Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojena Strategija upravljanja dugom 2022 - 2024. godina

13.05.2022.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o dodijeljenoj finansijskoj pomoći i ostvarenim efektima Uredbe o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

U periodu realizacije Uredbe zabilježeno je ukupno 271.162 pretrage aplikacije, što dovoljno govori o svrsishodnosti cijelog procesa odnosno interesovanju subjekata male privrede.

Ključ za raspodjelu sredstava bio je prosječan broj radnika u periodu od 12 mjeseci, a maksimalan iznos pomoći po jednom subjektu bio je 30.000 KM. Ukupan iznos isplaćene finansijske pomoći je 59.999.335,49 KM

Pravo na ovu pomoć ostvarilo je ukupno 24.766 subjekata - obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, čime je podržano ukupno 44.056 radnih mjesta u FBiH, od čega se 60 posto odnosi na obrtnike, kao najveću skupinu subjekata male privrede registrovanih kao fizičke osobe, odnosno samostalnih djelatnosti.

Posmatrajući po kantonima, u Hercegovačko-neretvanskom je bio 2.291 korisnik (ukupno dodijeljeno 5.810.328,34 KM pomoći), u Posavskom 329 (764.476,38 KM), Zapadnohercegovačkom 1.296 (2.715.458,06 KM), Sarajevskom 5.425 (13.505.220,61 KM), Srednjobosanskom 2.812 (6.561.232,36 KM), Tuzlanskom 4.733 (12.083.114,26 KM), Unsko-sanskom 2.337 (5.986.355,80 KM), Bosansko-podrinjskom 318 (595.939,85 KM), Zeničko-dobojskom 4.734 (10.983 403,53 KM), a u Kantonu 10 je za 491 korisnika dodijeljeno ukupno 993.806,30 KM.

U izvještaju je ocijenjeno da je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti kao cilj projekta ostvaren i to posmatrajući period (decembar-mart), kada je privredna aktivnost kod samostalnih djelatnosti i najmanja Naime, u decembru 2021. godine evidentirano je ukupno 52.989 subjekata, dok je u martu 2022. godine taj broj uvećan na 53.041.

U januaru 2022. godine je zabilježeno 58.195 zaposlenih, a u martu evidentirano 58.196 zaposlenih. Očekuje se da će dolaskom ljetne sezone broj zaposlenih u ovom sektoru biti značajno povećan.

Kada je riječ o ostvarenim efektima u izvještaju je ocjenjeno da je dodjela ove finansijske pomoći elektronskim putem, bez dostavljanja bilo kakve dokumentacije, a na osnovu službenih evidencija, provedena prvi put u Federaciji BiH izuzetno uspješno, što je svojevrsna novina i značajno olakšanje subjektima male privrede registrovanih kao samostalne djelatnosti. Saradnja resornog ministarstva s Poreznom upravom FBiH i Federalnim ministarstvom finansija, a potom i Upravom za indirektno oporezivanje te Centralnom bankom BiH, bila je na visokom nivou. To je rezultiralo apsolutnim uspjehom i pozitivnom reakcijom javnosti i samih korisnika pomoći u smislu transparentnosti, jednostavnosti, ekspeditivnosti i na kraju apsolutne učinkovitosti.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela tri odluke kojima je Željeznicama Federacije BiH odobreno ukupno 35,5 miliona KM.

Prvom odlukom je usvojen Program utroška sredstava transfera Željeznicama FBiH, utvrđenog Budžetom FBiH za 2022. godinu u iznosu od 24.500.000 KM. Svrha ovog programa je provođenje Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja, po kojem Federacija BiH finansira održavanje željezničke infrastrukture, sufinansira željeznički putnički i kombinovani saobraćaj, te sufinansira rad Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo po Sporazumu između Federacije BiH i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije.

Od planiranog iznosa je za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture namijenjen 21.900.000 KM, za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja 2.000.000 KM, za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog kombinovanog saobraćaja 100.000. Iznos od 500.000 KM predstavlja učešće FBiH u finansiranju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije.

Drugom odlukom je usvojen i 5.000.000 KM vrijedan Program utroška sredstava kapitalnog transfera za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture, utvrđenog ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Od ovog iznosa je po 2,5 miliona KM namijenjeno investicionom ulaganju u donji stroj (zaštitne mreže od odrona) na dionici između stanica Jablanica i Drežnica, te investicionom ulaganju u gornji i donji stroj pruge na dionici stanica od Zenice do stanice Lašva.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo zaduženi su da za svaki od ova dva programa zaključe ugovore kojim će biti uređeni način prenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke u slučaju da radove ne izvode Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Donesena je i Odluka o dodjeli sredstava JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo na ime izmirenja obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji za 2022. godinu, u iznosu od 6.000.000 KM Ova sredstva su namijenjena plaćanju obaveza ovog javnog preduzeća prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Željeznice FBiH će Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostaviti izvještaj i dokaze o namjenskom utrošku sredstava, te će visinu sredstava povećati učešće državnog kapitala i o tome informisati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Federalna vlada je usvojila izvješće o investiranju javnih novčanih sredstava FBiH za 2021. godinu, koje će uputiti Parlamentu FBiH.

