznosila je 8.449,4 miliona KM i u odnosu na prethodnu godinu veća je za 12,7 posto. Neporezni prihodi iznosili su lani 1.106,3 miliona KM, primljeni tekući transferi i donacije 26,2 miliona, te primljeni kapitalni transferi 6,68 miliona KM.

Neporezni prihodi su u 2021. godini iznosili 1.106,3 miliona KM i u strukturi ukupnih sudjelovali su sa 11,5 posto.

Prošlogodišnji ukupni konsolidirani rashodi iznosili su 8.716,6 miliona KM, što je za 3,1 posto više u odnosu na 2020. godinu.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi su prije konsolidacije iznosili 4.591 milion KM, a nakon nje 4.301,2 miliona KM. U odnosu na 2020. godinu, njihovo ostvarenje je veće za 3,1 posto, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 49,3 posto.

Posmatrano po ekonomskim kategorijama, tekući transferi drugim razinama vlasti lani su iznosili 234,3 miliona KM, pojedincima 3.261,2 miliona KM, a neprofitnim organizacijama 199,6 miliona KM. Javnim poduzećima dodijeljeno je 228,9 miliona KM subvencija, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 286,6 miliona KM.

Konsolidirani kapitalni transferi za dvanaest mjeseci 2021. godine iznose 191,4 miliona KM i u odnosu na 2020. manji su za 10,4 miliona KM.

Vlada FBiH je zaključkom prihvatila “Elaborat o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja”. Dokument je pripremila radna grupa koju je formirala Vlada FBiH.

U Elaboratu je navedeno da su u pripremi za izradu identifikovani problemi koji se trebaju riješiti i ciljevi koji se žele postići. Ovim elaboratom Vladi je prezentiran detaljan pregled šta je sve potrebno obezbijediti da bi se oformile funkcionalne i održive zračne snage za gašenje požara otvorenog prostora i druge zadatke zaštite i spašavanja, a u čijem sastavu bi bile letjelice za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja. Također, elaboratom su definisani koraci u realizaciji uspostave zračnih snaga - jedinice, te predložene vrste i broj letjelica.

Glavni cilj Elaborata je formiranje funkcionalnih zračnih snaga - jedinice u Federaciji BiH koja će biti optimalno kapacitirana kako s ljudskim tako i s materijalnim resursima. Uspostava ove zračne snage - jedinice neophodna je zbog učestalih i vrlo opsežnih požara na području Fedracije BiH. U dokumentu je, između ostalog, prikazana opravdanost uspostave zračnih snaga - jedinice, te su njime preispitane požarišne zone i pretpostavke njihovog gašenja, kao i hidrološke odlike terena u FBiH s prikazom lokacija vodocrpilišta. Također, prikazani su mogući modeli organizacije zračnih snaga - jedinice i izbor letjelica za gašenje požara otvorenih prostora.

Istaknuto je da je promptno potrebno pokrenuti aktivnosti na uspostavi zračnih snaga - jedinice i nabavke letjelica, koja se treba realizovati u dvije faze. U prvoj fazi treba nabaviti samo protiv požarne - PP avione (dva jednosjeda i jedan dvosjed - amfibijska varijanta), a u drugoj fazi helikoptere. Bilo bi optimalno da se nabave tri helikoptera, ali broj i dinamika nabavke, kao i vrijeme realizacije, zavisit će od budžeta Fedracije BiH. Također, navedeno je da zračne snage - jedinica za gašenje požara otvorenog prostora i druge zadatke zaštite i spašavanja treba biti organizovana kao neovisni pravni subjekt pri Vladi Federacije BiH, ali da postupa po zahtjevima i procedurama nadležnih organa.

