Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Zajedničke i centralizirane javne nabavke usklađene s EU legislativom

13.03.2024.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za javne nabavke, donijelo je Pravilnik o provođenju zajedničke nabavke, centralizirane nabavke i uspostavljanju centralnog nabavnog tijela s oznakom ‘EI’ kao odgovarajućom potvrdom usklađivanja s EU legislativom u ovoj oblasti.

Pravilnikom se uređuju način i uvjeti provođenja zajedničke nabavke za dva ili više ugovornih organa, centralizovane nabavke te uvjeti za uspostavu centralnog nabavnog organa za potrebe više ugovornih organa.

Donošenjem novog Pravilnika se uvodi obaveza korištenja informacionog sistema za centralizirane nabavke (ISCN) samo u centralnim nabavnim organima i pripadajućim ugovornim organima, kao sistema koji je integriran s portalom javnih nabavki. Uvođenjem ISCN-a, kojim će upravljati Agencija za javne nabavke BiH, i njegovim korištenjem omogućava se brže, efikasnije i kvalitetnije planiranje, provedba i realizacija centralnih nabavki, a čije pozitivne efekte će osjetiti građani i privredni subjekti.

Istovremeno se jasnije definira razlika između zajedničke i centralizirane nabavke te se dodatno pojašnjavaju prava i obaveze članova zajedničke nabavke u skladu s EU standardima.

Ovim pravilnikom se slijede najbolje evropske prakse i standardi u ovoj oblasti i stvaraju potrebni preduvjeti za uspostavu i provedbu centraliziranih nabavki i uspostavu centralnih nabavnih organa, a njihova provedba i uspostava isključiva je odluka nadležnih organa na drugim nivoima vlasti.

USAGLAŠAVANJE ZAKONA O SUDU BiH

Vijeće ministara BiH upoznato je s aktivnostima ministra pravde i radne grupe na usaglašavanju Prijedloga zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koje će biti finalizirane u narednih sedam dana.

Vijeće ministara BiH na sjednici planiranoj za 19. 3. 2024. izjasnit će se o novom tekstu Prijedloga zakona o sudu BiH.

EU PROGRAM ZA DUNAVSKU REGIJU: PRIJEDLOG SPORAZUMA O FINANSIRANJU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju za Interreg IV-B IPA Program za Dunavsku regiju za period 2021. - 2027. godine, između Evropske unije (EU), koju predstavlja Evropska komisija, i Mađarske, koju predstavlja Ured premijera Mađarske, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Sporazum utvrđuje uvjete finansiranja i provedbe programa u BiH, uz finansijsku podršku Evropskog fonda za regionalni razvoj, Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) i Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju – Globalna Evropa te uz nacionalno sufinansiranje programa.

Ukupan budžet programa je 268.809.822 eura, a ukupni finansijski doprinos Evropske unije je 215.047.857 eura, dok će 53.761.965 eura sufinansirati zemlje učesnice projekta.

Program će dodatno osigurati podršku zemljama korisnicima u usvajanju i provođenju političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i ekonomskih reformi u procesu usklađivanja s vrijednostima Evropske unije i postepenog usklađivanja s pravilima, standardima, politikom i praksom EU, s ciljem sticanja članstva.

Realizacija ovog sporazuma vršit će se potpisivanjem posebnih sporazuma o finansiranju.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložena direktorica Direkcije za evropske integracije.

BiH I SRBIJA JAČAJU SARADNJU U PODRUČJU ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Na sjednici je utvrđen i bit će dostavljen Predsjedništvu BiH Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o saradnji na zajedničkoj realizaciji projekta rekonstrukcije i modernizacije pruge Ruma - Šabac - Loznica (Republike Srbija) - Zvornik - Tuzla - Doboj (Bosna i Hercegovina) između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije, s ciljem jačanja dobrosusjedskih odnosa.

Pokretanje inicijative za zaključivanje ovog sporazuma rezultat je obavljenih razgovora ministra komunikacija i prometa BiH i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije o poboljšanju uvjeta za odvijanje željezničkog prometa.

Cilj projekta je poboljšati kvalitet i brzinu željezničkog prometa, uz pružanje boljih usluga za putnički teretni i intermodalni promet, smanjiti vrijeme putovanja i povećati atraktivnost željezničkog prometa za putnike i privredu.

Dvije države ovim sporazumom potvrđuju namjeru da zajedno realiziraju projekt rekonstrukcije željezničke pruge Ruma – Šabac - Loznica (Republika Srbija) - Zvornik -Tuzla - Doboj (Bosna i Hercegovina) te da koordiniraju sve projektne aktivnosti i zajedno apliciraju za finansijska sredstva, uključujući i sredstva međunarodnih finansijskih institucija.

POVEĆAN GRANT ZA PROJEKT VODOSNABDIJEVANJA U GRADAČCU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o izmjenama i dopunama br. 1 na Ugovor o grantu od 26. 10. 2020. godine u vezi s investicionim grantom iz Zajedničkog fonda za Zapadni Balkan za "Projekt vodosnadbijevanja Gradačac" između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Ovim ugovorom dodjeljuje se dodatni grant vrijedan 465.000 eura, tako da s ranije dodijeljenim grantom od 1.992.500 eura ukupna grant sredstva sada iznose 2.457.500 eura.

