Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2023. godinu

14.04.2023.


Vlada Republike Srpske upoznala se, na 16. sjednici održanoj u Banjaluci, sa Informacijom o izradi priloga institucija u BiH za godišnji izvještaj o BiH u procesu evropskih integracija za period 15.5.2022-1.3.2023. godine.

Kako se navodi u predmetnoj informaciji, nakon objedinjavanja i usaglašavanja informacija nadležnih institucija Republike Srpske, a zatim i ostalih institucija u BiH, utvrđen je konačan objedinjeni nacrt ovogodišnjeg Priloga institucija u BiH.

Jedna od obaveza institucija u BiH, u domenu godišnjeg izvještavanja o postignutom napretku u procesu evropskih integracija je priprema dokumenta pod nazivom “Prilog institucija u BiH za redovan godišnji Izvještaj o BiH u procesu evropskih integracija" (Prilog institucija u BiH). Ovaj dokument je ključan za pripremu konačnog Izvještaja o BiH za 2023. godinu, koji će Evropska komisija objaviti na jesen 2023. godine.

Ovaj dokument će, nakon razmatranja na sjednici Vlade Republike Srpske, drugim nivoima vlasti u BiH i prevođenja na engleski jezik, biti dostavljen Evropskoj komisiji.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2023. godinu.

Riječ je o godišnjem akcionom planu koji proizilazi iz Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske, koja je donesena 2020. godine i važi za period od pet godina.

Strategijom je utvrđeno pet strateških ciljeva: prevencija nasilja u porodici; podrška i pomoć žrtvama nasilja u porodici; zaštita žrtava od nasilja u porodici; praćenje sprovođenja zakona, politika i mjera protiv nasilja u porodici; te zaštita od nasilja u porodici u vanrednim/kriznim situacijama.

Na osnovu ovih ciljeva definisane su mjere i aktivnosti Akcionog plana za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2023. godinu, koje doprinose: informisanju i podizanju svijesti javnosti o nasilju u porodici kao društvenom problemu; efikasnoj primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u cilju pružanja podrške žrtvama nasilja u porodici; unapređenju multidisciplinarnog i koordinisanog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici, kroz izgradu i jačanje multisektorskih modela sprečavanja i suzbijanja nasilja u porodici, kao i usavršavanje postupanja službenih lica pri subjektima zaštite u cilju efikasne primjene hitnih mjera zaštite i zaštitnih mjera, kao i smanjenje rizika od ponavljanja nasilja; te praćenju primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i unapređenju evidencije, statistike i istraživanja u oblasti nasilja u porodici.

Vlada Republike Srpske upoznala se i sa Prijedlogom Gender akcionog plana BiH za period 2023-2027. godina, te dala saglasnost na isti.

Gender akcioni plan BiH za period 2023-2027. godine sadrži tri strateška cilja u okviru kojih se definišu prioritetna područja djelovanja, odnosno programi i mjere potrebne za postizanje tog cilja. Ciljevi su: izrada, sprovođenje i praćenje programa mjera za unapređenje ravnopravnosti polova u institucijama vlasti, izgradnja i jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti polova, te uspostavljanje i jačanje saradnje i partnerstva.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 13.04.2023.

Naslov: Redakcija