Elaboratom je predviđeno da prva aktivnost koju treba ugovoriti jeste najam letjelica i posada za 2022. godinu ili neko drugo ad hoc rješenje, jer nije realno očekivati da se u toku tekuće godine mogu uspostaviti zračne snage - jedinica i nabaviti letjelice. U sklopu zaključnih razmatranja navedeno je da projekt uspostavljanja, organizovanja i funkcionisanja zračnih snaga - jedinice za gašenje požara otvorenog prostora i druge zadatke zaštite i spašavanja predstavlja trajni trošak Federacije BiH, ali s obzirom da služi u svrhu spašavanja ljudskih života, materijalnih dobara i okoliša, nema cijenu.

U Elaboratu je navedeno i da bi sjedište zračnih snaga - jedinice trebalo biti na Aerodromu Mostar gdje će biti locirani protivpožarni avioni, a da helikoptere treba stacionirati u Sarajevu. Zbog klimatoloških i drugih uslova, helikopteri mogu biti privremeno izmješteni i na drugu lokaciju. Lokacije za smještaj letjelica odabarane su uzimajući u obzir vazduhoplovno-metereološke odlike aerodroma u Federaciji BiH, značaj hidroloških objekata za gašenje požara otvorenih prostora, vegetacijske i hidrološke odlike terena u Federaciji BiH, te požarišne zone i pretpostavke njihovog gašenja.

Usvojen je izvještaj o radu radne grupe koju je imenovala Vlada Federacije BiH za izradu ovog elaborata, koju čine predstavnici JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, Federalne uprave civilne zaštite, Ministarstva odbrane BiH, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, federalnih ministarstava finansija i prometa i komunikacija, Federalne uprave policije, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, te profesionalni pilot.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi s Registrom djece s poteškoćama u razvoja i invaliditetom.

Nadležna federalna ministarstva rada i socijalne politike, zdravstva, te obrazovanja i nauke, zadužuju se da 1.7.2022. godine uspostave funkcionalan Jedinstveni registar djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom na cijelom području Federacije BiH. Također, dužna su od 1.5. do 31.5. ove godine, provesti testnu fazu funkcionisanja registra u općinama Tuzla, Travnik i Mostar.

Zadužuju se i da omoguće instaliranje dograđene SOTAC baze podataka, zatim da odrede odgovorne osoba za administriranje bazom podataka djece s poteškoćama u razvoja, te da osiguraju unos specifičnih podataka o djeci svako iz svoje nadležnosti.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će sa stručnim osobama koje su izradile programsko rješenje baze, provesti obuku kadra na nižim nivoima, radi efikasnog upravljanja registrom.

U usvojenoj informaciji Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike navedeno je da je Zastupnički dom Parlamenta FBiH nakon razmatranja stanja u zavodima za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću, Drinu i Bakovićima u općini Fojnica, usvojio zaključke, kojim se, između ostalog, traži da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike hitno pristupi izradi Jedinstvenog registra djece s poteškoćama u razvoja i invaliditetom, te interresornom uvezivanju oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja.

Ovo ministarstvo je procijenilo da je uspostava ovog registra kroz proširenje i nadogradnju postojeće SOTAC baze podataka korisnika socijalnih prava, koja je u upotrebi u Federaciji BiH više od petnaest godina, mnogo brži, efikasniji i ekonomičniji način da se dođe do funkcionalnog rješenja, jer bi potpuno novi registar podrazumijevao donošenje posebnog zakona, te drugih provedbenih aktivnosti.

Istaknuto je i da će podaci korisnika socijalnih prava biti zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, a pristup podacima moguć jedino putem sigurne mreže.

Vlada FBiH upoznala se sa Informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o aktivnostima “Dugotrajno skladište i odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Republici Hrvatskoj” i Projektnim zadatkom Ekspertnog tima, kojeg je imenovalo Vijeće ministara BiH, za izvođenje istražnih radova i izradu Elaborata o karakteristikama terena, a radi definisanja uticajnih zona odlagališta nuklearnog otpada na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo, Federalni zavod za geologiju, Federalni hidrometeorološki zavod i Federalni zavod za agropedologiju, zaduženi su da po zahtjevu Ekspertnog tima BiH, dostave postojeće inženjersko geološke, hidrogeološke, geomehaničke i druge raspoložive podatke, radi provođenja istražnih radova i izrade navedenog Elaborata, kao i ocjene nultog stanja okoliša potencijalno ugroženih područja u Federaciji BiH i BiH.