Grant sredstva namijenjena su rekonstrukciji i zamjeni postojećih cijevi i unapređenju sistema vodosnabdijevanja koji ima nedovoljno kapaciteta i dotrajalu mrežu u centralnom gradskom području Gradačca.

Sredstva će biti alocirana na Federaciju BiH, općinu Gradačac, odnosno JP Komunalac Gradačac.

Ranije odobreni Projekt se finansira zajmom EBRD-a u iznosu 6.000.000 eura investicijskim grantom vrijednim 1.400.000 eura iz Fonda SIDA – EBRD Fonda za okoliš i klimatske programe, kao i tehničkom pomoći od 600.000 eura koju osigurava Evropska banka za obnovu i razvoj, uz grant sredstva koja ukupno iznose 2.457.500 eura.

Prijedlog ugovora s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.  

PODRŠKA PROJEKTU UNAPREĐENJA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Projekt unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina u BiH) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 31.840.000 eura.

Projektni razvojni ciljevi su usmjereni na unapređenje tačnosti i dostupnosti informacija o zemljišnoj administraciji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Praktično se na ovaj način povećava transparentnost tržišta nekretnina, što zauzvrat olakšava efektivniju naplatu poreza.

Sredstva zajma u iznosu 31.840.000 eura bit će alocirana na Federaciju BiH, odnosno Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Riječ je o fleksibilnom zajmu čiji se uvjeti finaliziraju tokom pregovora, a njegovo maksimalno dospjeće je 32 godine, uključujući grace period do sedam godina.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora Vijeću ministara BiH dostaviti Prijedlog sporazuma o zajmu s osnovama za njegovo zaključivanje, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.

JAČANJE REGIONALNE SARADNJE U ZAŠTITI OD KATASTROFA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Stalnu mješovitu komisiju za provođenje zadataka utvrđenih sporazumima između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada Republike Hrvatske, Republike Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Republike Slovenije i Republike Srbije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa.

U sastav Komisije imenovano je osam članova, i to predstavnici državnih ministarstava sigurnosti i odbrane, entitetskih uprava civilne zaštite te Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH. Za predsjedavajućeg Komisije imenovan je Samir Agić, pomoćnik ministra u Sektoru za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti.

Komisija će planirati i izvršavati zadatke predviđene bilateralnim sporazumima između Vijeća ministara BiH i vlada Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Srbije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa.

O svom radu Komisija će jednom godišnje podnositi izvještaje Vijeću ministara BiH.

REALIZIRANO 84 % AKTIVNOSTI IZ AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE KOMUNICIRANJA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine o realizaciji Akcijskog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za implementaciju Strategije komuniciranja institucija Bosne i Hercegovine o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji - od kandidatskog statusa do članstva za 2023. godinu.

Realizirano je 58 od ukupno 69 aktivnosti (84 %) iz Akcijskog plana u šest oblasti: izdavaštvo, online komunikacija, istraživanje, konkursi i takmičenja, događaji i promotivni materijal, iznosi. Realizacija još dvije aktivnosti je u toku, dok devet aktivnosti nije realizirano.

U provedbi Akcijskog plana učestvovalo je sedam institucija Vijeća ministara BiH.

UNAPRIJEĐENE PROCEDURE ZA NADZOR AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o mjerama za nadzor afričke svinjske kuge.

Cilj je unaprijediti procedure i jasnije regulirati postupanje sa svinjama i svinjskim proizvodima u slučaju pojave afričke svinjske kuge u Bosni i Hercegovini.

Izmjenama i dopunama Pravilnika omogućava se nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH da jasnije definiraju postupke u vezi s primjenom mjera u zaraženom području u skladu s procijenjenim rizikom. Istovremeno se stvara pravi osnov za produženje propisanog 40-dnevnog roka za uvođenje svinja na farme, nakon postupka čišćenja, dezinfekcije i dezinsekcije na farmama na kojima je potvrđena prisutnost afričke svinjske kuge, uz obavezu informiranja nadležnih organa.

RUTNE NAKNADE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o utvrđivanju planskih iznosa prihoda po osnovu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (rutne naknade) u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, u ukupnom iznosu 86.860.342 KM.

Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) je namijenjeno 77.806.139 KM, uključujući i troškove Eurocontrola u iznosu 3.178.859 KM, Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) 2.558.811 KM te pružatelju usluga izvan Bosne i Hercegovine - Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe (CCL) 6.495.392 KM.

U skladu s propisima iz oblasti zajedničke politike naplate rutnih naknada utvrđeni planski iznosi baza troškova podliježu mehanizmu prilagodbe kako bi se osigurao konačni povrat samo stvarnih troškova usluga i zavisit će od obima ostvarenog prometa u zračnom prostoru BiH za 2024. godinu.

