Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o utvrđivanju Carinske tarife za 2024. godinu

13.12.2023.


Vijeće ministara BiH utvrdilo je u novom tekstu Prijedlog osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) o operativnim aktivnostima koje provodi Agencija za Evropsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini (Frontex), s ciljem bolje kontrole nezakonitih migracija.

Na ovaj način želi se uspostaviti pravni okvir za operativne aktivnosti koje bi Frontex izvodio na teritoriji BiH te definirati modalitete operativne saradnje država članica EU i nadležnih vlasti u BiH.

Deleagacija BiH će tokom pregovora voditi računa o zvaničnim nazivima institucija BiH radi njihovog tačnog definiranja u tekstu sporazuma.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar sigurnosti.

ODLUKA O CARINSKOJ TARIFI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o utvrđivanju Carinske tarife za 2024. godinu, usklađenu s Hamoniziranim sistemom i Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije.

Donošenje ove odluke omogućit će uspješnije obavljanje vanjskotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u BiH i privrednih subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno državama članicama Evropske unije te svim drugim zemljama s kojima je BiH zaključila sporazum o slobodnoj trgovini.

DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT DODIJELJENA ELVEDINI MUZAFERIJI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, jednoglasno je donijelo Odluku o dodjeli Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine 2023. godine.

Državna nagrada za sport, u vrijednosti 10.000 KM, dodijeljena je skijašici Elvedini Muzaferiji, kao najveće priznanje Bosne i Hercegovine zа izuzetan doprinos razvoju sporta i afirmaciji BiH.

Među sportskim uspjesima Muzaferije su drugo mjesto u disciplini spust - Crans Montana (Švicarska) u utrci FIS Europa Kupa, čime je 18. 2. 2023. godine osvojila prvu medalju za BiH na međunarodnom skijaškom takmičenju, te ispunjena “A” olimpijska norma za nastup na Zimskim olimpijskim igrama “Milano - Cortina 2026”.

Elvedina Muzaferija je državna prvakinja u svim uzrasnim kategorijama, s najboljim ostvarenim internacionalnim rezultatima i prva skijašica u historiji BiH koja je osvojila bodove u Svjetskom kupu.

PODRŠKA SPORTU: NOVČANE NAGRADE ZASLUŽNIM I VRHUNSKIM SPORTISTIMA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu Bosne i Hercegovine i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda za 2023. godinu, koju je predložilo Ministarstvo civilnih poslova.

Novčana nagrada zaslužnim sportistima BiH u 2023. godini utvrđena je u jednokratnom iznosu od 1.700 do 3.150 KM za 11 sportista i sportistkinja koji su ispunili uvjete za odlazak u penziju.

Jednokratna novčana nagrada za vrhunske sportiste međunarodnog razreda dodjeljuje se za ispunjenu "A" normu ili ostvaren plasman za učešće na Olimpijskim igrama / Paraolimpijskim igrama / Specijalnoj olimpijadi / Svjetskom prvenstvu.

Ova nagrada u 2023. godini dodijeljena je za 33 vrhunska sportista u BiH, a visina je utvrđena na osnovu postignutih rezultata na takmičenjima i kreće se od 2.000 do 2.300 KM.

ODLUKA O KUPOVINI OBJEKTA ZA SMJEŠTAJ DKP-A BiH U PODGORICI

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o kupovini objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u Podgorici, nakon što je usvojilo Informaciju o provedenim procedurama i realiziranim zadacima Komisije za kupovinu objekta s Prijedlogom najpovoljnije ponude.

Radi se o kupovini objekta na adresi IX Crnogorske brigade 140, Podgorica, Crna Gora, po cijeni od 750.000 eura.

Za potpisivanje ugovora o kupoprodaji zadužen je Branimir Jukić, ambasador BiH u Crnoj Gori.

Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo finansija i trezora dužni su okončati sve potrebne aktivnosti na kupovini i knjiženju ove nekretnine u vlasništvo Bosne i Hercegovine.

