Zastava Srbije

ZAKONI O OSNOVNOM I SREDNJEM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: Imenovanja direktora i zapošljavanje u školama u RS po zakonom propisanim procedurama

13.07.2021.


Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske odbacuje insinuacije pojedinih udruženja građana i medija o uticaju politike na postupak izbora i sam rad organa upravljanja u školama na uštrb kvaliteta rada.

"Procedura izbora direktora i svih zasposlenih u školama jasno je propisana zakonima, kao i uslovi u smislu stručnosti koje kandidati moraju da zadovolje. Zato pozivamo da nam se javno i zvanično dostavi prijava za one kandidate za koje postoje saznanja da su izabrani pod političkim uticajem, jer to nećemo dozvoliti u školama. Svaku prijavu koju dobijemo, uputićemo prosvjetnoj inspekciji koja utvrđuje okolnosti pod kojima je došlo do zapošljavanja.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske podsjeća da su 2017. i 2018. godine doneseni novi zakoni o osnovnom i srednjem vaspitanju i obrazovanju, između ostalog, sa ciljem unapređenja kvaliteta upravljanja u školama i tada je odlučeno da zbog povećanja transparentnosti direktore osnovnih i srednjih škola imenuje Vlada Republike Srpske na osnovu javnog konkursa koji raspisuje školski odbor. Do tada su izbore direktora provodili školski odbori koji su u pojedinim slučajevima zloupotrebljavali poziciju i blokirali procese imenovanja direktora i samim tim štetili i onemogućavali redovan rad škole što je nedopustivo. Ovakva odredba je donesena upravo sa ciljem da se poveća transparentnost procedure izbora direktora, kao i da se onemogući bilo kakav vid zloupotreba prilikom zapošljavanja", rekla je ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić.

Način imenovanja direktora je usaglašen tada sa Zakonom o sistemu javnih službi, što znači da direktora imenuje osnivač, tj. Vlada Republike Srpske.

Podsjećamo da su škole samostalna pravna lica koja imaju svoje organe upravljanja i rukovođenja. Direktor škole, u postupku prijema i raspoređivanja radnika dužan je da postupa u skladu sa zakonima i Ministarstvo prosvjete i kulture u postupku prijema i raspoređivanja radnika ne može vršiti uticaj na škole.

Inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih propisa iz oblasti obrazovanja vrši Republička prosvjetna inspekcija, u sastavu Republičke uprave za inspekcijske poslove.

Podsjećamo da Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske iintenzivno radi na unapređenju nastavnog procesa i rada u svim školama i zbog toga smatramo nedopustivim bilo koji vid neargumentovanih tvrdnji.

Reformski procesi odvijaju se u pozitivnom smjeru na zadovoljstvo naših učenika i nastavnika. Intenzivno radimo na inoviranju nastavnih planova i programa, digitalizaciji sadržaja, te usavršavanju rada nastavnika kako bismo osavremenili nastavu i kako bi učenici sticali primjenjiva znanja.

Imajući u vidu smanjenje broja upisanih učenika u prve razrede osnovnih škola, a što je dio ukupnih demografskih kretanja u Srpskoj, programom rada Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za narednu godinu predviđeno je da se radi na izmjenama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju sa ciljem formiranja odjeljenja sa optimalnim brojem učenika, a kako bi nastavnici mogli da se kvalitetnije posvete radu s njima i ostanu u našem obrazovnom sistemu. Opredijeljeni smo da kreiramo model rada u najboljem interesu naših učenika i nastavnika, prevashodno štiteći interese prosvjetnih radnika.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 09.07.2021.

Naslov: Redakcija