U izvješću, kojeg je sačinilo Federalno ministarstvo financija, obrazloženo je da se investiranje raspoloživih javnih novčanih sredstava FBiH vrši u svrhu povećanja proračunskih sredstava i u skladu sa odredbama Zakona o investiranju javnih sredstava u FBiH.

U 2021. godini tri institucije su vršile investiranje javnih sredstava: Federalno ministarstvo financija, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Općina Centar Sarajevo.

Federalno ministarstvo financija investiralo je javna sredstva u ukupnom iznosu od 272.100.000 KM. Na poduzeta ulaganja ostvaren je prihod (kamata) od 163.540,74 KM.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u 2021. godini investirao je javna sredstva u ukupnom iznosu od 16.191.130 KM. Na poduzeta ulaganja ostvareno je na ime kamata 94.891,15 KM.

Općina Centar Sarajevo u 2021. godini investirala je javna sredstva u ukupnom iznosu od 11.000.000 KM, te ostvarila prihod od investiranja od 66.052,56 KM.

Sva ova investiranja su vršena isključivo u oročene depozite kod banaka članica Agencije za osiguranje depozita BiH

Vlada FBiH je donijela Odluku o osvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u ukupnom iznosu od 4.570.000 KM.

U okviru ovih sredstava je kroz transfer za implementaciju i uvođenje u pravo neratnih invalida planirano 200.000 KM, a na ime podrške funkcionisanju centara za socijalni rad i općinskih službi nadležnih za poslove socijalne zaštite u FBiH. Ova sredstva će biti raspodijeljena putem zvanične obavijesti svim centrima za socijalni rad i općinskim službama socijalne zaštite s područja FBiH kao pomoć za tekuće, povećane materijalne troškove, nastale kao posljedica kontinuiranog uvođenja u pravo i administriranja isplata neratnim invalidima, u procesu provedbe federalnog Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

Daljnjih 250.000 KM namijenjeno je provedbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Svrha je osiguranje zaštite i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici u sigurnim kućama kroz sufinansiranje troškova smještaja 350 žrtava porodičnog nasilja upućenih u sigurnu kuću tokom 2022. godine. Raspodjela ovih sredstava bit će realizovana na osnovu javnog poziva.

Sredstva od 40.000 KM namijenjena su za ovogodišnju “Dječiju nedjelju” i predstavljaju materijalnu podršku za 75 nadarenih đaka ili studenata bez oba roditelja ili iz socijalno ugroženih porodica. Raspodjela ovih sredstava ići će putem zvanične obavijesti centrima za socijalni rad ili općinskim službama za socijalnu zaštitu na području FBiH.

Kroz transfer za organizacije civilnih invalida planiran je iznosu od 500.000 KM, a s ciljem stvaranja uslova za funkcionisanje saveza i udruženja osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata i njihovog osnaživanja u zastupanju interesa ove populacije. Sredstava će biti raspodijeljena na osnovu javnog poziva.

Iznos od 1.700.000 KM namijenjen je za sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou FBiH. U okviru ovog programa namijenjena su i sredstva za podršku sistemu socijalnih usługa kroz stvaranje uslova za neometano redovno funkcionisanje dvije ustanove socijalne zaštite na nivou Federacije BiH čije je tekuće poslovanje ugroženo nedostatnim prihodima od vlastite djelatnosti.

Transfer Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja iznosi 1.800.000 KM, a transfer za finansiranje i rad udruženja penzionera na nivou FBiH, u skladu s članom 125. Zakona PIO/MIO, iznosi 80.000 KM.

Korisnici svih transfera su obavezni Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dostavljati kvartalne izvještaje o utrošku sredstava i to najkasnije 15 dana nakon završetka kvartala. Obavezni su i da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj s kompletnom dokumentacijom koja to dokazuje najkasnije do 15. januara naredne godine.

Vlada FBiH je usvojila Program i kriterije raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Federalnom ministarstvu kulture i sporta Budžetom FBiH za 2022. godinu, u iznosu od 6.450.000 KM.

Od toga se na transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa odnosi 720.000 KM, a za transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH 1.480.000 KM.