UNAPRIJEDITI SARADNJU U PODRUČJU MLADIH IZMEĐU BiH I TURSKE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog memoranduma o razumijevanju i saradnji u području mladih između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske s Prijedlogom osnova za njegovo zaključivanje, a koje će uputiti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložena je ministrica civilnih poslova.

Zaključivanje ovog memoranduma doprinijet će unapređenju sveukupnih bilateralnih odnosa, a posebno u oblasti mladih, na osnovu jednakosti i uzajamne koristi te potaknuti razvoj odnosa između institucija BiH i Turske nadležnih za oblast mladih.

INICIJATIVA ZA SMANJENJE ZAGAĐENJA ZRAKA U TUZLANSKOM KANTONU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, prihvatilo je Inicijativu i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan osam miliona eura.

Projekt se odnosi na povećanje energetske efikasnosti javnih zgrada na području Tuzlanskog kantona, koje bi imalo značajan uticaj na rješavanje problema zagađenja zraka i smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Zajam je alociran na Federaciju BiH, a krajnji dužnik je Tuzlanski kanton. Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grace perioda.

BiH I ITALIJA JAČAJU EKONOMSKU SARADNJU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Italije o ekonomskoj saradnji, nakon što je usvojen izvještaj o pregovorima za njegovo zaključivanje.

Zaključivanjem ovog sporazuma kreira se pravni okvir za institucionalnu saradnju dviju država radi promoviranja, širenja i diverzifikacije obostrano korisne ekonomske saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika uime Bosne i Hercegovine ovlasti ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

RATIFIKACIJA TRI SPORAZUMA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o financiranju Godišnjeg akcijskog plana za Bosnu i Hercegovinu za 2022. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Riječ je o sporazumu, potpisanom 19. septembra 2023. godine u Sarajevu, vrijednom 45.500.000,00 eura, koji u cijelosti finansira Evropska unija u skladu s odredbama ranije zaključenog Okvirnog sporazuma između Evropske komisije i BiH o aranžmanima zа implementaciju finansijske pomoći EU-a Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) za period 2021 – 2027. godine.

Evropska unija Godišnjim akcijskim planom zа 2022. godinu pruža podršku korisnicima IPA-e III u BiH za implementaciju i unapređenje reformskih strategija u oblasti pravosuđa, javne uprave, javnih finansija, evropskih integracija, klimatskih promjena te zapošljavanja i socijalne zaštite.

Istovremeno je utvrđen i bit će dostavljen Predsjedništvu BiH Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Srbija za period 2021 - 2027. godina između Evropske unije i Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije, nakon njegovog potpisivanja.

Ovim sporazumom je utvrđeno finansiranje prekograničnog programa aktivnosti saradnje Bosna i Hercegovina – Srbija 2021 - 2027. godina, ukupne vrijednosti 16.223.529,42 eura, od čega se očekuje maksimalan doprinos EU-a u iznosu od 14 miliona eura.

Program prekogranične saradnje ima za cilj unapređenje dobrosusjedskih odnosa, njegovanje integracije u EU i promoviranje društveno-ekonomskog razvoja kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative, dajući doprinos jačanju međusobne saradnje i unapređenju sigurnosti.

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova utvrđen je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora za period 2021 - 2027. godina između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, i Vlade Crne Gore, koju predstavlja Ured za evropske integracije, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

Za ovaj program prekogranične saradnje, koji će se provoditi u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći 2021-2027. (IPA III), predviđena su IPA sredstva u maksimalnom iznosu od 8.400.000 eura, a ukupni troškovi procijenjeni su na 9.734.117,64 eura.

Cilj programa je unapređenje dobrosusjedskih odnosa, podsticanje integracije u Evropsku uniju i unapređenje društveno-ekonomskog razvoja putem zajedničke lokalne i regionalne inicijative.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 12.12.2023.

Naslov: Redakcija