Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FBIH: Predviđena zabrana izgradnje malih hidroelektrana, instalisane snage do i uključivo 10 MW

14.12.2021.


Usporena je parlamentarna procedura predloženim dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 66/2013, 94/2015 i 54/2019), koje treba da stvore zakonske pretpostavke za zabranu izgradnje malih hidroelektrana, instalisane snage do i uključivo 10 MW, na cijeloj teritoriji Federacije BiH.

Dopune navedenog zakona predložene su svojevremeno iz Federalne vlade Parlamentu FBiH na odlučivanje po hitnom postupku, ali ih je Predstavnički dom, na sjednici u aprilu ove godine, proceduralno vratio u formu nacrta, što je slijedom toga učinio danas i Dom naroda na sjednici koja je u toku u Sarajevu.

Predloženom dopunom Zakona o električnoj eneregiji dodan je član koji definira šta su to "male hidroelektrane (mHE)". To su "hidroenergetski objekti instalisane snage do i uključivo 10 MW", što u sadašnjem Zakonu i podzakonskim aktima nije definisano.

Član 78. Zakona dopunjen je odredbom kojom se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane na cijeloj teritoriji Federacije BiH, čime se onemogućava izdavanje odobrenja za građenje od bilo koje nadležne institucije.

Još jedna odredba u članu 116. Zakona dodana je u želji da se svim podnosiocima zahtjeva za izdavanje energetske dozvole, koji već imaju zaključene ugovore o koncesiji s nadležnim organom, omogući da u roku od tri godine od dana stupanja na snagu dopunjenog Zakona o električnoj energiji, kompletiraju njihov zahtjev za izdavanje energetske dozvole, a sve u svrhu izbjegavanja sudskih sporova između investitora i državnih organa.

Rok od tri godine je ostavljen iz razloga što je podnosilac zahtjeva dužan pribaviti određenu dokumentaciju za čije izdavanje treba određeno vrijeme. Riječ je o pribavljanju vodoprivrednih akata, okolinske dozvole, prethodne elektroenergetske saglasnosti, urbanističke saglasnosti, kao i dokaza o riješenim imovinsko-pravnim odnosima vezanim za nekretninu na kojoj je predviđena gradnja.

Izradi navedenih dopuna Zakona o električnoj energiji, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je pristupilo nakon zaključka Predstavničkog doma da treba potpuno zabraniti izgradnju malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije BiH, što je u skladu i s Deklaracijom o zaštiti rijeka u Federaciji. Kada je usvajan takav zaključak, rečeno je da zabranu treba narediti i zakonom.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 10.12.2021.

Naslov: Redakcija