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH vrijedan je 650.000 KM, a za sport od značaja za Federaciju BiH 3.200.000 KM.

Kroz transfer namijenjen programima za mlade bit će dodijeljeno 400.000 KM.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela četiri odluke o finansiranju kulturnih društava, u ukupnom iznosu od 1.050.000 KM, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2022. godinu.

Tako je za finansiranje programa i projekata Kulturnog društva Prosvjeta odobreno 150.000 KM, Kulturnog društva Preporod 500.000 KM, Kulturnog društva Napredak 340.000 KM, te Kulturnog društva La Benevolencija 60.000 KM.

S ovim korisnicima Federalno ministarstvo kulture i sporta će zaključiti ugovore o načinu i uslovima njihovog korištenja.

Četiri društva će nadležnom federalnom ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju aktivnosti za prijem radnika u rudnicima mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurdevik i Zenica d.o.o. Zenica, te rudnicima uglja Kreka d.o.o. Tuzla i Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, a koji posłuju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Vlada je dala saglasnost za prijem radnika na određeno radno vrijeme ukupno 49 radnika u ovim rudnicima. Od toga se na Đurđevik odnosi 30 radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci, na Zenicu tri radnika na određeno radno vrijeme do dvanaest mjeseci, na Kreku šest radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci, te na Gračanicu deset radnika na određeno radno vrijeme do dvanaest mjeseci.

Podsjetimo, Vlada FBiH je na sjednici održanoj 23.12.2021. godine donijela zaključak kojim je zadužila svi rudnici koji posłuju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da obustave sve konkursne procedure za prijem radnika. Obaveza obustave konkursnih procedura odnosi se i na sve započete postupke za prijem, bez obzira da li se radi o prijemu u radni odnos na određeno ili na neodređeno radno vrijeme. Izuzetno, Vlada može na zahtjev Elektroprivrede BiH i uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dati saglasnost za provođenje konkursne procedure i zapošljavanje za pojedino društvo iz Koncerna.

Iz obrazloženja koje je dostavila Elektroprivreda BiH, uz ostalo navedeno je u informaciji, jasno je da se radi o radnicima koji su vezani za proces neposredne eksploatacije u jamskom proizvodnom pogonu, te bi bez ovih izvršioca proces proizvodnje bio otežan.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je predložilo, a Vlada FBiH usvojila program utroška sredstava tekućeg transfera Budžeta FBiH za 2022. godinu za unaprjeđenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar d.o.o. Ovim programom JP Aerodromu Mostar d.o.o. odobren je iznos od 1.000.000 KM.

Resorno federalno ministarstvo je zaduženo da vrši kontinuiran nadzor utroška sredstava te da sa Aerodromom Mostar potpiše ugovor kojim će biti uređeni način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Aerodrom je dužan o utrošku sredstava kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo, te nakon utroška, a najkasnije do 28.2.2023. godine, sačiniti ukupne izvještaje o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ih Ministarstvu zajedno sa odlukama nadzornih odbora o njihovom usvajanju.

Vlada FBiH je usvojila informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 9.5.2022. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 60 dana računajući od 12.05.2022. godine, koji se utvrđuje kao dan početka njihove primjene.

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere spram epidemiološke situacije i o torne redovno izvještavaju Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Krizni štab FMZ je zadužen da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području FBiH, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi nove mjere.

Ovaj štab će zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija.

U skladu sa zaključkom od 8.12021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U informaciji Kriznog štaba FMZ je, uz ostalo, navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 6,03 slučaja na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, više incidence od prosječne zabilježene u Hercegovačko-neretvanskom (18.9), Posavskom (14,51), Zapadnohercegovačkom (11.78) i Sarajevskom kantonu (6,18).

U Federaciji BiH su na bolničkom liječenju trenutno 42 osobe zbog COVID-19, od kojih niti jedna nije na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Kada je riječ o procjeni rizika u FBiH se u proteklom izvještajnom periodu bilježi nizak nivo prijenosa virusa u zajednici. Uzimajući u obzir povoljan trend pada svih sedmičnih indikatora u prethodnom mjesecu, procjenjeno je da je prijetnja zdravlju opće populacije niska, ali da dominacija Omicron varijanta virusa i nedovoljnog obuhvata imunizacijom predstavlja kontinuiran rizik za ranjive skupine.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, usvojila Strategiju upravljanja dugom 2022 - 2024. godina. Ovaj dokument predstavlja sažetak glavnih načela i smjernica za politike upravljanja dugom FBiH u ovom razdoblju i temelji se na postojećem portfelju duga Federacije BiH, Programu javnih ulaganja Federacije BiH 2022 – 2024. godina i Dokumentu okvirnog proračuna Federacije BiH 2022 - 2024 godine. Strategija sadrži planove financiranja potreba Vlade FBiH u naredne tri godine kako na vanjskom tako i na unutarnjem tržištu, te indikativne mjere i alate potrebne za dostizanje usvojenih strateških ciljeva.

