Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o visini godišnje naknade za javne puteve koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, Odluka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, te Prijedlog strategije i politike razvoja industrije Republike Srpske za period 2016-2020. godina


Vlada Republike Srpske prihvatila je 13. oktobra 2016. godine, na 95. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog strategije i politike razvoja industrije Republike Srpske za period 2016-2020. godina i uputiće je na razmatranje Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Strategija definiše prioritete i strateške ciljeve razvoja industrije, te načine njihovog ostvarivanja u periodu 2016-2020 godine. Strategija je usaglašena sa industrijskim politikama EU, ciljevima Strategije Evropa 2020 i Strategije Jugoistočne Evrope 2020, te drugim preporukama međunarodnih organizacija vezano za razvoj industrije.

Strategiju je na osnovu dostupnih podataka, sprovedenih analiza i istraživanja izradilo Ministarstvo industrije, energetike i razvoja. S ciljem identifikovanja ograničenja za razvoj industrije, sprovedena su anketna ispitivanja 180 privrednih drušatava iz industrije, kao i anketna ispitivanja pet gradova i 57 opština Republike Srpske.

Kao polazna osnova i determinante za izradu Strategije urađene su sljedeće analize: analiza stanja u industriji u periodu od 2009. do 2015. godine, sa osvrtom na prvih šest mjeseci 2016. godine; analiza konkurentnosti industrije i ključnih faktora razvoja industrije; analiza ograničenja i problema sa kojima se susreću privredni subjekti iz sektora industrije i SWOT analiza.

Na osnovu provedenih analiza i istraživanja, te ocjene raspoloživih kapaciteta, razvojnih prednosti i ograničavajućih faktora razvoja industrije, definisani su prioriteti i strateški ciljevi razvoja industrije u periodu 2016-2020. godine, i to: sprovođenje procesa revitalizacije industrije (reindustrijalizacija); monitoring, praćenje razvoja industrije i primjena adekvatnih mjera za poboljšanje konkurentnosti; povećanje zaposlenosti u industriji i unapređivanje ponude radne snage; poboljšanje poslovnog okruženja i privlačenje investicija u industriju i primjena ekoloških standarda u industriji i efikasnije korištenje resursa.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u iznosu od 770.276,19 KM.

Isplata sredstava odobrava se za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 117 radnika iz 64 preduzeća koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslov za starosnu penziju počev od 01.01.1998. do dana otvaranja stečaja, što je usaglašeno sa nadležnim filijalama Fonda PIO RS i JU "Zavod za zapošljavanje RS".

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o visini godišnje naknade za javne puteve koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Ovom uredbom preciznije se uređuje način uplate godišnje naknade za javne puteve i postupak povrata dijela plaćene godišnje naknade, u slučaju kada imalac registrovanog vozila odjavi vozilo kod nadležnog organa za registraciju.

U svjetlu stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te potencijalno pozitivnog odgovora Evropske komisije na aplikaciju Bosne i Hercegovine za pristupanje Evropskoj uniji, neophodno je nastaviti sa aktivnostima na usklađivanju zakonodavstva Republike Srpske za acquis-om EU kako bi spremni dočekali sve izazove koje nam stoje na evropskom putu. S tim u vezi, jedno od otvorenih pitanja na kojem je neophodno raditi u narednom vremenskom periodu jeste i oblast zaštite kritične infrastrukture.

Pod pojmom kritične infrastrukture podrazumijeva se imovina, sistem ili njegov sastavni dio koji se nalazi u državama članicama i neophodan je za održavanje vitalnih društvenih funkcija, zdravlja, bezbjednosti, finansijske i socijalne zaštite, a čiji bi poremećaj rada ili čije bi uništenje, kao posljedica neuspjelog održavanja tih funkcija, moglo imati značajne posljedice za pojedinu državu.

Vlada je zadužila: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo saobraćaja i veza, te Republičku upravu civilne zaštite da imenuju predstavnika(e) u radu Radne grupe za izradu nacrta Zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Republici Srpskoj.

Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da koordiniše rad Radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Republici Srpsko, te da redovno izvještava Vladu Republike Srpske o svim aktivnostima na izradi nacrta Zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o izmjenama i dopunama Sporazuma o uspostavljanju Međunarodne organizacije za eliminaciju siromaštva putem održivog turizma (ST-EP).

Vlada je zadužila Ministarstvo trgovine i turizma da nastavi aktivnosti na uspostavljanju Međunarodne organizacije za eliminaciju siromaštva putem održivog turizma (ST-EP) preko nadležnih organa Bosne i Hercegovine, vodeći računa o zakonskim i ustavnim nadležnostima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.


Izvor: Vebsajt Vlade Srpske, 13.10.2016.