Federalni zavod za agropedologiju zadužen je da se uključi u dijelu koji obrađuje pedološke karakteristike područja, te utvrđivanje načina korištenja zemljišta na predmetnom području.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da na osnovu analiza Ekspertnog tima BiH, planira finansijsku podršku za eventualno sufinansiranje aktivnosti koje provode federalne institucije u svrhu istražnih radova i izrade Elaborata.

Također, ovo ministarstvo je zaduženo da u saradnju sa Uredom Vlade FBiH za evropske integracije, identifikuje mogućnosti za sufinansiranje ovih aktivnosti iz međunarodnih fondova, te izvještava Vladu FBiH o daljim aktivnostima u vezi sa odlagalištem radioaktivnog otpada na Trgovinskoj gori.

Ovaj zaključak biće dostavljen Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vijeću ministara BiH.

Vlada FBiH je na sjednici zaključkom prihvatila izvještaj, te utvrdila Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na obračun sredstava u zdravstvu FBiH za 2020. godinu.

Prihvaćeni je i izvještaj o radu Finansijsko-informatičke agencije za 2021. godinu.

Vlada je prihvatila informaciju o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga na dan 31.12.2021. godine.

Vlada FBiH je dala saglasnost na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2022. godinu.

Usvojen je i ovogodišnji Plan rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Također je usvojen i Plan poslova premjera uspostave katastra nekretnina za 2022. godinu.

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima mjesta u određenim općinama. Na ovaj način je, na inicijativu Gradskog vijeća Zenice, dodan novi naziv naseljenog mjesta Varda u Gradu Zenica, koje se izdvaja iz naseljenog mjesta Briznik.

Usvojena je informacija o finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, s prijedlogom zaključaka.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je Vlada FBiH sa informacijom o postupanju privrednih društava namjenske industrije s većinskim učešćem državnog kapitala Igman d.d Konjic, Unis Ginex d.d. Goražde, BN TMiH d.d. Novi Travnik, Binas d.d. Bugojno, Zrak d.d. Sarajevo, Pretis d.d. Vogošća, TRZ d.d. Hadžići i Unis group d.d.

Federalnoj upravi policije su, bez naknade, na korištenje data dva objekta koja se nalaze u Centru za obuku policijskih kadrova “Mahir Begić” u Tarčinu. Udruzi “Cimski branitelji” dat je, također bez naknade, na privremeno korištenje na period od pet godina poslovni prostor u Mostaru.

Federalna vlada je donijela Odluku o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra kojom se utvrđuje visina naknade za korištenje podataka premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja.

Također, donesena je i Odluka o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra kojom se utvrđuje visina naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta i popisnog katastra.

Općini Kiseljak, kao korisniku eksproprijacije, dozvoljen je ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak.

Vlada je prihvatila informaciju o molbi društva “Oslobođenje servisi” d.o.o. Sarajevo za finansijsku podršku realizaciji projekta Specijal Oslobodenja “30 godina”.

Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti Skupštini BH-Gasa d.o.o Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji su menovani, kao i da za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkur sne procedure, a najduže do tri mjeseca, budu imenovani Armin Zulkić, Amra Salihović, Asmir Mujanović i Maja Hadžihalilović.

Donesena je Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora UNIS GROUP d.o.o., utvrđeni su kriteriji, te usvojen tekst javnog konkursa za ovaj izbor i nominovanje.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava su opunomoćeni Edina Sijerčić (Agrokomerc d.d. Velika Kladuša), Jadranko Puljić (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo), Ernest Đonko (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Jasmina Pašić (Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 14.04.2022.

Naslov: Redakcija