Ciljevi Strategije su osiguranje sredstava za financiranje vladinih potreba uz prihvatljive troškove i rizike u srednjem i dugom roku, te razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira. Pretpostavke troškova i cijena, za razdoblje koji pokriva Strategija, urađene su u suradnji s državnim Ministarstvom financija, Ministarstvom financija RS-a i Direkcijom za financije Brčko Distrikta BiH s ciljem jednoobraznosti strategija na svim razinama u Bosni i Hercegovini.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom obuhvata portfelj duga kojim upravlja Vlada FBiH, a koji je odobrio Parlament FBiH, odnosno ukupni vanjski dug FBiH, uključujući i onaj njegov dio koji je ugovoren radi prosljeđivanja krajnjim korisnicima (financijskim institucijama, javnim kompanijama, kantonima, gradovima i općinama) i ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH.

Portfelj duga koji je razmatran u Strategiji u iznosu od 6.156,28 milijuna KM (3.567,55 milijuna dolara) ili 26,82 posto BDP-a FBiH. On se sastoji od vanjskog duga FBiH u iznosu od 5.402,01 milijuna KM (3.130,45 milijuna dolara) ili 87,75 posto portfelja duga, te unutarnjeg duga od 754,27 milijuna KM (437,1 milijun dolara) ili 12,25 posto portfelja duga.

Portfelj duga ima relativno nisku ponderiranu prosječnu kamatnu stopu od 1,25 posto. Ponderirana prosječna kamatna stopa za unutarnji dug, kao i za vanjski, iznosi 1,25 posto. Prosječno vrijeme dospijeća (ATM) za unutarnji dug je 3,6 godina, a 6,6 godina za vanjski dug.

Na osnovu postojećeg portfelja duga, očekivanog makroekonomskog okvira u posmatranom razdoblju, dostupnih izvora financiranja na vanjskom i domaćem tržištu, a uzimajući u obzir pretpostavke budućih cijena i troškova zaduživanja, pripremljeno je nekoliko alternativnih strategija. Balansirajući između troškova i rizika zaduživanja kao mjerilo, definirana je poželjna Strategija upravljanja dugom za naredno razdoblje te predstavljen očekivani portfelj duga na kraju promatranog razdoblja (2024. godina) zajedno s njegovim troškovima i rizicima.

Na kraju Strategije date su preporuke u pogledu budućih zaduženja kako bi postavljeni ciljevi u narednom razdoblju mogli biti dostignuti.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da Strategiju upravljanja dugom 2022-2024. objavi na svojoj web stranici, a dokument će biti dostavljen i Parlamentu FBiH radi informiranja

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, usvojila izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje Proračuna u prva tri ovogodišnja mjeseca iznose 1.086,6 milijuna KM, što je 19 posto planiranog za 2022. godinu i više za 12 posto u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine. Prihodi od poreza iznose 982,71 milijun KM, što je 25 posto planiranog za 2022. godinu, a u odnosu na prethodnu godinu bilježe rast za 14 posto.

Tromjesečni prihodi od poreza na dobit iznosili su 18,7 milijuna KM, što je 28 posto ukupno planiranih za 2022. godinu, a 11 posto više u odnosu na ostvarenje u istom prošlogodišnjem razdoblju. Najveće udio u ovim prihodima čini porez na dobit banaka od 6,2 milijuna KM.

Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, kao najznačajnija stavka, sa sudjelovanjem od 52,03 posto u ukupno ostvarenim prihodima, primicima i financiranju, iznose 565,3 milijuna KM. To predstavlja 25 posto planiranog Proračunom za 2022. godinu, te 113 posto u odnosu na ostvarenje u prvom kvartalu prethodne godine. Doprinosi za MIO bili su najveći u ožujku, kada su iznosili 195,5 milijuna KM, a najmanji u siječnju sa 176,6 milijuna KM.

Prihodi od indirektnih poreza čine 36,69 posto ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, a u razdoblju siječanj - ožujak 2022. godine iznosili su 398,7 milijuna KM, što je 24 posto planiranih sredstava Proračunom za 2022. godinu, a porasli su za 16 posto u odnosu na prva tri prošlogodišnja mjeseca.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za razdoblje siječanj - ožujak 2022. godine iznose 877 milijuna KM, što je 16 posto planir


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 12.05.2022.

Naslov: Redakcija