DONACIJA POLICIJSKE OPREME

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o prijenosu prava vlasništva nad osnovnim sredstvima, čime se omogućava Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine da donira određenu policijsku opremu Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Radi se o 90 komada visokih futrola za pištolj koje Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH više ne koristi, a kako trenutno nabavlja futrole u kompletu s opasačem koje su manjih dimenzija, odobren je prijenos vlašništva bez naknade MUP-u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kojem je potrebna ova policijska oprema.

ZAŠTITA IMOVINSKIH INTERESA BiH U SPORU S GAVI-jem

Na sjednici je usvojena Informacija o postupanju Pravobranilaštva BiH u realizaciji Zaključka Vijeća ministara BiH s 30. sjednice, održane 27. 11. 2023. godine, radi zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine u pregovorima s predstavnicima GAVI-ja (GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINES AND IMUNISATION)

Prema Informaciji, GAVI je početkom 2024. godine Bosni i Hercegovini vratio 7.464.586 američkih dolara, dok je jednostrano zadržao 1.615.120 dolara, iako je tek djelomično izvršio svoje obaveze iz ugovora zaključenog s Bosnom i Hercegovinom -Aranžman o obaveznoj kupovini vakcina za COVID-19 od 18. 9. 2020. godine.

GAVI je Bosni i Hercegovini isporučio samo 332.640 vakcina od ukupno naručenih 1.232.000.

Vijeće ministara BiH je dalo odgovarajuća zaduženja Pravobranilaštvu BiH u svrhu sačinjavanja prethodne procjene slučaja u vezi sa sporom Bosne i Hercegovine i GAVI-ja nastalog raskidom Ugovora o preuzimanju obaveza - Aranžman o obaveznoj kupovini vakcina za COVID-19 od 18. 9.2020. godine.

Pravobranilaštvo će nakon provedenih aktivnosti izvijestiti Vijeće ministara BiH i predložiti odgovarajuću odluku u vezi sa ovim sporom.

ARBITRAŽNI POSTUPAK PRAMOD MITTAL I DRUGI PROTIV BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Pravobranilaštva BiH o međunarodnom investicijskom arbitražnom postupku u pravnoj stvari tužilaca Pramod Mittal, Angeeta Mittal, Vartika Mittal, Shristi Mittal i Divyesh Mittal protiv tužene Bosne i Hercegovine.

Pravobranilaštvo BiH će pripremiti prijedlog odluke o načinu finansiranja i iznosu finansijskih sredstava za vođenje međunarodnog investicionog arbitražnog postupka te će nakon okončanja postupka dostaviti detaljnu informaciju Vijeću ministara BiH.

U proteklom periodu poduzet je niz aktivnosti s ciljem što kvalitetnijeg zastupanja BiH, uključujući izbor arbitra ispred BiH i advokatske kancelarije, koja će zajedno sa Pravobranilaštvom BiH zastupati Bosnu i Hercegovinu u ovom arbitražnom postupku.

Arbitražni postupak tužilaca Pramod Mittal i drugi protiv Bosne i Hercegovine u vezi s ulaganjem u Global Ispat Koksnu Industriju (GIKIL) d.o.o. Lukavac pokrenut je u skladu s arbitražnim pravilima Komisije UN za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL pravila).

Vijeće ministara BiH je ranije odobrilo 800.000 KM za vođenje ovog postupka, od čega je do sada utrošeno 465.000 KM.

MIJENJA SE RADNO VRIJEME U VIJEĆU MINISTARA BiH

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijeta Odluka o utvrđivanju radnog vremena u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ministarstvima Bosne i Hercegovine i drugim tijelima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u skladu s ranijim zaključkom Vijeća ministara BiH o potrebi korekcije radnog vremena.

Odlukom se u Vijeću ministara BiH, ministarstvima BiH i tijelima Vijeća ministara BiH utvrđuje radno vrijeme u periodu od 8:00 do 16:00 sati.

Izuzetak su Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, Centar za uklanjanje mina u BiH i Uprava za indirektno oporezivanje BiH, koje će zbog specifičnosti posla radno vrijeme prilagoditi potrebama svojih institucija i korisnicima usluga na osnovu internih propisa njihovih rukovodilaca.

Primjena ove odluke počinje od 1. 7. 2024. godine, kada prestaje važenje ranije odluke o radnom vremenu.

IMENOVANJA

Vijeće ministara BiH imenovalo je Marka Kubatliju za vršioca dužnosti direktora Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), do okončanja konkursne procedure, a najkasnije na tri mjeseca, počevši od 11. 3. 2024. godine.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o provedenom Javnom oglasu za izbor direktora Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine.

Na osnovu rang-liste najboljih kandidata za direktora Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine imenovan je Nikola Čiča na mandatni period od četiri godine.

Vijeće ministara BiH poništilo je Rješenje o imenovanju dr. sci. Samira Sabljice za vršioca dužnosti zamjenika koordinatora za reformu javne uprave, koji nije prihvatio imenovanje na ovu dužnost.

Za v. d. zamjenika koordinatora za reformu javne uprave imenovana je Amira Mašović do okončanja konkursne procedure, a najkasnije na period od tri mjeseca.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 12.03.2024

Naslov: Redakcija