Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: BIH među četiri zemlje u Evropi koje su pristupile dobijanju pečata rodne ravnopravnosti

13.12.2022.


Sekretarijat Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine nastavlja sa realizacijom aktivnosti na unapređenju rodne ravnopravnosti kroz implementaciju Projekta “Pečat rodne jednakosti za javne institucije u BiH”, koji je dio globalnog programa za ravnopravnost spolova Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Kroz ovaj projekat, VSTV BiH aktivno radi na na jačanju internih kapaciteta za integraciju rodne jednakosti, a kako bi u budućnosti, u okviru svojih nadležnosti, bilo garant veće rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena u okviru njihovih oblasti rada i djelovanja.

Uposlenici Sekretarijata VSTV-a BiH, koji su imenovani u Odbor za rodnu ravnopravnost u Sekretarijatu, učestvovali su u dvodnevnoj obuci koju je organizovao UNDP, a tokom koje su detaljno upoznati sa programom Projekta, koracima realizacije programa, kao i ulogom ključnih aktera u ovom procesu.

Riječ je o programu koji se zalaže za uvođenje rodne jednakosti kao iznimno značajnog elementa koji doprinosi zadovoljstvu i dobrobiti građana, izgradnji snažnih institucija, ekonomskom razvoju i rastu. Uspostavljanje sistema rodne jednakost istovremeno je značajan segment u procesu pristupanja Europskoj uniji, obzirom da je ravnopravnost žena i muškaraca jedno od temeljnih načela EU.

Pristupanjem VSTV-a BiH realizaciji projekta, a samim tim i dobijanju pečata rodne jednakosti koji se instituciji dodjeljuje po završetku projekta kao pokazatelj stepena uspješnosti usklađivanja i integracije rodne ravnopravnosti unutar same institucije, BiH našla se među četiri zemlje u Evropi koje su pristupile unapređenju ovog segmenta ljudskih prava.

U narednom periodu slijedi intenzivan rad na samoprocjeni stanja u instituciji, a zatim i poduzimanju aktivnosti, čiji je cilj jačanje rodnih mehanizama, i unapređenje institucionalnih politika i praksi u oblasti rodne ravnopravnosti.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 09.12.2022.

Naslov: Redakcija